Regulament de organizare și funcționare – Partea a III-a

      (3) Atribuțiile specifice costumierelor sunt următoarele:
      – participarea la toate repetițiile și spectacolele unde sunt necesare costumele de scenă conform programului de activitate al instituției;
      – cunoașterea intrărilor personajelor în scenă, pentru a avea pregătite schimbările de costume la  momentul optim și să ajute la îmbrăcarea/dezbrăcarea acestora; 
      – îngrijirea costumelor cu care se lucrează, atât în ceea ce privește spălarea, repararea,      modificarea cât și depozitarea lor;
      – verificarea stării costumelor înainte de fiecare spectacol;
      – depozitarea costumelor după terminarea spectacolului în condiții optime și de igienă;
      – executarea cu exactitate și operativitate a schimbărilor de costume, în timpul repetițiilor și spectacolelor.
      (4) Atribuțiile specifice machiorului sunt următoarele:
      – participarea la toate repetițiile și spectacolele unde sunt necesare machiajele de scena, conform  programului de activitate al instituției;
     – efectuarea machiajului de scenă al soliștilor, colaboratorilor, baletului și corului la indicațiile scenografului.
      (5) Atribuțiile specifice peruchierului sunt următoarele:
     – efectuarea coafării, vopsirii și  aranjării  părului  la  soliști, colaboratori, balet și cor  la indicațiile scenografului.
     –  întreținerea, coafarea, modificarea, repararea, depozitarea perucilor.

SERVICIUL PRODUCȚIE-ADMINISTRATIV
 I. ATELIERELE DE PRODUCȚIE
        Art. 28. (1) Atribuțiile inginerului șef producție-administrativ sunt următoarele:
      – asigură conducerea serviciului producție-administrativ;
      – este subordonat ierarhic managerului prin directorul general adjunct și are în structura sa atelierele de producție administrative;
      – coordonează administrarea bunurilor legate de atelierele de producție;
      – aduce la îndeplinire dispozițiile managerului cu privire la realizarea obiectivelor ce-i revin acestuia din îndeplinirea obligațiilor născute din contractul de management incheiat de acesta cu Municipiul Brașov, in calitate de  AUTORITATE și din hotărârile Consiliului Administrativ;
     – asigură îndeplinirea atribuților funcționale și de deservire a instituției de către serviciul producție;
     – propune conducerii instituției, după caz Consiliului Administrativ, dimensionarea judicioasă a personalui din cadrul serviciului producție, astfel încât să existe posibilitatea utilizării în limitele alocației bugetare aprobate;
     – controlează modul în care sunt îndeplinite de către subordonați sarcinile de serviciu;
     – asigură respectarea disciplinei în muncă de către personalul subordonat, a prevederilor Regulamentului Intern, luând măsurile ce se impun;
    Art. 29. (1) Atribuțiile formației de croitorie – pictură sunt următoarele:
    – confecționarea și modificarea costumelor de scenă, conform schițelor întocmite de scenograf, sub directa îndrumare a acestuia, a regizorului artistic și a șefului de producție.
    (2) Atribuțiile specifice șefului formației – croitorie – pictură sunt următoarele:
    – conducerea și coordonarea activității atelierului de croitorie – pictura
    – confecționare, modificarea și întreținere a costumelor și accesoriilor acestora după schițele date de scenograf și sub îndrumarea șefului de producție;
     (3) Atribuțiile specifice croitorului – confecționer îmbrăcăminte – femei/bărbați sunt următoarele:
    – confecționare, modificare și întreținere a costumelor și accesoriilor acestora după schițele date de scenograf și sub îndrumarea șefului de producție;
    – participă la probe și la repetiția de costume, la repetiția generală (prima) și la premieră, pentru a asigura eventualele reparații și retușuri;  
  – repară și întreține în bună stare costumelor și accesoriilor, astfel ca în momentul în care trebuie folosite la scenă să fie în perfectă stare.
   – confecționare, modificare și întreținere pălăriilor și accesorilor după schițele date de scenograf și sub îndrumarea șefului de producție;
   – participă la probe și la repetiția de costume, la repetiția generală (prima) și la premieră, pentru a asigura eventualele reparații și retușuri;  
   – repară și întreține în bună stare pălăriile și accesoriile, astfel ca în momentul în care trebuie folosite la scenă să fie în perfectă stare;
   – aplică prin coasere sau lipire tuburi, paiete, dantele, șireturi, mărgele, etc. conform schițelor;
    – finisează rochiile și pălăriile complexe cu garnituri și brodează.
     (4) Atribuțiile specifice artistului plastic sunt următoarele:
    – face parte din personalul artistic al Operei, în procesul de pregătire al spectacolelor, este subordonat funcțional după caz scenografului fiecărui spectacol;
   – urmărește realizarea decorurilor, a recuzitei și a costumelor cu respectarea schițelor date de scenograf;
   –  realizarea costumelor pentru debuturile care vor fi după data premierei;
   – urmărește întreținerea decorurilor, a recuzitei și a costumelor din spectacole.
      (5) Atribuțiile specifice pictorului executant sunt următoarele:
   – executarea, repararea și recondiționarea picturilor pe decorul moale, panouri, covor de scenă și mobilier;
   – executarea reparațiilor și modificărilor, care sunt necesare obiectelor de butaforie din spectacolele montate;
   – utilizarea echipamentelor de protecție și a instrumentelor de lucru din dotare;
   – participarea la repetițiile tehnice de scenă ori de câte ori este solicitat de șeful de producție sau scenograf.
      (6) Atribuțiile specifice inginerului de industrializarea lemnului sunt următoarele:
   – confecționarea și recondiționarea decorului, mobilei și a diferitelor elemente de lemn, conform schițelor întocmite de scenograf, sub directa îndrumare a acestuia, a regizorului artistic și a șefului de producție.
   – executarea de modificări la decor, mobilă, și folosește elemente de decor de la piesele scoase din repertoriu, pentru noi montări, la solicitarea scrisă a șefului de producție;
   – executarea tuturor reparațiilor ce privesc tâmplăria din Opera; 
   – participarea la repetițiile tehnice la scenă, la solicitarea inginerului șef producție-administrativ;

