Regulament de organizare și funcționare – Partea I

 

 

 

Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 88/28.02.2019

REGULAMENT  DE  ORGANIZARE  ȘI FUNCȚIONARE  AL  OPEREI BRAȘOV

 

CAPITOLUL I: DISPOZIȚII GENERALE

CAPITOLUL II: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

CAPITOLUL III: ATRIBUȚII

CAPITOLUL IV: ORGANE COLECTIVE

CAPITOLUL V: DISPOZIȚII FINALE

 

CAPITOLUL I: DISPOZIȚII  GENERALE

     Art. 1. Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare descrie modul în care este organizată și funcționează OPERA BRAȘOV.

    Art. 2. OPERA BRAȘOV denumită astfel prin Hotărârea nr. 196 din data de 4.06.2001 a Consiliului Local al Municipiului Brașov, a fost înființată prin Hotărârea Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Române nr. 2893 MG. din data de 21 decembrie 1955 sub denumirea de Teatrul de Stat de Operetă și Estradă, de la data de 01.01.1965 până la data de 01.04.1996 s-a numit Teatrul Muzical Brașov în baza deciziei nr. 1785 din data de 16.12.1964 emisă de Sfatul Popular al Regiunii Brașov și a purtat numele de Teatrul Liric în perioada 01.04.1996 – 04.06.2001 în baza Hotărârii nr. 61 a Consiliului Local al Municipiului Brașov.

    Art. 3.  Opera Brașovare sediul în Brașov, str. Bisericii Române nr. 51, cod poștal 500068, cod fiscal 4317746 și contul nr. RO15TREZ13121G330800XXXX deschis la Trezoreria Brașov.

    Art. 4. (1). Opera Brașov este persoană juridică de drept public aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov și realizează producții artistice.

    (2). Consiliul Local al Municipiului Brașov aprobă:

– regulamentul de organizare și funcționare al Operei Brașov;

– organigrama și statul de funcții al Operei Brașov;

– bugetul aferent Operei Brașov;

– procedurile și criteriile pentru organizarea concursului de manager al Operei Brașov;

– asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru funcționarea Operei Brașov.

    (3). Primarul Municipiului Brașov:

   – inițiază la solicitarea conducerii Operei Brașov proiectele de HCL necesare în funcționarea    instituției;

   – emite dispoziții pentru organizarea executării și executarea în concret a activitățiilor Operei Brașov;

   – numește conducătorul Operei Brașov, printr-o dispoziție având ca anexă contractul de management;

   – aprobă virările de credite pentru Opera Brașov în calitate de ordonator principal de credite.

    (4). Consiliul Local și Primarul Municipiului Brașov îndeplinesc în relația de autoritate cu Opera Brașov orice alte atribuții stabilite prin reglementări legale în vigoare.

    Art. 5. Patrimoniul Operei Brașov constă din bunuri mobile și imobile este format din:

– un imobil cu două corpuri de clădire în suprafață de 2.555 mp. compus din:

sală de spectacol cu o capacitate de 358 locuri
sală de repetiție balet;
sală de repetiție orchestră;
sală de repetiție cor;
săli de canto;
birouri, ateliere, etc.
    Art. 6. Opera Brașov este o instituție de spectacole care are misiunea de a oferi servicii culturale specializate, pentru promovarea pe plan local, național și internațional a valorilor artistice autohtone și universale din domeniul artelor spectacolului, prin prezentarea de producții artistice.

   Art. 7. Opera Brașov este o instituție de repertoriu în baza Hotărârii nr. 120 din data de 26.02.2007a Consiliului Local al Municipiului Brașov, care are ca obiect principal de activitate realizarea și prezentarea de producții artistice pe stagiuni.

   Art. 8. Baza legală a activității este constituită din:

   – Legea nr. 53/ 05.02.2003 (**republicată**) – Codul muncii;

   – Ordonanța Guvernului nr. 21/31.01.2007 (*actualizată*) – ordonanță privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;

   – Legea nr. 353/17.12.2007 – lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;

  – Hotărârea Guvernului nr. 1672/10.12.2008 (*actualizată*) – hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea personalului artistic, tehnic și administrativ de specialitate din instituțiile de spectacole sau concerte în vederea stabilirii salariilor de bază;

   – Legea nr. 153/28.06.2017 – Lege – cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

   – Ordonanța de urgență nr. 91/06.12.2017 – ordonanță pentru modificarea și completarea Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

  –  Legea nr. 79 din 28.03. 2018 – legeprivind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

  – Ordonanța de urgență nr. 107/ 07.12.2018 – ordonanțăprivind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene;

  – Ordonanța de urgență nr. 114/ 28.12.2018 –  ordonanță privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

 

CAPITOLUL II: STRUCTURA  ORGANIZATORICĂ

    Art. 9. Opera Brașov are următoarele obiective generale:

   – promovarea valorilor cultural – artistice autohtone și universale pe plan județean, național și internațional;

   –  realizează și prezintă producții artistice;

   – își programează și desfășoară activitatea pe bază de stagiune. Stagiunea este perioada în care Opera Brașov realizează și prezintă direct publicului producțiile sale artistice. Stagiunea Operei Brașov cuprinde 10 luni consecutive din doi ani calendaristici, fiind urmată de o vacanță de două luni. Data de începere a stagiunii la Opera Brașov este în prima zi de luni din cadrul lunii septembrie;

   – stabilirea și realizarea repertoriului (a programului minimal) pentru fiecare stagiune.

