Codul de conduită

Anexă la decizia manager nr. 1977/26.08.2019
                                                      

CODUL  DE  CONDUITĂ
al personalului din cadrul OPEREI BRAȘOV

CUPRINS

 
Introducere………………………………………………………………………………………         pag. 3

CAPITOLUL I. Principii aplicabile conduitei profesionale a personalului Operei Brașov… pag. 5

CAPITOLUL II. Norme generale de conduită profesională și morală a personalului Operei Brașov. …………………………………………………………………………………………… pag. 6

CAPITOLUL III. Monitorizarea și controlul aplicării normelor de conduită pentru personalul Operei Brașov ………………………………………………………………………………… pag. 11

CAPITOLUL IV. Alte reglementări…………………………………………………………     pag. 12

CAPITOLUL V. Răspundere, sancțiuni………………………………………………………  pag. 13

CAPITOLUL VI.Dispoziții finale………………………………………………………………… pag. 14

Introducere

Codul de conduită a personalului Operei Brașov definește valorile, principiile și regulile de conduită care trebuie aplicate în relațiile cu cetățenii, partenerii, colaboratorii, colegii etc. în același timp servește drept ghid pentru creșterea răspunderii și a implicării personalului din cadrul instituției.  
Principiile detaliate în cadrul acestui Cod de conduită nu sunt exhaustive, însă, asociate cu simțul răspunderii față de cetățeni, colaboratori etc., acestea stabilesc reguli esențiale de conduită aplicabilă întregului personal al Operei Brașov, precum și colaboratorilor și partenerilor instituției.
Acest cod asigură coerența cu prevederile legislatiei aplicabile, definește și ghidează acțiunile și strategiile instituției.

Fiecare angajat și colaborator al instituției este obligat să respecte prevederile prezentului Cod de conduită.
Codul de conduită reprezintă un ansamblu de principii și reguli de conduită pe care personalul din cadrul Operei Brașov trebuie să îl respecte și să îl aplice în activitatea desfășurată în cadrul instituției.
Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod sunt obligatorii pentru tot personalul încadrat în baza prevederilor Legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru personalul încadrat în baza O.G.nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și persoanelor care încheie cu Opera Brașov contracte reglementate de Codul Civil sau cele privind drepturile de autor, în perioada în care își desfășoară activitatea în cadrul instituției.
        Linia etică rezultată din aplicarea prezentului cod urmărește responsabilizarea personalului instituției, precum și definirea unui comportament individual al fiecărui salariat în concordanță cu principiile morale.
       Implementarea Codului de conduită în cadrul Operei Brașov este utilă pentru promovarea unei conduite profesionale etice și evitarea apariției unor situații care ar putea afecta reputația instituției și care ar aduce prejudicii acesteia.
      Scopul Codului de conduită a personalului Operei Brașov este de a crea cadrul etic necesar desfășurării fiecărei activități, astfel încât acesta să își îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine si in mod conștiincios îndatoririle ce-i revin.
      De asemenea prezentul cod de conduită mai are ca obiective: creșterea calității actului artistic, buna administrare în realizarea interesului public, precum și eliminarea birocrației și a faptelor de corupție din cadrul Operei Brașov, prin:
a. reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale și profesionale corespunzătoare creării și menținerii prestigiului Operei Brașov, al personalului și a colaboratorilor, care lucrează în cadrul acesteia;
b. informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptățit să se aștepte din partea personalului și a colaboratorilor în exercitarea funcției;
c. crearea unui climat de încredere și respect reciproc între cetățenii municipiului și angajații din cadrul Operei Brașov.
în înțelesul prezentului cod, expresiile și termenii de mai jos au următoarele semnificații conform legii:
           a. conflict de interese – acea situație sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al angajatului contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcției deținute;
           b. funcție – ansamblul atribuțiilor și responsabilităților stabilite de instituția publică, în temeiul legii, în fișa postului;
           c. interes public – acel interes care implică garantarea și respectarea de către instituțiile și autoritățile publice a drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale cetățenilor, recunoscute de Constituție, legislația internă și tratatele internaționale la care România este parte, precum și îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienței, eficacității și economicității cheltuirii resurselor;
          d. interes personal – orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obținut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alții, de către personalul instituției prin folosirea reputației, influenței, facilităților, relațiilor, informațiilor la care are acces, ca urmare a exercitării atribuțiilor funcției;
          e. informație de interes public – orice informație care privește activitățile sau care rezultă din activitățile unei autorități publice ori instituții publice, indiferent de suportul ei;
          f. informație cu privire la date personale – orice informație privind o persoană identificată sau identificabilă;
          g. personal contractual – persoana încadrată într-o funcție în cadrul instituției publice în condițiile Legii nr.53/2003, republicată cu modificările ulterioare, precum și a O.G.nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, republicată, cu modificările și completările ulterioare

LEGISLAȚIA DE REFERINȚĂ:

– Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
– Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
– Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârea nr. 1.344 din 31 octombrie 2007 (*actualizată*)  privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină;
– Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
– Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor); 

– Ordonanța Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 353/17.12.2007 – lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic.