 II. PERSONALUL ADMINISTRATIV ȘI DE îNTREȚINERE

      Art. 30. Atribuțiile șefului formației operativ sala-paza pompieri sunt următoarele:
 – asigură conducerea formației operativ sala-paza pompieri ;
 – este subordonat ierarhic inginerului șef producție-administrativ și are în structura sa personalul    operativ sală si pază – pompieri;
 – coordonează administrarea bunurilor legate de clădire și administrație; 
  – aduce la îndeplinire dispozițiile conducerii instituției cu privire la realizarea obiectivelor ce-i revin acestuia din îndeplinirea obligațiilor născute din contractul de management încheiat de acesta cu Municipiul Brașov, in calitate de AUTORITATE și din hotărârile Consiliului de Administrație;
 – asigură îndeplinirea atribuțiilor funcționale și de deservire a instituției de către formația de muncitori administrativi;
 – propune conducerii instituției, după caz Consiliului Administrativ, dimensionarea judicioasă a personalului din cadrul formației de muncitori administrativi, astfel încât să existe posibilitatea utilizării în limitele alocației bugetare aprobate;
 – controlează modul în care sunt îndeplinite de către subordonați sarcinile de serviciu;
 – asigură respectarea disciplinei în muncă de către personalul subordonat, a prevederilor Regulamentului Intern, luând măsurile ce se impun.
       Art. 31. (1) Atribuțiile personalului operativ sală sunt următoarele:
 – execută zilnic lucrări de curățenie; 
  – efectuează controlul biletelor de intrare la spectacolele, plasarea spectatorilor și punerea hainelor la garderobă a spectatorilor.
        (2) Atribuțiile specifice controlorilor bilete sunt următoarele:
 – execută zilnic lucrări de curățenie a sălilor de spectacole, foyere, holuri și toaletelor acestora, a        încăperilor destinate activității de birou, în spațiile pentru circulație, precum și în cele afectate unor activități comune, din clădirea veche, asigurând condițiile de igienă prevăzute în normele aprobate de organele sanitare;
 – în timpul spectacolelor, cât și după terminarea acestora, când este de serviciu, are obligația de a constata eventualele degradări sau sustrageri de bunuri materiale și de a anunța pe șeful formației muncitori administrativi;
 – efectuează controlul biletelor de intrare la spectacolele organizate în incinta Operei.
       (3) Atribuțiile specifice plasatorului sunt următoarele:
 – execută zilnic lucrări de curățenie a sălilor de spectacole, foyere, holuri și toaletelor acestora, a încăperilor destinate activității de birou, în spațiile pentru circulație, precum și în cele afectate unor activități comune, din clădirea veche, asigurând condițiile de igienă prevăzute în normele aprobate de organele sanitare;
 – în timpul spectacolelor, cât și după terminarea acestora, când este de serviciu, are obligația de a constata eventualele degradări sau sustrageri de bunuri materiale și de a anunța pe șeful formației muncitori administrativi;
 – îndrumă spectatorii la locul indicat pe biletul de spectacol și asigură direct desfășurarea        spectacolelor în condiții optime de liniște, ordine și decență luând toate măsurile ce se impun, împotriva spectatorilor nedisciplinați, precum și a celor care încalcă regulile de conviețuire socială.
     (4) Atribuțiile specifice garderobierului sunt următoarele:
 – execută zilnic lucrări de curățenie a sălilor de spectacole, foyere, holuri și toaletelor acestora, a        încăperilor destinate activității de birou, în spațiile pentru circulație, precum și în cele afectate unor activități comune, din clădirea veche, asigurând condițiile de igienă prevăzute în normele   aprobate de organele sanitare;
 – în timpul spectacolelor , cât și după terminarea acestora, când este de serviciu, are obligația de a constata eventualele degradări sau sustrageri de bunuri materiale și de a anunța pe șeful formației muncitori administrativi;
 – ia de la spectatori hainele pe care le pune în garderobă pe baza fiselor cu numere și la terminarea spectacolului dă hainele spectatorilor în funcție de numărul de pe fisă. 
         Art. 32. (1) Atribuțiile personalului pază – pompieri sunt următoarele:
– răspunde de securitatea bunurilor din cadrul obiectivului de pază, potrivit dispozițiilor legale privind paza bunurilor. în acest scop este obligat să cunoască locurile și punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului de pază, pentru a preveni evenimentele de natură a produce prejudicii; 
– să ia toate măsurile ce decurg din consemnul de pază pentru a preveni producerea de incendii, explozii ori alte evenimente de natură a cauza prejudicii; în astfel de cazuri va lua măsurile stabilite prin consemn și va anunța, imediat, pe cei în drept.
         (2) Atribuțiile specifice șefului de formație pază – pompieri sunt următoarele:
 – organizează și controlează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor ce o desfășoară formația civilă de pompieri din instituție;
 – asigură întreținerea permanentă în stare de funcționare corespunzătoare a mijloacelor și a instalațiilor de prevenire și stingere a incendiilor;