    Art. 10. în cadrul Operei Brașov se desfășoară următoarele activități:

     – conform programului minimal realizează și prezintă spectacole de operă, operetă, balet, concerte, spectacole de copii, recitaluri, etc. din creația clasică și contemporană, națională și universală;

     – realizarea a cel puțin două producții noi care completează programul și reconfigurează repertoriul existent, pe fiecare stagiune.

     – susține spectacole la sediu sau în afară;

     – organizarea unor festivaluri, turnee și concursuri;

     – organizarea de colocvii, schimburi de personal artistic cu instituțiile similare din țară și  străinătate;

     – organizarea unor cursuri de pregătire profesională artistică și tehnică;

     – organizarea de alte activități colaterale aducătoare de venituri și utilizarea eficientă a mijloacelor din dotare (închirieri de sală).

    Art. 11. Pentru realizarea obiectivelor și obiectului de activitate, Opera Brașov dispune de organigramă proprie și stat de funcții care cuprind structuri funcționale de specialitate și auxiliare aprobate și modificate prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Brașov.

    Art. 12.(1) Personalul Operei Brașov este constituit din personal de conducere, personal de specialitate artistică, personal tehnic de specialitate, administrativ și auxiliar, potrivit legii.

               (2) Personalul prevăzut la alin. (1) are statut de personal contractual și îi sunt aplicabile prevederile Codului Muncii, Codului de conduită a personalului contractual din instituții publice și celelalte dispoziții legale specifice sectorului bugetar.

     Art. 13. în cadrul Operei Brașov există următoarea structură organizatorică cu următoarele compartimente funcționale:

SECȚIUNEA I: CONDUCEREA

       Conducerea este asigurată de:

       – Manager care este subordonat Primarului și Consiliului Local al Municipiului Brașov. 

        Managerul se numește de către Primăria Municipiului Brașov, prin concurs, în baza unui contract de management, potrivit legii.

       – Directorul artistic și directorul general adjunct sunt subordonați managerului.

       – Contabilul-șef este subordonat managerului prin directorul general adjunct.

        Compartimentul conducere conduce, coordonează și controleaza activitatea instituției.

SECȚIUNEA II: PERSONALUL ARTISTIC – FUNCȚII DE SPECIALITATE ARTISTICĂ

A.    SERVICIUL STUDII MUZICALE – SOLIȘTI VOCALI
Serviciul studii muzicale – soliști vocali este subordonat managerului prin directorul artistic, este coordonat de către un șef serviciu și compus din personalul care contribuie direct la realizarea spectacolelor și producțiilor artistice.

Personalul  studii muzicale elaborează proiecte de repertoriu pentru stagiunea în curs și cele de  perspectivă, planifică și programează activitarea instituției pe stagiune, lună și săptămână în funcție de politica manegerială și programul minimal. 

Soliștii vocali sunt în imediata subordine a dirijorului și a regizorului artistic în cadrul producțiilor artistice și îndeplinec sarcini de creație prin însușirea, pregătirea și executarea partiturii muzicale și a textului lucrărilor de operă, operetă, musical etc.

B. SERVICIUL ORCHESTRĂ

Serviciul orchestră este subordonat managerului prin directorul artistic, fiind coordonat de către un șef serviciu și este compus din concert maestru, șefii partidă, artiștii instrumentiștii și instrumentiștii, aflându-se în imediata subordonare a dirijorului în cadrul derulării spectacolelor.

Serviciul orchestră îndeplinește în cadrul activității instituției sarcini de creație în pregătirea și executarea partiturilor de muzică instrumentală, în acompanierea soliștilor vocali, a actorilor și a baletului.

C. SERVICIUL BALET

Serviciul balet este subordonat managerului prin directorul artistic și este compus din soliștii balet și balerini, subordonați ierarhic șefului de serviciu, aceștia aflându-se în imediata subordonare a coregrafului și a regizorului artistic în cadrul distribuției și derulării spectacolelor.

Serviciul balet îndeplinește în cadrul activității instituției sarcini de creație prin însușirea, pregătirea și executarea mișcărilor cerute de coregraf sau regizor artistic legate de muzică.

D. SERVICIUL COR

Serviciul cor este subordonat managerului prin directorul artistic și este compus din artiști lirici și coriști operă, subordonați ierarhic șefului de serviciu și se află în imediata subordonare a dirijorului de cor, a dirijorului și a regizorului artistic în cadrul distribuției și derulării spectacolelor.

Serviciul cor îndeplinește sarcini de creație prin însușirea, pregătirea și executarea partiturii muzicale și a textului lucrărilor de operă, operetă, musical etc.

 E. GRUP ACAPELLA

Acest compartiment, denumit ”GRUP ACAPELLA” (fără acompaniament orchestral), cunoscut și sub denumirea de ”ANATOLY” este subordonat managerului prin directorul artistic; inființarea acestui compartiment reprezintă o diversificare a activității instituției, fiind compus din soliști vocali care îndeplinesc în cadrul instituției sarcini de creație, pregătire și executare a partiturilor de muzică specifice unui grup vocal fără acompaniament orchestral.

 

SECȚIUNEA III: PERSONALUL AUXILIAR

III.1. SERVICIUL RESURSE UMANE – RELAȚII PUBLICE

Serviciul resurse umane – relații publice este subordonat managerului prin șeful de serviciu și este compus din consilier juridic, referent resurse umane, referent, secretar PR, operator și referenți de specialitate.

