Regulament intern – Partea a IV-a

Art. 160 – Daca la evaluare angajatul primeste calificativul „nesatisfacator”, se considera ca acesta nu corespunde cerintelor postului si se va proceda in conformitate cu prevederile legislatiei muncii in vigoare.

 

15. CAPITOLUL XIV : PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art. 161 – Opera Brasov, în calitate de Operator de date cu caracter personal, prelucreaza datele cu caracter personal ale salariatilor, in scopul derulării raporturilor de muncă, înregistrării în registrul angajaților/salariaților, în REVISAL, în situațiile și datele statistice ale Operei Brașov.

Art. 162 –  Salariații, pe calea unei „Informări cu privire la protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea de date cu caracter personal, protecția datelor și libera circulație a acestora așa cum este prevăzut în Regulamentul UE 2016/679” iși pot exprima consimțământul in mod liber și neechivoc pentru ca Opera Brașov, în calitate de „Operator”, să le prelucreze datele cu caracter personal in vederea derulării raporturilor de muncă specifice care decurg din calitatea de angajat al Operei Brașov, pe această cale fiind informați și asupra drepturilor lor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Art. 163 –  Opera Brașov are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate în cadrul activității profesionale desfășurate. 

Art. 164 – Toti salariatii au obligatia de a se adresa superiorului ierarhic sau responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal pentru a obtine informatii si clarificari in legatura cu protectia datelor cu caracter personal.

Art. 165 –  Toti salariatii au obligatia de a informa imediat si detaliat, in scris, superiorul ierarhic sau responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal in legatura cu orice nelămurire, suspiciune sau observație cu privire la protectia datelor cu caracter personal ale salariatilor si ale colaboratorilor instituției, in legatura cu orice divulgare a datelor cu caracter personal și in legatura cu orice incident de natură să duca la divulgarea datelor cu caracter personal de care iau cunostinta, in virtutea atribuțiilor de serviciu si in orice alta imprejurare, prin orice mijloace.

Art. 166 -Dacă pericolul cu privire la datele cu caracter personal este iminent, informarea se va face telefonic si in scris. Avand in vedere importanta pe care instituția o acorda protecției datelor cu caracter personal, incalcarea acestei obligații de informare constituie o abatere disciplinara grava, care poate atrage cea mai aspra sanctiune disciplinara inca de la prima abatere de acest fel.

Art. 167 – Salariații care prelucreaza date cu caracter personal au obligația să nu intreprindă nimic de natură să aducă atingere protecției necesare a datelor cu caracter personal ale salariaților si ale colaboratorilor instituției. Prelucrarea datelor cu caracter personal de care iau cunostinta cu ocazia indeplinirii atribuțiilor de serviciu in afara regulilor interne cu privire la utilizarea acestor date este interzisa.

Art. 168 –  Utilizarea datelor cu caracter personal se referă, dar nu exclusiv, la orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fară utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

Art. 169 – Având în vedere importanța pe care instituția o acorda protecției datelor cu caracter personal, incalcarea obligației de respectare a regulilor privind protecția datelor constituie o abatere disciplinară gravă, care poate atrage cea mai aspră sanctiune disciplinară incă de la prima abatere de acest fel.

  

15. CAPITOLUL XVI:  DISPOZIȚII FINALE

Art. 170 – Dispozițiile prezentului Regulament Intern se întregesc cu celelalte dispoziții cuprinse în Legea nr. 53/2003 (*actualizată*) – Codul Muncii, în Ordonanța Guvernului nr. 21/2007 (*actualizată*), în Legea nr. 353/2007(*actualizată*) și în O.UG 57/2019, în general cu dispozițiile legislației muncii, iar în măsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de muncă, cu dispozițiile legislației civile, precum și cu reglementările interne.

Art. 171 – Vechimea în muncă se probează cu carnetul de muncă, adeverință eliberată de angajator și REVISAL.

Art. 172 – Salariații instituției sunt obligați să cunoască prevederile legale referitoare la raporturile de muncă și să le aplice în mod corespunzător.

Art. 173 – Publicitatea Regulamentului Intern se asigură de către Serviciul Resurse Umane – Relații Publice, prin afișare la sediul instituției, prin postare pe pagina de internet a Operei Brașov și se comunică întregului personal. Prezentul Regulament Intern este obligatoriu pentru întreg personalul care își desfășoară activitatea în cadrul instituției pe bază de contract individual de muncă, indiferent de postul sau funcția pe care o ocupă, durata contractului individual de muncă, aplicându-se totodată și colaboratorilor externi și a celor detașați în cadrul Operei din Brașov.

Art. 174 – încălcarea prevederilor prezentului Regulament Intern atrage după sine răspunderea administrativ-disciplinară conform capitolului X al acestuia.

Art. 175 – Prezentul Regulament Intern va putea fi modificat sau completat, ori de câte ori necesitățile legate de organizarea și disciplina în instituție o impun.

Art. 176  – Prezentul Regulament Intern al Operei Brașov intră în vigoare de la data de 26.08.2019.

expand_less
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.