 – asigură efectuarea probelor tehnologice, executarea reviziilor și reparațiilor, și punerea în funcțiune a instalațiilor și utilajelor în condiții de deplină securitate;
 – urmărirea respectării normelor de prevenire și stingere a incendiilor în procesul tehnologic;
 – participă, întocmește, completează și reactualizează planul de apărare și prevenire împotriva incendiilor;
 – participă la instruirea șefilor de formație organizată de Grupul de Pompieri din Brașov;
 – instruiește și participă la instruirea formației civile de pompieri;
 – organizează și controlează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor ce o desfășoară formația civilă de pompieri din instituție;
 – cunoașterea utilajelor și instalațiilor din dotare și mânuirea lor în caz de intervenție;
 – cunoașterea sectorului de intervenție și a tuturor sectoarelor și încăperilor din instituție;
 – în timpul spectacolelor , cât și după terminarea acestora, când este de serviciu, are obligația de a constata eventualele degradări sau sustrageri de bunuri materiale și de a anunța pe șeful formației muncitori administrativi.
         (3) Atribuțiile specifice pompierului sunt următoarele:
 – să aducă la cunoștința conducerii Operei, imediat, despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului;
 – să ia toate măsurile ce decurg din consemnul de pază pentru a preveni producerea de incendii, explozii ori alte evenimente de natură a cauza prejudicii; în astfel de cazuri va lua măsurile stabilite prin consemn și va anunța, imediat, pe cei în drept; 
  – la terminarea programului, să verifice toate încăperile și căile de acces, pentru a evita producerea unor incendii;
 – să primească și să predea serviciul (în mod obligatoriu) pe bază de proces – verbal.
 – verifică și asigură potrivit legilor și normelor în vigoare activitatea de prevenire și stingere a incendiilor;
 – participă la toate instructajele pe linie de prevenire și stingere a incendiilor;
 – cunoaște planul de apărare împotriva incendiilor.
          (4) Atribuțiile specifice portarului sunt următoarele:
 – răspunde de securitatea bunurilor din cadrul obiectivului de pază, potrivit dispozițiilor legale privind paza bunurilor. în acest scop este obligat să cunoască locurile și punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului de pază, pentru a preveni evenimentele de natură a produce prejudicii;
– să aducă la cunoștința conducerii Operei, imediat, despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului de pază;
 – să ia toate măsurile ce decurg din consemnul de pază pentru a preveni producerea de incendii,  explozii ori alte evenimente de natură a cauza prejudicii; în astfel de cazuri va lua măsurile stabilite prin consemn și va anunța, imediat, pe cei în drept; 
– la terminarea programului, să verifice sistemul de închidere la fiecare încăpere și a căilor de acces și să scrie în registrul de poartă persoanele rămase în unitate după orele de program;
– să primească și să predea serviciul (în mod obligatoriu) pe bază de proces – verbal;
– asigură paza instituției și a bunurilor;
– legitimează toate persoanele care intră în instituție pe la poartă;
– controlează la ieșire angajații instituției pentru a verifica dacă aceștia nu au sustras bunuri din instituție;
– nu permite accesul în instituție a persoanelor în stare de ebrietate;
– în turele de noapte efectuează ronduri de verificare atât al exteriorului clădirii cât și a tuturor  sectoarelor și încăperilor din instituție;
– nu permite accesul angajaților în instituție decât între orele în care au program de lucru sau întreorele stabilite de conducerea instituției;
– nu permite accesul în instituție a persoanelor străine, în afara situațiilor când acestea sunt însoțite de un salariat al instituției.
        (5) Atribuțiile specifice fochistului sunt următoarele:
– verifică și supraveghează modul  de funcțioanre a centralei termice;
– verifică și supraveghează modul  de funcțioanre a a instalațiilor sanitare și de încălzire;
– efectueaza alte lucrari de intretinere din incintele institutiei;
– asigură prin centrala termică încălzirea clădirii și a apei calde conform programului stabilit;
– participă la toate instructajele organizate de I.S.C.I.R. – Brașov;
– cunoașterea utilajelor și instalațiilor din dotare și mânuirea lor în caz de intervenție;
– cunoașterea sectorului de intervenție și a tuturor sectoarelor și încăperilor din instituție.
        (6) Atribuțiile specifice șoferului sunt următoarele:
– efectuează curse de persoane și aprovizionare numai cu avizul șefului formației muncitori administrativi și a conducerii instituției, pe bază de foaie de parcurs vizată și face transporturi numai în interesul instituției și pentru instituție;
– ia confirmare pe foaia de parcurs de la persoanele delegate cu care a efectuat transportul și de la instituțiile unde s-a deplasat;
– asigură în permanență ca mijlocul de transport să fie în stare de funcționare bună și în siguranță  pentru persoanele pe care le transportă;