Serviciul resurse umane – relații publice are ca scop realizarea activităților de resurse umane și evidența personalului contractual, răspunde și vizează pentru respectarea legalității și reprezintă interesele instituției în fața organelor de judecată, ține evidența corespondenței și deasemeni a registrului de evidenta a acesteia, asigură condiții pentru arhivarea în condițiile legale a documentelor și actelor instituției, realizează protecția muncii și prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, identificarea, evaluarea, diminuarea și eliminarea factorilor de risc privind accidentarea și îmbolnăvirea profesională a salariaților conform legii, răspunde de pregătirea și desfășurarea organizarii spectacolelor repartizate, sub semnul calității, după criterii profesionale de specialitate, efectuează reclama și publicitatea spectacolelor cu ajutorul anunțurilor prin mijloace mass-media, afișe, programe de sală și alte procedee de reclamă pentru popularizarea activităților artistice la care se percep tarife de intrare.                                                                 

III.2. SERVICIUL CONTABILITATE – SALARIZARE

Serviciul contabilitate – salarizare este subordonat directorului general adjunct prin contabilul șef și este compus din economiști, referent de specialitate, merceolog și  magazioner.

Serviciul contabilitate – salarizare are ca scop de a conduce evidența financiar-contabilă cu respectarea principiilor legalității și integrității patrimoniale, de a stabili necesitățile, oportunitățile și legalitățile angajării și utilizării creditelor bugetare în limita și cu destinația aprobată, de a asigura achiziționarea de materiale, materii prime și obiecte de inventar cu respectarea procedurile si principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică, conform legii,asigura  planificarea financiara, buget, statistica, trezorerie, banci, urmarirea si analiza indicatorilor economico – financiari, evidenta operativa a mijloacelor banesti si a operatiunilor de decontare cu agentii economici, evidenta operativa a muncii, calculul si decontarea drepturilor banesti ale salariatilor; evidenta operativa, calculul si decontarea drepturilor banesti ale colaboratorilor artistici, colaboratorilor din atelierele de productie  si tehnic de scena, raportarile periodice catre ordonatorul superior de credite FOREXEBUG si alte institutii, asigura si tine evidenta  contabilitatii generale a patrimoniului, aplica si respecta prevederile si principiile contabile conform Legii nr 82/ 1991, actualizata, precum si a OMFP nr. 1917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza functionarea in bune conditii a contabilitatii valorilor patrimoniului, asigura efectuarea corecta si la timp a inregistrarilor contabile privind mijloacele fixe si calculul amortizarii acestora, mijloacele circulante, marfurile, cheltuielile de circulatie, calculul costurilor, investitii, rezultate financiare, asigura respectarea cu strictete a prevederilor legale privind integritatea patrimoniului si ia toate masurile legale pentru reintregirea acestuia, in cazul in care a fost pagubit,organizeaza inventarierea periodica a tuturor valorilor patrimoniale, urmareste definitivarea, potrivit legii a rezultatelor inventarierii, intocmeste si urmareste lunar balanta de verificare pentru conturile sintetice si cele analitice, urmarind concordanta dintre acestea, se preocupa de asigurarea fondurilor necesare finantarii activitatilor, urmarind efectuarea operatiunilor financiare in derularea lor, participa la organizarea si perfectionarea sistemului informational, colaborand in domeniul prelucrarii automate a datelor, etc, asigura planificarea financiara si intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli,asigura, prin planul financiar si de trezorerie, fondurile necesare institutiei, efectueaza calcule de fundamentare a bugetelor de venituri si cheltuieli, a proiectelor; veniturile, cheltuielile si alti indicatori economico-financiari, efectueaza calculul veniturilor si a rentabilitatii cheltuielilor, analizeaza activitatea economico-financiara pe baza de bilant, propunand masuri pentru inlaturarea pierderilor,  intocmeste prognoze de plati si situatii statistice cu privire la platile decadale, cheltuielile de personal si investitii,urmareste utilizarea eficienta a creditelor bugetare conform necesitatilor proprii, decontari cu agentii economici, asigura desfasurarea ritmica a operatiunilor de decontare cu furnizorii si beneficiarii, asigura plata la termen a sumelor care constituie obligatia institutiei fata de bugetul de stat si alte obligatii fata de terti, raspunde prin semnarea documentelor privind operatiunile bancare ce se efectueaza prin conturile institutiei, asigura plata la termen a sumelor care constituie obligatia institutiei fata de bugetul de stat si alte obligatii fata de terti, urmareste si incaseaza toate facturile pentru produsele livrate, realizeaza si alte sarcini si atributii emanate din analizele efectuate, precum si cele transmise de catre conducerea institutiei, analizeaza desfasurarea ritmica a operatiunilor de decontare cu furnizorii si beneficiarii, analizeaza realizarea obiectivelor economice ale institutiei si, dupa caz, stabileste masuri de remediere.

SECȚIUNEA IV: SERVICIUL DE SCENĂ ARE îN COMPONENȚĂ PERSONALUL TEHNIC DE SCENĂ – FUNCȚII DE SPECIALITATE TEHNICĂ – cuprinde 3 formatii de lucru, dupa cum urmeaza:

Șeful serviciu de scenă este subordonat manageruluiprin directorul general adjunctavând ca scop conducerea, coordonarea și verificarea serviciului tehnic de scenă.        

IV.1.  ELECTRICĂ ȘI SONORIZARE SCENĂ

Formația de electrică și sonorizare scenă este subordonată managerului prin directorul general adjunct, fiind coordonată de șeful serviciului de scenă prin șeful formației de lucru; este compusă din maestru lumini-sunet – șef formație, operator imagine, operator lumini, operator sunet,  iluminist scenă.

