Regulament intern – Partea I

Anexă la decizia manager nr. 1976/26.08.2019

 
REGULAMENT  INTERN  AL  OPEREI BRAȘOV

în conformitate cu prevederile legislației în vigoare:

 – Legea nr. 53/2003 (**republicată**), cu modificările și completările ulterioare – Codul Muncii – TITLUL XI – CAP. I – Regulamentul intern;

 – Ordonanța Guvernului nr. 21/31.01.2007 (*actualizată*) – ordonanță privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;

– Legea nr. 353/17.12.2007 – lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;

– Hotărârea Guvernului nr. 1.344 din data de 31.10.2007 (*actualizată*) – Hotărâre privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină,

–  Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

–  Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

–  O.UG 57/2019- Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

 

OPERA BRAȘOV întocmește prezentul Regulament Intern cu următoarea structură:

CUPRINS

  1. INTRODUCERE

  2. CAPITOLUL I:  DISPOZIȚII GENERALE

  3. CAPITOLUL II:  DREPTURILE – OBLIGAȚIILE ȘI RĂSPUNDERILE ANGAJATORULUI CONDUCERII INSTITUȚIEI

  4. CAPITOLUL III:  DREPTURILE – OBLIGAȚIILE ȘI RĂSPUNDERILE SALARIAȚILOR

  5. CAPITOLUL IV:  ORGANIZAREA TIMPULUI DE LUCRU – TIMPUL DE MUNCĂ ȘI TIMPUL DE ODIHNĂ

  6. CAPITOLUL V:  ACCESUL ȘI CIRCULAȚIA îN INCINTA INSTITUȚIEI

  7. CAPITOLUL VI:  PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A CERERILOR SAU A RECLAMAȚIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAȚIILOR

  8. CAPITOLUL VII: CONDIȚIILE DE MUNCĂ – REGULI PRIVIND PROTECȚIA, IGIENA ȘI SECURITATEA îN MUNCĂ îN CADRUL INSTITUȚIEI

  9. CAPITOLUL VIII:  REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ȘI AL îNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE îNCĂLCARE A DEMNITĂȚII

 10. CAPITOLUL IX: NORME GENERALE DE CONDUITA PROFESIONALA ȘI MORALĂ A SALARIATILOR. REGULI PRIVIND DISCIPLINA MUNCII îN CADRUL ANGAJATORULUI

 11. CAPITOLUL X:  ABATERILE DISCIPLINARE ȘI SANCȚIUNILE APLICABILE

 12. CAPITOLUL XI:  REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARĂ

 13. CAPITOLUL XII:  MODALITĂȚI DE APLICARE A ALTOR DISPOZIȚII LEGALE SAU CONTRACTUALE SPECIALE

 14. CAPITOLUL XIII: CRITERIILE ȘI PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALĂ A SALARIAȚILOR

 15. CAPITOLUL XIV: PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 16. CAPITOLUL XV:  DISPOZIȚII FINALE

  

1.    INTRODUCERE
 

Teatrul Muzical este înființat prin Decizia nr. 54088 din 15 noiembrie 1953 a Sfatului Popular Regional, având sediul în Brașov, Str. Operetei nr. 51. Pe parcursul anilor, denumirea instituției s-a modificat astfel:

– începând cu data de 1 aprilie 1996 se numește TEATRUL LIRIC BRAȘOV, denumire modificată prin Hotărârea nr. 61 din data de 29 martie 1996 a Consiliului Local al Municipiului Brașov.

– actualmente, denumirea instituției este de OPERA BRAȘOV, modificată prin Hotărârea nr. 196 din 4.06.2001 a Consiliului Local al Municipiului Brașov.

Opera Brașov este o instituție de spectacole de drept public care realizeazã și prezintã producții artistice, are personalitate juridică, având codul fiscal 4317746, cu sediul în Brașov, str. Bisericii Române, nr. 51.