 
CAPITOLUL IV: ORGANE  COLECTIVE

      Art. 37. Conducerea Operei Brașov este asigurată de manager, care în conformitate cu art.19 alin. (1) din OG 21/2007 actualizată numește prin decizie Consiliul Administrativ, care este un  organism cu rol deliberativ.
      Art. 38. CONSILIUL ADMINISTRATIV este format din:
   – președinte  – manager
   – membrii – director general adjunct
                  – contabil-șef
                  – șefii de servicii
                  – consilierul juridic
                  – președintele sindicatului Operei Brașov
                  – reprezentantul autoritãții administrației publice locale – Primăria Municipiului  Brașov – Consiliul Local, dupã caz, reprezentantul ordonatorului principal de credite desemnat de aceștia;
 – secretar
       Art. 39. Consiliul Administrativ are următoarele atribuții:
– rezolvă cazurile care intră legal în competența sa, cât și cele pe care i le aduce la cunoștință spre soluționare managerul, care este și președintele acestuia.
– soluționează problemele încunoștiințate de managerul instituției cu privire la :
– folosirea deplină a resurselor materiale ale instituției prin utilizarea întregului personal artistic, tehnic, auxiliar, de producție și administrativ;
– analiza modului în care se gestioneaza bunurile din patrimoniul instituției, starea disciplinară, respectarea legalității, urmărirea executării contractului de management încheiat de managerul instituției cu Municipiul Brașov, in calitate de AUTORITATE;
– analiza periodică a situației financiare a instituției;
– aprobă Organigrama si Statul de Funcții;
– aprobă bugetul;
– aprobă trimestrial referatele cu sporul de condiții grele de muncă întocmite de șefii de servicii și formații de muncitori;
 – aprobă prețul biletelor de spectacol.
     Art. 40. Consiliul Administrativ se ține dacă se intruneste cel putin jumătate plus unu dintre membri  în următoarele condiții:
– ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi;
– ordinea de zi este stabilită de președinte;
– dezbaterile și hotărârile sunt menționate în procesul-verbal care trebuie să reflecte problemele discutate și hotărârile luate de Consiliul Administrativ;
– procesul-verbal se redactează de către secretarul consiliului;
– procesele verbale ale Consiliului Administrativ sunt semnate de toți membri, invitați și de președinte în dreptul numelui scris în clar.
     Art. 41. Consiliul Administrativ adoptă hotărâri prin majoritatea simpla a celor prezenți.
     Art. 42. Consiliul Administrativ urmărește ducerea la îndeplinire a hotărârilor sale prin șefii de servicii.
     Art.43. Conducerea Operei Brașov este asigurată de manager care în conformitate cu                       art.19 alin (2) din OG 21/2007 actualizată, numește prin decizie Consiliul Artistic, care este un organism cu rol consultativ.
    Art. 44. CONSILIUL ARTISTIC este format din:
    – președinte – managerul
                –  membri:     – directorul artistic
                                      – consultantul artistic
  – regizori, soliști vocali, dirijori etc.
  –  șefii serviciilor artistice
  –  șef serviciu scena
                        – președintele sindicatului Operei Brașov
–  secretarul consiliului artistic.
    Art. 45. Consiliul Artistic are următoarele atribuții:
             – să analizeze spectacolele desfașurate în perioada anterioară și cele programate în etapa                   urmatoare, propunând măsuri corespunzătoare  de îmbunătățire a activității;