Formația de electrică și sonorizare scenă are ca scop realizarea efectelor de lumini la spectacole, cunoașterea în amănunt a spectacolelor și respectarea instrucțiunilor regizorului artistic cu privire la efectele de lumini și faze sub comanda regizorului de scenă.

IV.2.  MONTARE  DECOR

Formația de montare decor este subordonată managerului prin directorul general adjunct, fiind coordonată de șeful serviciului de scenă prin șeful formației de lucru; este compusă din mânuitori montatori decor, recuziter scenă și recuziter orchestră.

Formația de montare decor are ca scop montarea, demontarea, manevrarea și întreținerea decorurilor și a recuzitei, cunoașterea în amănunt a spectacolelor și respectarea instrucțiunilor regizorului artistic cu privire la decor și recuzită sub comanda regizorului de scenă.

IV.3. COSTUME – PERUCHERIE – MACHIAJ

Formația de costume – perucherie – machiaj este subordonată managerului prin directorul general adjunct, și este coordonată de șeful serviciului de scenă prin șeful formației de lucru; este compusă din costumiere, machior și peruchier.

Formația de costume – perucherie – machiaj are ca scop – îngrijirea costumelor și a perucilor cu care lucrează, atât în ceea ce privește spălarea, repararea, modificarea, cât și depozitarea lor, cunoașterea în amănunt a spectacolelor și respectarea instrucțiunilor regizorului artistic cu privire la costume, machiaj și peruci.

SECȚIUNEA V: SERVICIUL PRODUCȚIE–ADMINISTRATIV ARE îN COMPONENȚĂ ATELIER DE PRODUCȚIE ȘI PERSONALUL ADMINISTRATIV DE DESERVIRE ȘI îNTREȚINERE – FUNCȚII DE SPECIALITATE TEHNICĂ – cuprinde 2 formatii de lucru, dupa cum urmează:

Inginerul șef producție-administrativ este subordonat managerului prin directorul general adjunct având ca scop conducerea, coordonarea și verificarea atelierelor de producție și administrative.

 V.1.  FORMAȚIA CROITORIE – PICTURĂ

Formația de croitorie – pictură este subordonată managerului prin directorul general adjunct, fiind coordonată de inginerul șef producție-administrativ prin șeful formației de lucru; este compusă din inginer IL, croitori-confecționeri îmbrăcăminte damă și bărbați, artist plastic și pictor.

Formația de croitorie – pictură are ca scop confecționarea costumelor, decorurilor și a recuzitei de scenă, conform schițelor întocmite de scenograf, sub directa îndrumare a acestuia, a regizorului artistic, a inginerului -șef de producție și a șefului formației.

V.2. FORMAȚIA OPERATIV SALĂ – PAZĂ POMPIERI

Formația operativ sală – pază – pompieri este subordonată managerului prin directorul general adjunct, fiind coordonată de  inginerul șef producție-administrativ prin șeful formației muncitori administrativi și este compus din șef formație pază pompieri, portari, pompieri, fochist, controlor bilete, plasator sală, garderobier.

Paza – pompieri are ca scop să răspundă de securitatea și integritatea bunurilor din cadrul obiectivului de pază, potrivit dispozițiilor legale privind paza bunurilor. în acest scop este obligat să cunoască locurile și punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului de pază, pentru a preveni evenimentele de natură a produce prejudicii.

Fochistul are ca scop verificarea și supravegherea modului de funcționare a centralei termice, a instalațiilor sanitare și de încălzire.

Personalul operativ sală are ca scop să execute zilnic lucrări de curățenie a sălii de spectacole, foyere, holuri și toaletelor acestora, a încăperilor destinate activității de birou, în spațiile pentru circulație, precum și în cele destinate unor activități comune, asigurând condițiile de igienă prevăzute în normele aprobate de organele sanitare.

 

CAPITOLUL III: ATRIBUȚII

 Art. 14.  COMPARTIMENTUL CONDUCERE este compus din:

      –   Manager

      –   Director general adjunct

     –    Director artistic

     –    Contabil-șef

   Art. 15. (1) Atribuțiile Compartimentului Conducere sunt următoarele:

       – asigură conducerea instituției și răspunde de întreaga activitate a Operei Brașov conform        normelor legale, hotărârilor Consiliului Local, dispozițiilor ordonatorului principal de credite, contractului de management și prezentului regulament de organizare și funcționare;

       – exercită atribuțiile ordonatorului secundar de credite;

      – asigură buna desfășurare a activității instituției, în condițiile legii;

      – gestionează patrimoniul instituției și răspunde de integritatea lui, potrivit legii;

      – participă la ședințele de Consiliu Local atunci când se dezbat probleme legate de activitatea instituției.