Opera Brașov se organizează și funcționează pe baza Ordonanței Guvernului nr. 21/31.01.2007 (*actualizată*) – ordonanță privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, Legii nr. 353/17.12.2007 (*actualizată*)  – lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic și Hotărârii nr. 1672/10.12.2008 (*actualizată*) – hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea personalului artistic, tehnic și administrativ de specialitate din instituțiile de spectacole sau concerte în vederea stabilirii salariilor de bază;

Opera Brașov este o instituție publică – de repertoriu cu personalitate juridică care realizează și prezintă producții artistice. Se organizează și funcționează în subordinea autorităților administrației publice locale, având patrimoniu propriu. Funcționează în baza subvențiilor bugetare acordate de Primăria Municipiului Brașov – Consiliul Local și a veniturilor proprii realizate din spectacole și alte activități.

Cheltuielile de personal și cheltuielile pentru întreținerea, reabilitarea și dezvoltarea bazei materiale a Operei Brașov se asigură integral din subvenții acordate de la bugetul local.

Opera Brașov are în administrare bunuri mobile și imobile.

Opera Brașov este o instituție de repertoriu și are ca obiect de activitate:

–  realizarea și prezentarea de producții artistice muzicale de operă, operetă, musical și balet pentru adulți și copii;

–  concerte și recitaluri de muzică vocală și instrumentală;

–  organizarea unor concursuri, festivaluri, turnee interne și internaționale, colocvii, schimburi de personal artistic cu instituțiile similare din țară și străinătate

–  promovarea pe plan național și internațional a valorilor artistice autohtone și  universale din domeniul artelor spectacolului;

–  creșterea accesului publicului la spectacole și concerte.

Producțiile artistice sunt spectacole sau concerte înfãțișate direct publicului de cãtre artiști interpreți și/sau executanți și pot fi: spectacole coregrafice, de operã, operetã, de revistã, cabaret, de teatru instrumental, respectiv concerte de muzicã academicã, simfonicã, vocal-simfonicã, cameralã, coralã.

 

2.   CAPITOLUL I: DISPOZIȚII GENERALE

 Art. 1 – în sensul prezentului regulament intern avem următori termeni:

– programul este structura managerial-artisticã, cuprinzând un numãr de proiecte, a cãrui desfãșurare excedeazã, de regulã, duratei unui exercițiu financiar și prin care se rãspunde cerințelor comunitãții;

–  programul minimal este parte a proiectului managerial al conducãtorului instituției, care cuprinde un numãr de programe realizate în intervalul de timp și în condițiile stabilite în contractul de management;

–  stagiunea este perioada de pânã la 10 luni consecutive, din 2 ani calendaristici, în care instituția realizeazã și prezintã producții artistice;

–  vacanța dintre stagiuni este perioada în care instituția acordã, de regulã, concediile de odihnã și recuperãrile și pot pregãti noi producții sau, dupã caz, pot organiza turnee, deplasãri, microstagiuni;

–  colectivul artistic este ansamblul de artiști interpreți sau executanți, fãrã personalitate juridicã, compus dintr-un numãr variabil de membri, reuniți, de regulã, pe criterii profesionale, pe durata a minimum o stagiune, pentru a realiza un anumit numãr de producții artistice;

–  producãtorul de spectacole și concerte este instituția (persoana juridicã de drept public) care își asumã responsabilitatea realizãrii de producții artistice și care, în aceastã calitate, asigurã, în totalitate sau în parte, mijloacele materiale și/sau financiare necesare;

Art. 2 – Opera Brașov are deplinã autonomie în stabilirea și realizarea programelor proprii, în consens cu politicile culturale ale autoritãților locale, concepute pentru a rãspunde nevoilor comunitãții.

Art. 3 – Opera Brașov este o Instituție de repertoriu care:

–  dispune de un colectiv artistic, precum și de personalul tehnic și administrativ necesar pentru realizarea de producții artistice;

–   are un portofoliu de minimum trei producții artistice diferite și realizeazã, în fiecare stagiune, cel puțin douã producții noi care completeazã programele și reconfigureazã repertoriul existent;

–  are asigurat și dispune, potrivit legii, de bugetul necesar pentru remunerarea personalului și pentru realizarea și prezentarea cel puțin a producțiilor artistice din cadrul programului minimal.