             -să analizeze  problemele  specifice fiecărui serviciu artistic în parte, venind cu propuneri și soluții de rezolvare a lor;
            – formulează propuneri de programe și proiecte culturale;
           –  prezintă Consiliului Administrativ propuneri pentru îmbunătățirea activității Operei;
           –  îndeplinește orice alte atriubuții cu valoare consultativă pentru activitatea Operei;
            – rezolvă cazurile care intră legal în competența sa, cât și cele pe care i le aduce la cunoștință spre soluționare managerului, care este și președintele acestuia;
    Art. 46. Consiliul Artistic se ține dacă se intruneste cel putin jumătate plus unu dintre membri în umătoarele condiții:
– ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui;
– ordinea de zi este stabilită de președinte;
– dezbaterile și propunerile sunt menționate în procesul verbal care trebuie să reflecte problemele discutate și propunerile luate de Consiliul Artistic;
– procesul verbal se redactează de către secretarul consiliului;
– procesele verbale ale Consiliului Artistic sunt semnate de toți membri, invitați și de președinte în dreptul numelui scris în clar.
     Art. 47. Consiliul Artistic adoptă propuneri prin majoritatea simpla a celor prezenți.
     Art. 48. Consiliul Artistic analizează eficiența/eficacitatea/economicitatea propunerilor sale  prin șefii de servicii.

CAPITOLUL V: DISPOZIȚII  FINALE

     Art. 49. Prevederile prezentului regulament de organizare și funcționare se aplică tuturor salariaților, indiferent de natura postului sau de durata contractului de muncă.
     Art. 50. Atribuțiile prevăzute în prezentul regulament nu sunt limitative, ele putând fi completate atunci când interesele serviciului o cer, cu dispozițiile primite din partea managerului și a șefului ierarhic.
     Art. 51. Normele privind timpul de muncă, disciplina muncii, stabilirea și procedura de aplicare a sancțiunilor disciplinare, precum și alte dispoziții referitoare la organizarea și disciplina muncii în cadrul Operei fac obiectul Regulamentului intern.
     Art. 52. Toți salariații Operei Brașov răspund indiferent de funcția ocupată, de îndeplinirea întocmai a atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișele posturilor. în caz de efectuare defectuoasă sau de neexecutare a acestora va atrage după sine răspunderea disciplinară, materială, administrativă, civilă și penală.
    Art. 53. Structura organizatorică a instituției, relațiile de subordonare și colaborare dintre diferitele servicii și compartimente ale instituției sunt prevăzute în Organigrama și Statul de Funcții al Operei Brașov aprobate și modificate prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Brașov.
    Art. 54. Șefii serviciilor și șefii formațiilor de lucru răspund de respectarea normelor de protecție și securitatea muncii, normelor de igienă, normelor de prevenire și stingere a incendiilor, totodată răspund de respectarea programului de lucru și de evidența prezenței persoanelor din subordine.
    Art. 55. Prezentul Regulament de organizare și funcționare al Operei Brașov, definitivat prin semnarea sa de către Manager, Șef serviciu resurse umane – relații publice și consilierul juridic al instituției, intră în vigoare de la data aprobării prin Hotărâre de către Consiliul Local al Municipiului Brașov.

expand_less
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.