    (2) Atribuțiile specifice managerului sunt următoarele:

      – conduce, coordonează și controlează activitatea instituției pe baza obiectivelor și a criteriilor de performanță prevăzute în contractul de management care se încheie conform legii cu Municipiul Brașov, in calitate de AUTORITATE, precum și cele care decurg din alte acte normative;

     –  aprobă strategia și programele culturale ale instituției;

     – angajează instituția în raporturile cu persoanele juridice și fizice, precum și în fața instanțelor jurisdicționale și de drept comun, conform legislației în vigoare ;

     – împuternicește reprezentare și altor persoane competente ale instituției;

     – selectează, angajează, promovează, salarizează, premiază, sancționează disciplinar și eliberează din funcție personalul instituției, în limitele competențelor sale și cu respectarea fomelor legale;

     – organizează concursurile pentru angajarea personalului Operei;

     – urmărește executarea întocmai a hotărârilor sale, a celor adoptate în Consiliul Administrativ sau ale altor organe din eșaloane superioare și competente, inclusiv ale Ministerului Culturii și Identității Naționale;

     – aprobă regulamentul intern, fișele posturilor și evaluarea profesională a personalului, potrivit legii;

     – fundamentează programul stagiunilor;

     – fundamentează împreună cu directorul artistic, directorul general adjunct, contabilul-șef și șeful serviciului resurse umane – relatii publice organigrama, numărul de personal, statul de funcții, bugetul de venituri și cheltuieli, pe care le propune spre aprobare Consiliului Local, potrivit legii;

     – răspunde de execuția bugetului de venituri și cheltuieli, după aprobarea acestuia;

     – reprezintă instituția în calitate de persoană juridică;

     – exercită și alte atribuții ce derivă din norme legale, hotărâri ale Consiliului Local și dispoziții ale ordonatorului principal de credite;

     – verifică, semnează sau vizează după caz, potrivit competențelor stabilite, lucrările și  cores-   pondența efectuate de personalul din subordine;

     – asigură respectarea disciplinei în muncă de către personalul subordonat, a prevederilor Regulamentului Intern, luând măsurile ce se impun;

     –  identifică surse de venituri alternative de la sponsori cu care încheie, conform legislației, contracte de sponsorizare reciproc avantajoase;

     –  în exercitarea atribuțiilor emite decizii care devin obligatorii după aducerea la cunoștință.             

    (3) Atribuțiile specifice directorului general adjunct sunt următoarele:

     – urmărește îndeplinirea planului sub raport economic, tehnic, organizatoric și administrativ;

    – urmărește funcționarea și conservarea bazei tehnice, administrative și de materiale, cu ajutorul căreia se desfășoară întreaga activitate a instituției;

     – răspunde de buna gospodărire a instituției, urmărind realizarea acesteia in condiții de economicitate;

     – răspunde de întreținerea și conservarea tuturor bunurilor aparținând instituției;

   – participă la repetițiile de vizionare décor – costume și la repetițiile tehnice pentru a soluționa problemele ce apar;

   – răspunde de realizarea indicatorilor artistici, tehnici și economici anuali ai instituției;

    – participă la toate repetițiile generale și spectacolele pentru bunul mers al acestora;

    – conduce și controlează activitatea de producție, administrativă și toate sectoarele auxiliare din instituție;

    – aprobă orice fel de cheltuieli, ținând seama de creditele deschise la capitolele bugetare respective și de nevoile instituției, cu excepția lucrărilor de investiții și reparații capitale, pe care le propune spre aprobare ordonatorului de credite;

    – coordonează și controlează activitatea de organizare a muncii în serviciile pe care le coordonează.

    – coordonează și controlează activitatea de aprovizionare indicând ordinea de priorități;

    – răspunde de inventarierea tuturor bunurilor proprietatea instituției, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și la termenele stabilite;

     – controlează respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, a normelor de igienă, de protecție a muncii și de prevenire și stingere a incendiilor;

    – controlează dacă e asigurată în bune condiții paza bunurilor și a tuturor obiectivelor instituției;

    – verifică modul de gestionare a bunurilor și a mijloacelor fixe de către angajații din subordine inclusiv de către gestionari;

    – vizează prezența pe baza condicilor de prezență  și a pontajelor întocmite de către șefii de serviciu;

    – controlează întreaga activitate a șefilor de serviciu;

    – aprobă devizele estimative și devizele finale pentru lucrările din instituție;

    – aprobă și controlează ordinele de lucru pentru toate atelierele de producție, să corespundă cu devizul lucrării;

    – identifică surse de venituri alternative de la sponsori cu care încheie, conform legislației, contracte de sponsorizare reciproc avantajoase,

  – aprobă referate de cumpărare sau de scoatere din magazie a materialelor care sunt necesare în procesul de producție și a activității de la birouri;

   – găsește soluțiile legale pentru rezolvarea tuturor problemelor care apar;

   – are obligația să cunoască și răspunde de respectarea normelor de tehnica securității muncii și a normelor de prevenire și stingere a incendiilor;

   – să cunoască și să respecte Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare.

    4) Atribuțiile specifice directorului artistic sunt următoarele:

     – conduce, coordonează și controlează activitatea personalului artistic pe baza obiectivelor și a criteriilor cuprinse în programul minimal;

   – împuternicește reprezentare și altor persoane competente ale instituției;

   – aproba planurile curente de spectacole și repetiții ;

   – participă la selectarea, promovarea și avansarea personalului de specialitate artistică în limitele competențelor sale și cu respectarea fomelor legale;

   – urmărește executarea întocmai a hotărârilor sale, a celor adoptate în Consiliul Administrativ sau ale altor organe din eșaloane superioare și competente, inclusiv ale Ministerului Culturii și Identitîții Naționale;

   – fundamentează programul stagiunilor;

   – fundamentează împreună cu managerul, directorul general adjunct, contabilul-șef și șeful serviciului resurse umane – relații publice organigrama, numărul de personal la sectorul artistic;

   – verifică, semnează sau vizează după caz, potrivit competențelor stabilite, lucrările și  corespondența efectuate de personalul din subordine;

   – asigură respectarea disciplinei în muncă de către personalul subordonat, a prevederilor Regulamentului Intern, luând măsurile ce se impun.