Art. 4 –Funcționarea instituțiilor de spectacole sau concerte se asigură de către personalul artistic, tehnic și administrativ, care își desfășoară activitatea în baza contractelor individuale de muncă, a celor încheiate potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe sau în baza unor contracte reglementate de Codul civil.

Art. 5 –Durata contractelor încheiate potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe și a celor reglementate de Codul civil poate fi stabilită inclusiv pe stagiune ori pe program, proiect sau acțiune culturală și poate fi prelungită prin acordul părților.

Art. 6 –Pe durata stagiunii, personalul artistic de specialitate angajat în instituții de spectacole sau concerte poate încheia contracte conform prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu alte instituții sau companii de spectacole sau concerte, numai cu acordul conducerii instituției, acord care poate fi dat în una dintre următoarele modalități:
  a) suspendarea contractului individual de muncă pe durata derulării contractului privind dreptul de autor și drepturile conexe, în condițiile ultimei teze a art. 54 din Legea nr.   53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  b) menținerea contractului individual de muncă dacă derularea contractului privind dreptul de autor și drepturile conexe nu afectează îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin fișa postului.

Art. 7 – Personalul instituțiilor de spectacole sau concerte poate încheia mai multe contracte individuale de muncă cu aceeași instituție de spectacole ori concerte sau cu alte instituții ori companii de spectacole sau concerte cu respectarea prevederilor legale în vigoare și cu acordul prealabil al conducerii instituției.

Art. 8 – Pentru personalul instituțiilor de spectacole sau concerte, contractul individual de muncă se încheie pe perioadă nedeterminată sau pe durata determinată, inclusiv pe stagiune ori pe producție artistică, în conformitate cu dispozițiile art. 82 alin. (1) și art. 83 lit. h) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9  încadrarea personalului din instituțiile de spectacole sau concerte potrivit alin. (1) se face pe bază de concurs ori de examen, organizat în condițiile legii. în cazul contractelor individuale de muncă încheiate pe durată determinată, angajarea se poate face și în mod direct, prin acordul părților.  Datorită specificului activității, încheierea contractelor individuale de muncă pe durată determinată se poate face și prin derogare de la prevederile art. 82 alin. (3)-(5) și ale art. 84 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 10 – Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 48/2002, cu modificările și completările ulterioare, condiționarea ocupării unei funcții de specialitate artistică pe criterii de vârstă, sex ori calități fizice în instituțiile de spectacole sau concerte se face conform specificului și intereselor instituției și nu constituie contravenție.

Art. 11 – Regulamentul Intern reglementează raporturile individuale și colective de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum și jurisdicția muncii.

Art. 12 – Libertatea muncii este garantată prin Constituție. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit.

Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă, meseriei sau activității pe care urmează să o presteze în societate.

Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă ori într-o anumită profesie.

Orice contract de muncă încheiat cu nerespectarea dispozițiilor privind libertatea muncii este nul de drept.

Art. 13 – în cadrul relațiilor de muncă, în Opera Brașov funcționează principiul egalității de tratament față de toți salariații instituției.

Art. 14 – Orice salariat care prestează o activitate în instituție beneficiază de condiții de muncă adecvate activității desfășurate, de protecție socială, de securitate și sănătate in muncă.

Art. 15 – Prin conducerea Operei Brașov, conform organigramei instituției, se înțelege managerul, directorul general adjunct, directorul artistic, Contabilul- șef, Șefii de servicii și Șefii de formații de muncitori. 

 

3. CAPITOLUL II:  DREPTURILE – OBLIGAȚIILE ȘI RĂSPUNDERILE ANGAJATORULUI

                     – CONDUCERII INSTITUȚIEI

Art. 16 – Conducerea instituției și reprezentarea ei în relațiile cu terțele persoane este asigurată de către manager sau de persoana delegată de acesta. Actele care angajează instituția vor fi semnate de manager sau după caz de persoana delegată de acesta.

Art. 17 – Managerul, directorul general adjunct, directorul artistic și contabilul-șef formează compartimentul de conducere al instituției care decide asupra activității acesteia și stabilește strategia ei artistică, economică și financiară.