     5) Atribuțiile specifice contabilului – șef sunt următoarele:

      – asigură conducerea curenta a serviciului  din subordine si a celorlalte servicii pe linie financiar- contabila, conform Hotararilor Consiliului de administratie si a Deciziilor managerului;

      – are atribuții în monitorizare, coordonare, îndrumare și implementare/dezvoltare a sistemului de control intern/managerial din cadrul Operei Brașov;

       – stabileste sarcinile concrete ale personalului din cadrul serviciului financiar contabilitate -salarizare, indruma, coordoneaza si urmareste efectuarea lor;

      – întocmește și depune bilanțul și închiderile trimestriale si lunare in conformitate cu legislatia in vigoare;

      – elaboreaza bugetul de venituri si cheltuieli anual in baza Notelor de fundamentare emise de celelalte servicii, propune rectificarea Bugetului aprobat. Repartizeaza creditele bugetare aprobate, pentru cheltuieli conform clasificatiei bugetare si cerintelor din Notele de fundamentare;

     – avizeaza in baza solicitarilor compartimentelor din cadrul institutiei  planul de investitii pentru anul viitor; suplimentarea veniturilor si cheltuielilor bugetare.;

     – modifica repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor bugetare, in functie de necesitati si alocatii bugetare;

     – verifica actele si inregistrarile contabile atat in contabilitate cat si in executie.Verifica balanta contabila, balanta FOREXE; efectueaza raportari in FOREXE;

     – foloseste semnatura electronica pentru depunere documente, bilant si efectuare raportari si rezervari sume pentru plati, in FOREXE;

      – exercita si raspunde de efectuarea controlului financiar preventiv propriu, pentru operatiile financiar contabile propunand si aplicand masuri efective in cazul incalcarii acestuia pentru contractele cu parteneri externi si interni; plati prin operatiuni bancare cu persoane fizice si juridice;

     – planifica si elaboreaza in baza propunerilor primite, necesarul de credite lunare;

     – urmareste respectarea intocmai a normelor privind inventarierea patrimoniului, asigura aplicarea masurilor aprobate privind integritatea patrimoniului institutiei si recuperarea pagubelor aduse acesteia.

    – verifica si asigura depunerea contului de executie cu anexe, la termenele legal stabilite;

    – analizeaza referatele primite spre aprobare si asigura posibilitatile de lichidare a tuturor  neajunsurilor reclamate, impreuna cu serviciul administrativ- productie si in baza bugetului aprobat;

      – coodoneaza, controleaza si urmareste realizarea tuturor problemelor ce apar si ii sunt prezentate pe baza de referate de catre serviciul din subordine;

     – are o a doua semnatura pe documentele ce implica institutia din punct de vedere economic si financiar in relatiile cu tertii;

    – asigură și răspunde de ducerea la îndeplinire a deciziilor managerului;

    – are datoria să își îndeplinească cu profesionalism atribuțiile;

    – monitorizează și administrează frecvența fiecărui angajat din subordine în fișele colective de prezență –  pontaj, precum și cererile scrise de învoire, concedii fără plată și recuperări ;

     – intreaga activitate a serviciului trebuie organizată și planificată în raport de programul general al instituției și calendarul repertorial ;

     – intocmește referate și propune sancțiuni pentru abateri profesionale și disciplinare in cadrul serviciului;

     – asigură consilierea etică pentru toții angajații din subordine și organizează periodic convocari cu privire la conduita etica si informeaza conducerea in acest sens;

     – urmărește funcționarea și conservarea bazei tehnice, administrative și materiale, cu ajutorul căreia se desfășoară activitatea serviciului din subordine ;

       – se preocupă în permanență pentru utilizarea la maximum a resurselor umane și materiale eliminând “timpii morți”…

      – are în încredințare și folosință: ștampila rotundă a unității (ștampila III) si stampila CFP  pe care numai ea le poate folosi și nu are dreptul să le încredințeze altei persoane spre folosință;

      – are obligația să pună ștampila rotundă numai pe semnătura managerului sau pe semnătura celui care este împuternicit a semna în locul managerului;

     – nu are dreptul să pună ștampila rotundă pe nici un act care nu are semnătura managerului;

     – avizează și semnează toate actele emise de serviciul contabilitate- salarizare;

    – evaluează activitatea angajațiilor din subordine prin compararea gradului de indeplinire al obiectivelor individuale stabilite cu rezultate obtinute efectiv și pe baza criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale stabilite în Regulamentul privind evaluarea performanțelor profesionale, promovarea și avansarea personalului contractual din cadrul instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local Brașov – regulament elaborat și aprobat de către Primăria Municipiului Brașov ;

     – propune spre aprobare avansarea în grad sau treaptă de salarizare și promovarea în funcție a personalului din subordine ;

     – controlează respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, a normelor de igienă, de protecție a muncii și de prevenire și stingere a incendiilor;

     – verifică modul de gestionare a bunurilor și a mijloacelor fixe de către angajațiidin subordine.

PERSONALUL ARTISTIC

  Art. 16 – Atribuțiile Serviciului Studii Muzicale – Soliști Vocali:

       (1) Atribuțiile sunt următoarele:

    –  asigură documentația necesară stabilirii repertoriului;

    –  organizează fondul documentar al operei;

    –  fundamentează împreună cu managerul programul minimal pe fiecare stagiune în parte;

    –  participă direct la realizarea producțiilor artistice prin realizatori din cadrul serviciului.

     – soliștii vocali prin activitatea lor profesională au obligativitatea de a contribui în mod continuu și susținut, la realizarea scopului pentru care a fost creată această instituție, adică prezentarea de producții artistice;

      (2) Atribuțiile specifice șefului de serviciu sunt următoarele:

     – conduce, coordonează, organizează  și verifică activitatea studiilor muzicale și a soliștilor vocali;

      (3) Atribuțiile specifice consultantului artistic sunt următoarele:

     – propune strategia repertorială a operei atât pentru stagiunea în curs cât și pentru cele de perspectivă;

      – propune împreună cu dirijorul și regizorul artistic (coregraful) distribuțiile și colaboratorii pentru fiecare spectacol în parte;

       – contactează colaboratorii externi pentru a putea planifica repetițiile și spectacolele;

       – planifică și programează activitarea instituției pe stagiune, lună și săptămână în funcție de politica manegerială și programul minimal;

       – propune programarea premierelor, spectacolelor de la sediu și din deplasări, atât în țară cât și în străinătate conform contractelor încheiate cu impresari;

      – planifică activitatea zilnică pentru personalul artistic și tehnic de scenă pe baza avizierelor întocmite săptămânal;

      – vine cu sugestii pentru redactarea caietelor program, contribuie cu idei la întocmirea cât mai diferită și atrăgătoare a afișelor cu programarea spectacolelor și dă bun de tipar pentru acestea;

       – asigură, în colaborare cu serviciul relatii publice, organizarea fondului documentar al Operei;

      – întocmește dosarul de arhivare al fiecărui spectacol al operei cu urmatorul cuprins: afișe, programe de sală, caietul de regie artistică, partiturile muzicale, schițe artistice de decoruri și de costume, cronici, fotografii, benzi audio-vizuale și alte documente interesând istoria operei sau patrimoniul cultural artistic, dosar care se înregistrează și rămâne în arhiva instituției;

      – urmărește reconstituirea fondului documentar de arhivă cultural-artistică privind activitatea  operei de-a lungul istoriei sale, asigură păstrarea și conservarea fondului arhivistic existent,  punerea în circuitul public prin expozitii, muzee, etc. în condițiile legii;

      – îndeplinește oficiul de protocol cultural-artistic, cu prilejul premierelor, al spectacolelor de  gală și de presă, al turneelor și a altor manifestări la care participă invitați din țară și din străinătate, întocmesc documentele protocolare necesare (invitații, scrisori, adrese, etc.);

        (4) Atribuțiile specifice regizorului artistic sunt următoarele:

      – îndeplinește sarcini complete în procesul de creație și pregătire a spectacolelor, în elaborarea repertoriilor și în alcătuirea colectivelor de creatori ale spectacolelor, în utilizarea integrală și eficientă a potențialului artistic si tehnic.

      – cunoașterea specificității complexe a spectacolului scenic, pe coordonate regizorale, privind costumația, machiajul, mișcarea scenică, derularea scenelor, în scopul efectuării acordului sincron între momentul muzical și faptul scenic, consemnat în partitura spectacolului;

      – elaborează concepția de realizare regizorală a spectacolelor care i se distribuie de către conducerea instituției.

        (5) Atribuțiile specifice dirijorului sunt următoarele:

     – este conducătorul nemijlocit al producției artistice din punct de vedere muzical, menține echilibrul între orchestră și scenă, răspunde de pregătirea orchestrei și a soliștiilor, conduce din punct de vedere muzical repetițiile și spectacolele;

     – îndeplinește sarcini complexe de creație, în conducerea procesului de pregătire și reprezentare a părților muzicale ale spectacolelor la a căror realizare contribuie parțial sau total orchestra, soliștii, corul și baletul;

    – participă la planificarea programelor de repetiții pentru spectacolele și concertele, aprobate de conducerea instituției.

      (6) Atribuțiile specifice coregrafului sunt următoarele:

      – îndeplinește sarcini complete în procesul de creație și pregătire a spectacolelor, în elaborarea repertoriilor și în alcătuirea colectivelor de creatori ale spectacolelor, în utilizarea integrală și eficientă a potențialului artistic si tehnic;

     – cunoașterea specificității complexe a spectacolului scenic, pe coordonate coregrafice, privind costumația, machiajul, mișcarea scenică, derularea scenelor, în scopul efectuării acordului sincron între momentul muzical și faptul scenic, consemnat în caietul de coregrafie a spectacolului;

    – elaborează concepția de realizare coregrafică a spectacolelor care i se distribuie de către conducerea instituției.

      (7) Atribuțiile specifice regizorului scenă sunt următoarele:

       – pregătește și răspunde de desfășurarea spectacolelor așa cum au fost realizate de regizorul artistic,

       – are în imediata subordine pe șefii formațiilor tehnice de scenă în activitatea de pregătire și prezentare a spectacolelor;

      – asigură condițiile optime de desfășurare a repetițiilor și a spectacolelor, de alcătuire și realizare întocmai a programelor de lucru și de stabilire a programelor de lucru.

     – cunoașterea specificității complexe a spectacolului scenic, pe coordonate regizorale, privind costumația, machiajul, decorurile, recuzita, mișcarea scenică, derularea scenelor și a manevrelor de lumină și decor, în scopul efectuării acordului sincron între momentul muzical și faptul scenic, consemnat regizoral în partitura spectacolului.