Art. 18 – Prin decizie a managerului se înființează consiliul administrativ, organism cu rol deliberativ, format din:
 a) președinte – managerul;

 b) membri:

    – directorul general adjunct;

    – directorul artistic;

    – contabilul-șef;

    – șefii de servicii;
    – consilierul juridic;
    – președintele sindicatului Operei Brașov;

    – reprezentantul autoritãții administrației publice locale – Primăria Municipiului Brașov – Consiliul Local, dupã caz, reprezentantul ordonatorului principal de credite desemnat de aceștia;

c) secretar
            Președintele consiliului administrativ stabilește datele de ședințã și asigurã pregãtirea proiectelor de hotãrâri, organizarea și derularea ședințelor.

Art.19 – Consiliul administrativ ajută managerul în realizarea parametrilor de performanță stabiliți de conducerea instituției.

Art. 20 – Consiliul administrativ va fi convocat de către manager de câte ori acesta va considera că este necesar pentru buna exercitare a actului de conducere.

Art. 21 – Prin decizie a managerului se înființeazã consiliul artistic, organism cu rol consultativ, format din:

a) președinte – managerul;
b) membri – directorul artistic, personalitãți culturale din instituție

– regizori, soliști vocali, dirijori etc.,

– șefii serviciilor artistice,

–  șef serviciu de scenă,

– președintele sindicatului Operei Brașov;

c) secretar.

Art. 22 – Consiliul  artistic va fi convocat de către manager de câte ori acesta va considera că este necesar.

Art.  23 – Compartimentul conducere care este compus din manager, directorul general adjunct, directorul artistic și contabiul – șef și are, în principal, următoarele drepturi:
    a) să stabilească organizarea și funcționarea unității;
    b) să stabilească atribuțiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condițiile legii;
    c) să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariați, sub rezerva legalității lor;
    d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
    e) să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit legii și regulamentului intern;

    f) să stabilească obiectivele de performanță individuală, precum și criteriile de evaluare a realizării acestora.

Art. 24 – Compartimentului conducere îi revin, în principal, următoarele obligații:
    a) să informeze salariații asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc desfășurarea relațiilor de muncă;
    b) să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă și condițiile corespunzătoare de muncă;
    c) să acorde salariaților toate drepturile ce decurg din lege și din contractele individuale de muncă;
    d) să comunice periodic salariaților situația economică și financiară a instituției, cu excepția informațiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea instituției;

    e) să plătească toate contribuțiile și impozitele aflate în sarcina sa, precum și să rețină și să vireze contribuțiile și impozitele datorate de salariați, în condițiile legii;
    f) să înființeze registrul general de evidență a salariaților și să opereze înregistrările  prevăzute de lege;
    g) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
    h) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariaților.

Art. 25 – Directorului artistic îi revin, în principal, următoarele obligații:
    a) să elaboreze programul minimal de spectacole pe fiecare stagiune în parte;

    b) să asigure distribuțiile la toate spectacolele cuprinse în programul minimal;

    c) să dimensioneze judicios resursele umane artistice ale instituției;

    d) să contacteze și să contracteze toți colaboratori artistici de care instituția are nevoie pentru a realiza programul minimal.

   

ATRIBUȚII – COMPETENȚE – RESPONSABILITĂȚI
Art. 26 – Managerul are următoarele atribuții principale:

Stabilește strategia repertorială a instituției, aprobă distribuțiile și colaboratorii, aprobă programarea premierelor, spectacolelor de la sediu și din deplasări, atât în țară cât și în străinătate și organizează în fiecare an Festivalului Internațional de Operă, Operetă și Balet și Festivalul Mozart.
Decide asupra calității artistice a spectacolelor, având dreptul să oprească reprezentarea spectacolelor care nu întrunesc calitățile artistice necesare, atât în faza de pregătire cât și în faza finală și oprește prezentarea spectacolelor degradate pe parcursul repezentării publice a acestora,
Decide asupra structurii schemei personalului artistic, tehnic și administrativ, dimensionând judicios, în fiecare stagiune, numărul de angajați raportat la strategia repertorială a instituției.
încheie un contract de management pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, în condițiile îndeplinirii programului minimal asumat, în baza unor criterii de performanță cuantificabile. Sunt părți în contractul de management:
a)    – autoritatea administrației publice locale Brașov