         (8) Atribuțiile specifice sufleorului operă sunt următoarele:

      – estesubordonat șefului de serviciu și regizorului scenă în distribuția spectacolelor, în împrejurările și în perioada corespunzatoare pregătirii și realizării acestor manifestari;

      – sufleorul îndeplinește în cadrul procesului de pregătire și prezentare a spectacolelor, sarcini auxiliare pe lângă artiștii interpreți pentru facilitarea însușirii și redării întocmai și la timp a replicilor și a altor texte literar dramatice, muzicale, la repetiții, precum și pentru asigurarea și controlul transmisiunii integrale și corecte a acestor texte către public în cadrul reprezentațiilor.

         (9) Atribuțiile specifice maestrului corepetitor sunt următoarele:

     –  susțin recitaluri cu soliștii vocali și pasajele solistice ale lucrărilor din repertoriul instituției;

     –  exercită controlul activității socio – profesionale a corepetitorilor;

     –  participă la repetiții de regie;

     –  este conducătorul ansamblurilor muzicale și repetițiilor de regie cu pian în lipsa dirijorului;

     – participă și ajută soliștii vocali la pregătirea și însușirea rolurilor prin repetițiile de la cabine și prin ansamblurile muzicale;

      –  au obligația să se prezinte la prima repetiție cu materialul pregătit și asimilat tehnic;

         (10) Atribuțiile specifice corepetitorului sunt următoarele:

     –  susțin recitaluri cu soliștii vocali și pasajele solistice ale lucrărilor din repertoriul instituției;

     –  participă la repetiții de regie;

     – participă și ajută soliștii vocali, corul și baletul la pregătirea și însușirea rolurilor prin repetițiile de la cabine și de la sălile de repetiții și prin ansamblurile muzicale;

     –  susține recitativele de pian din spectacole;

     –  au obligația să se prezinte la prima repetiție cu materialul pregătit și asimilat tehnic;

         (11) Atribuțiile specifice maestrului de balet – dans sunt următoarele:

     –  susține orele de studii cu angajații baletului pentru ridicarea și întreținerea calităților fizice și tehnice;

     –  exercită controlul activității socio – profesionale a angajaților din cadrul serviciului balet;

     –  realizează numere de divertisment coregrafic, participă și ajută soliștii balet și balerinii la pregătirea și însușirea numerelor coregrafice prin repetiții;

         (12) Atribuțiile specifice bibliotecarului muzical sunt următoarele:

      –  răspunde de întreaga gestiune a bibliotecii muzicale, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

      – asigură materialul necesar pentru fiecare spectacol, concert și recital pe baza solicitării primite de la serviciul studii muzicale, din biblioteca instituției sau pe bază de împrumut de la alte instituții similare din țară.

        Art. 17. (1) Atribuțiile soliștilor vocali sunt următoarele:

        – soliștii vocali prin activitatea lor profesională au obligativitatea de a contribui în mod continuu și susținut, la realizarea scopului pentru care a fost creată această instituție, adică prezentarea de producții artistice;

        – soliștii vocali participă în mod direct la crearea și prezentarea de producții artistice (spectacole);

      –  susțin pasaje solistice ale lucrărilor din repertoriul instituției.

       –  constituie segmentul artistic de bază al instituției fiind în imediata subordonare a dirijorului și a regizorului artistic, în cadrul distribuțiilor spectacolelor, în împrejurările și în perioada corespunzătoare pregătirii și realizării acestor manifestări;

     –  pregătirea la cel mai înalt nivel calitativ a rolurilor în care este distribuit;

     –  participarea la un înalt nivel profesional la toate spectacolele, prin realizarea unor complexe și eficiente relatii scenă – public;

     – să-și întrețină repertoriul, prin studiu individual permanent,  pentru a putea intra în spectacole oricând este necesar;

     – să răspundă la toate solicitările instituției (consilii artistice, comisii de concurs, audiții, etc.) ;

     – să-și însușească partiturile cu încadrarea în termenele stabilite pentru premiere, refaceri, debuturi, etc.

     – să participe la vizionări de spectacole, documentare, audiții etc.

     – să participe la toate repetițiile spectacolelor, în care este distribuit (premiere, spectacole curente, etc.);

     – să pregătească la cel mai înalt nivel calitativ partiturile pe care le are în repertoriu și însușirea noilor partituri ce se vor încredința de către serviciul studii muzicale- solisti vocali;

     – să respecte cu strictețe programul, orarul și disciplina repetițiilor, spectacolelor și ale oricăror manifestări artistice programate de instituție. Fac excepție situațiile de boală autentificate prin concediu medical. Sunt obligați să anunțe aceste indisponibilități, de îndată ce se produc;

     – să participe la toate turneele și deplasările instituției, în care este programat;

     – să solicite aprobarea prealabilă scrisă a managerului pentru orice participare la manifestări artistice organizate de alte instituții din țară și străinătate, încadrându-se cu strictețe în perioada aprobată pentru absența din instituție. Excepție fac participările la Concursurile naționale și internaționale, pentru care se solicită aprobarea conducerii instituției pe perioada menționată;

    – să-și perfecționeze neîncetat tehnica vocală și scenică și să-și mențină silueta optimă pentru prezența scenică;

    – să se prezinte la serviciu cu o oră înainte de începerea zitz-urilor, a repetițiilor generale și a spectacolelor pentru încălzire și acomodare cu scena;

     – să răspundă la cerințele regizorului artistic, maestrului de balet-dans, scenografului, asistenților de regie, dirijorului și regizorului de scenă pentru a realiza în cele mai bune condiții spectacolul în care a fost distribuit;

    – execută orice lucrare în care este distribuit de șeful ierarhic, conform cu Regulamentului Intern

expand_less
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.