b)    – managerul

Emite decizii de recuperare a pagubelor aduse instituției, numește și revocă șefii de servicii și formații de muncitori;
Stabilește competențele și responsabilitățile șefilor de servicii și formații de muncitori;
Asigură prin verigile din subordine instituirea unui climat normal de muncă;
Propune programe de măsuri pentru ridicarea calitativă a întregii activități a instituției și pentru promovarea unor spectacole de calitate către populație;
Sancționează actele de indisciplină constatate în cadrul colectivului, cu respectarea procedurii legale;
Hotărăște angajarea colaboratorilor externi pentru realizarea unor premiere și spectacole, din repertoriu;
Analizează și aprobă programul de activitate săptămânal, lunar și pe stagiune al instituției, bugetul anual de venituri și cheltuieli, cât și planul de investiții;
Premiază în limita dispozițiilor legale și a fondurilor bugetare alocate și sancționează personalul din instituție, inclusiv până la desfacerea contractelor individuale de muncă;
Verifică și semnează actele cu caracter artistic, financiar, patrimonial-administrativ etc., răspunzând pentru acestea în limitele legii, poate delega acest drept parțial sau total;
Reprezintă instituția în relațiile cu Ministerul Culturii și Identității Naționale, Primăria Municipiului Brașov, Consiliul Local, instanțele judecătorești sau cu orice alte perosane juridice sau fizice. Poate delega alți salariați pentru a-l reprezenta stabilind însă limitele acestor drepturi.
Managerul numește și conduce Consiliul administrativ și Consiliul artistic, al cărui președinte este;
Organizează, coordonează și conduce împreună cu ceilalți șefi de servicii și formații de muncitori toate activitățile artistice, economice și tehnico-administrative ale instituției.
Art. 27 – Managerul este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul instituției, comportându-se ca un bun manager.    

Art. 28 – Compartimentul conducere trebuie să organizeze și să administreze – în condițiile legii, activitatea personalului angajat, astfel încât instituția să aibă capacitatea realizării scopului pentru care a fost creată, prezentarea de spectacole. în acest scop compartimentul de conducere al instituției are obligația:

să stabilească prin prezentul regulament intern – atribuțiile personalului instituției, potrivit funcției deținute și să întocmească, în conformitate cu acesta, fișa fiecărui post cu anexele respective; activitatea personalului artistic, tehnic, auxiliar și administrativ se normează potrivit fișei postului.
să stabilească structura organizatorică a instituției pe servicii și formații de muncitori care are următoarea componență:
 

SECȚIUNEA I: CONDUCEREA

–  Manager

–  Director general adjunct

–  Director artistic

–  Contabilul-șef

 

SECȚIUNEA II: PERSONALUL ARTISTIC; FUNCȚII DE SPECIALITATE ARTISTICĂ

            A. SERVICIUL STUDII MUZICALE – SOLIȘTI VOCALI:

–  șef serviciu studii muzicale – soliști vocali – regizor artistic,

–  regizor artistic,

–  dirijor,

–  consultant artistic,

–  maestru de studii canto,

–  maestru corepetitor,

–  corepetitor,

–  regizor scenă,

–  sufleor operă,

–  bibliotecar muzical

A.1. COMPARTIMENTUL SOLIȘTI VOCALI

–  soliști vocali

B. SERVICIUL ORCHESTRĂ

–  șef serviciu orchestră – concert maestru,

–  șef partidă,

–  artist instrumentist,

–  instrumentist

C. SERVICIUL BALET

–  șef serviciu balet – balerin,

–  solist balet,

–  balerin

D. SERVICIUL COR

–  șef serviciu cor – artist liric,

–  dirijor cor

– artist liric operă

– corist operă

E. GRUP ACAPELLA

– coriști 

SECȚIUNEA III. PERSONALUL AUXILIAR

A.  SERVICIUL CONTABILITATE – SALARIZARE

– economist

–  economist salarizare

– referent de specialitate

– economist achiziții

–  magaziner

– merceolog

B. SERVICIUL RESURSE UMANE – RELAȚII PUBLICE

–  șef serviciu resurse umane – relații publice

–  consilier juridic

–  referent RU

–  operator

–   referent

–   referent de specialitate

–   secretar PR                                                                   

SECȚIUNEA IV: SERVICIUL DE SCENĂ; FUNCȚII DE SPECIALITATE TEHNICĂ

     A.    Șef serviciu de scenă      

A.1. FORMAȚIA DE ELECTRICĂ ȘI SONORIZARE:

–  șef formație muncitori – maestru de lumini – sunet

–  operator imagine

–  operator sunet

–  iluminist scenă

A.2. FORMAȚIA DE MONTARE  DECOR:

–  șef formație muncitori – mânuitor montator decor

–  mânuitor montator decor

–  recuziter scenă și orchestră

A.3. FORMAȚIA DE COSTUME – PERUCHERIE – MACHIAJ:

–  șef formație muncitori – costumier

–  peruchier

–  costumier

SECȚIUNEA V: SERVICIUL PRODUCȚIE – ADMINISTRATIV; MUNCITORI

            A.   Inginer șef producție – administrativ,       

            A.1. FORMAȚIA DE CROITORIE – PICTURĂ:

–  șef formație muncitori; croitor confecționer îmbrăcăminte

–  croitor – confecționer îmbrăcăminte damă și bărbați

–  artist plastic

–  pictor executant

          A.2. FORMAȚIA ADMINISTRATIVĂ ȘI DE îNTREȚINERE:

–  șef formație muncitori – administrator

     A.2.1. FORMAȚIA OPERATIV SALĂ – PAZĂ POMPIERI

– șef formație pază/pompieri

– portar

– pompier

– muncitor calificat – fochist

– controlor bilete

– garderobier

– plasator sală

să stabilească programul de lucru al personalului din instituție în conformitate cu obligația prestării a 40 ore de activitate pe săptămână astfel:
programul personalului artistic și tehnic se face pe baza avizierului cu activitatea săptămânală/zilnică întocmit de serviciul studii muzicale în colaborare cu șefii de servicii și aprobat de manager;
pentru personalul artistic și tehnic din instituție zilele de sâmbătă și duminică și după caz, zilele de sărbătoare legală sunt considerate zile lucrătoare, repausul săptămânal putând fi acordat în alte zile ale sătămânii. Zilele de repaus și zilele de sărbătoare legală care nu au putut fi acordate vor fi recuperate în lunile următoare sau adăugate zilelor de concediu;
programul zilnic de lucru este între orele 9.00 – 17.00 pentru restul    personalului angajat (auxiliar, administrativ, formații de muncitori, etc.);
–   acest program de activitate va fi adus la cunoștință întregului personal angajat, program care după comunicare devine obligatoriu pentru acesta;

să afișeze normele, regulamentele, planurile de activitate, reglementările și hotărârile cu caracter intern, pentru a veni în sprijinul personalului angajat în respectarea și aplicarea acestora;
Art. 29 – Compartimentul conducere împreună cu șefii de servicii au obligația de a lua toate măsurile corespunzătoare asigurării cadrului optim de desfășurare a activității specifice prin:

stabilirea judicioasă și planificată a activității pentru fiecare stagiune;
aducerea la cunoștință întregului personal angajat prin afișare a:
–  titlurilor premierelor, refacerilor, spectacolelor în rulaj cu datele respective,

– perioada de lucru,

– data de premieră,

– realizatorii,

– distribuțiile,

– locul de desfășurare.

întocmirea și afișarea planului de activitate lunar și săptămânal în timp util, pentru a fi luat la cunoștință de întregul personal angajat, în vederea pregătirii corespunzătoare a acestuia;
asigurarea în timp util a necesarului uman și material pentru realizarea spectacolelor, premierelor, refacerilor, reluărilor, evenimentelor, etc. și aducerea la cunoștința tuturor serviciilor a planului de desfășurare a acestora;
măsuri hotărâte și prompte pentru întărirea disciplinei, controlând și analizând activitatea angajaților (pe baza prezentului regulament intern), luând măsuri de prevenire a încălcării normelor de disciplină, sau aplicând sancțiunile corespunzătoare abaterilor săvârșite (în conformitate cu Codul Muncii)  pe baza propunerilor făcute de către Comisia de disciplină din cadul instituției. în acest sens, conducerea instituției va aplica măsuri hotărâte de combatere a consumului băuturilor alcoolice în instituție, în timpul programului de activitate (oriunde se desfășoară acesta) și de interzicere a prestării activității profesionale a persoanelor în stare de ebrietate sau marcate de excesul consumului de băuturi alcoolice;
luarea de măsuri de prevenire a situațiilor critice de ordin financiar, în cazul constatării unor situații limită și sesizarea ordonatorului principal de credit (cu anticipație) pentru luarea măsurilor ce se impun;
sancționarea persoanelor vinovate, angajate în instituție, dacă din cauza acestora s-a produs respectiva situație.
Art. 30 – Compartimentul conducere al instituției împreună cu șefii de servicii au obligația de a se îngriji de păstrarea avutului instituției (clădire, dotare ca: mijloace fixe, obiecte de inventar, instrumente muzicale, decoruri, recuzită, costume, partituri, etc.), în condiții corespunzătoare, luând măsuri adecvate de depozitare a acestora, de sancționare – conform legislației în vigoare – a celor ce se fac vinovați de pierderea, deteriorarea, neîngrijirea acestor bunuri materiale, proprietate a Operei Brașov.

 

îNCHEIEREA ȘI MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ

Art.31 – Contractul individual de muncă se încheie în baza consimțământului părților, în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii activității de către salariat.Obligația de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului. 

Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activității, să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă.

Art. 32 – Contractele individuale de muncă se încheie:

a) pe durată nedeterminată;

b) pe durată determinată;

c) pe stagiune sau producție artistică.

încadrarea personalului, se face pe bază de concurs sau examen organizat în condițiile legii, iar în cazul contractelor individuale de muncă încheiate pe durată determinată se poate face și în mod direct, prin acordul părților.

     Datorită specificului activității, încheierea contractelor individuale de muncă pe durată determinată se poate face și prin derogare de la prevederile art. 82 alin. (3), (4) și (5), respectiv ale art. 84 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicat cu modificãrile și completãrile ulterioare.

     Condiționarea ocupării unei funcții de specialitate artistică pe criterii de sex, vârstă sau calități fizice, prin anunț sau prin concurs la instituțiile publice de spectacole și concerte, se face conform specificului și nevoilor instituției și nu constituie contravenție, prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 48/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 33 – Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părților.

Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente:

                 – durata contractului;

                 – locul muncii;

                 – felul muncii;

                 – condițiile de muncă;

                 – salariul;

                 – timpul de muncă și timpul de odihnă.

Contractele individuale de muncă încheiate pe perioadă nedeterminată pot fi modificate în contracte pe perioadă determinată, prin acordul părților.

Art. 34 – Locul muncii poate fi modificat unilateral de către conducerea instituției prin delegarea sau detașarea salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă.

Pe durata delegării, respectiv a detașării, salariatul își păstrează funcția și toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă.

Art. 35 – Conducerea instituției poate modifica temporar locul și felul muncii, fără consimțământul salariatului, și în cazul unor situații de forță majoră, cu titlu de sancțiune disciplinară sau ca măsură de protecție a salariatului, în cazurile și în condițiile prevăzute de lege.

 

SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ

Art. 36 – Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul părților sau prin actul unilateral al uneia dintre părți.

Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de către salariat și a plății drepturilor de natură salarială de către instituție.

Art. 37 – Contractul individual de muncă se suspendă de drept, în următoarele situații:                      

 – concediu de maternitate;

 – concediu pentru incapacitate temporară de muncă;

 – carantina;

 – exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive, legislative ori judecătorești, pe toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel;

 – îndeplinirea unei funcții de conducere salarizate în sindicat;

 – forță majoră;

  – în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condițiile Codului de procedură penală;

  – de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizațiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu și-a reînnoit avizele, autorizațiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de muncă încetează de drept;

  – în alte cazuri expres prevăzute de lege.

Art. 38 – Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa salariatului în următoarele situații:

concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani;
concediu pentru îngrijirea copilului bolnav, în vârstă de până la 7 ani sau în cazul copilului cu handicap pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;
concediu paternal;
concediu pentru formare profesională;
exercitarea unor funcții elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toată durata mandatului;
participarea la grevă
concediu de acomodare.        
Art. 39 – Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa instituției în următoarele situații:

 a încetat efectele juridice;                                               
în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcția deținută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești;
 în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;
 în cazul în care împotriva salariatului s-a luat, în condițiile Codului de procedură penală, măsura controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauțiune, dacă în sarcina acestuia au fost stabilite obligații care împiedică executarea contractului de muncă, precum și în cazul în care salariatul este arestat la domiciliu, iar conținutul măsurii împiedică executarea contractului de muncă;
pe durata detașării;
pe durata suspendării de către autoritățile competente a avizelor, autorizațiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor.
Art. 40 – Contractul individual de muncă poate fi suspendat prin acordul părților, în cazul concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale.

Pe durata stagiunii, personalul artistic de specialitate angajat în instituții de spectacole sau concerte poate încheia contracte conform prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu alte instituții sau companii de spectacole sau concerte, numai cu acordul conducerii instituției care poate fi dat în una dintre următoarele modalități:
  a) suspendarea contractului individual de muncă pe durata derulării contractului privind dreptul de autor și drepturile conexe, în condițiile ultimei teze a art. 54 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  b) menținerea contractului individual de muncă dacă derularea contractului privind dreptul de autor și drepturile conexe nu afectează îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin fișa postului.

 

îNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ

Art. 41 – Contractul individual de muncă poate înceta astfel:

de drept;
ca urmarea a acordului părților, la data convenită de aceștia;
ca urmare a voinței unilaterale a uneia dintre părți, în cazurile și în condițiile limitativ prevăzute de lege.
Art. 42 – Contractul individual de muncă existent încetează de drept:
    a) la data decesului salariatului precum și în cazul dizolvării angajatorului persoană juridică, de la data la care angajatorul și-a încetat existența conform legii;
    b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de declarare a morții sau a punerii sub interdicție a salariatului;

    c) la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parțiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale asupra capacității de muncă în cazul invalidității de graduI I sau II;
    d) ca urmare a constatării nulității absolute a contractului individual de muncă, de la data la care nulitatea a fost constatată prin acordul părților sau prin hotărâre judecătorească definitivă;
    e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcția ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de reintegrare;
    f) ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești;
    g) de la data retragerii de către autoritățile sau organismele competente a avizelor, autorizațiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei;
    h) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcții, ca măsură de siguranță ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus interdicția;
    i) la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată  determinată;
    j) retragerea acordului părinților sau al reprezentanților legali, în cazul salariaților cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani.
Pentru situațiile prevăzute la lit. c)-j), constatarea cazului de încetare de drept a contractului individual de muncă se face în termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea acestuia, în scris, prin decizie a directorului, și se comunică persoanelor aflate în situațiile respective în termen de 5 zile lucrătoare.

Art. 43 – Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului.
            Concedierea poate fi dispusă pentru motive care țin de persoana salariatului sau pentru motive care nu țin de persoana salariatului.
Art. 44 – Este interzisă concedierea salariaților:
    a) pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabili tate familială, apartenență ori activitate sindicală;
    b) pentru exercitarea, în condițiile legii, a dreptului la grevă și a drepturilor sindicale.
Art. 45 – Concedierea salariaților nu poate fi dispusă:
    a) pe durata incapacității temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii;
    b) pe durata suspendării activității ca urmare a instituirii carantinei;
    c) pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura în care angajatorul a luat cunoștință de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;
    d) pe durata concediului de maternitate;
    e) pe durata concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;
    f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;
    g) pe durata efectuării concediului de odihnă.
    Prevederile de mai sus nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a falimentului sau a dizolvării angajatorului, în condițiile legii.
Art. 46 – Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului în următoarele situații:
     a) în cazul în care salariatul a săvârșit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancțiune disciplinară;
    b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv sau arestat la domiciliu pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, în condițiile Codului de procedură penală;
    c) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică și/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să își îndeplinească atribuțiile corespunzătoare locului de muncă ocupat;
    d) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat.

expand_less
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.