NORME INTERNE:
– Regulamentul Intern
– Regulamentul de Organizare și Funcționare

CAPITOLUL I
PRINCIPII APLICABILE CONDUITEI PROFESIONALE A PERSONALULUI OPEREI BRAȘOV

Art.1. Principiile care guvernează conduita profesională a personalului instituției sunt următoarele:
a) supremația Constituției și a legii, principiu conform căruia personalul are îndatorirea de a respecta Constituția și legile țării;
b) prioritatea interesului public, în exercitarea funcției deținute;
c) asigurarea egalității de tratament al cetățenilor în fața instituției – principiu conform căruia personalul are îndatorirea de a aplica același regim juridic în situații identice sau similare;
d) profesionalismul – principiu conform căruia personalul are obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;
e) imparțialitatea și independența – principiu conform căruia angajații sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes altul decât interesul public în exercitarea funcției deținute;
f) integritatea morală – principiu conform căruia personalului îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcției pe care o dețin sau să abuzeze în în vreun fel de această funcție ;
g) libertatea gândirii și a exprimării – principiu conform căruia personalul poate să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;
h) cinstea și corectitudinea – principiu conform căruia, în exercitarea funcției și în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, personalul trebuie să fie de bună-credință;
i) deschiderea și transparența – principiu conform căruia activitățile desfășurate de angajați în exercitarea atribuțiilor funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;
j) responsabilitatea și răspunderea, principiu potrivit căruia persoanalul răspunde în conformitate cu prevederile legale atunci când atribuțiile de serviciu nu au fost îndeplinite corespunzător.

CAPITOLUL II
NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ È˜I MORALĂ A PERSONALULUI OPEREI BRAȘOV

Respectarea Constituției și a legilor
Art.2.(1) Angajații au obligația ca, prin actele și faptele lor, să promoveze supremația legii, să respecte Constituția, legile țării, statul de drept, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor în relația cu instituția, și să acționeze pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale, în conformitate cu atribuțiile care le revin, cu aplicarea normelor de conduită care rezultă din îndatoririle prevăzute de lege.
       (2) Personalul Operei Brașov trebuie să se conformeze dispozițiilor legale privind restrângerea exercițiului unor drepturi, datorată naturii funcțiilor deținute.

Loialitatea față de instituție
Art.3.(1) Personalul Operei Brașov are obligația de a apăra cu loialitate prestigiul instituției în care își desfășoară activitatea, precum și de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
        (2) Angajaților le este interzis:
a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea Operei Brașov în care își desfășoară activitatea, cu politicile și strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
b) persoanele care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pot avea cunoștință de litigiile instituției, nu pot face aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare sau să furnizeze în mod neautorizat informații în legătură cu aceste litigii;
c) persoanele care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au acces la datele confidențiale ale instituției, ale salariaților sau colaboratorilor, conform dispozițiilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) nu pot să dezvăluie informații și să folosească informații care au caracter confidențial sau considerate prin decizia conducătorului instituției ca având un caracter secret, în alte condiții decât cele prevăzute de lege;
   (3) Prevederile alin. (2)  se aplică și după încetarea raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispozițiile din legi speciale nu prevăd alte termene, persoanelor care în exercitarea atribuțiilor de serviciu au acces la datele confidențiale ale instituției, salariaților sau colaboratorilor, conform dispozițiilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)  și cu respectarea dispozițiilor art.20 alin.2 din Legea 53/2003.
Obligații în exercitarea dreptului la libera exprimare
Art.4.(1) Angajații au dreptul la libera exprimare, în condițiile legii.
          (2) în exercitarea dreptului la liberă exprimare, angajații au obligația de a nu aduce atingere demnității, imaginii, precum și vieții intime, familiale și private a oricărei persoane.
          (3) în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, angajații au obligația de a respecta demnitatea funcției deținute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor instituției în care își desfășoară activitatea.
          (4) în activitatea lor angajații au obligația de a respecta libertatea opiniilor și de a nu se lăsa influențați de considerente personale sau de popularitate. în exprimarea opiniilor, personalul Operei Brașov trebuie să aibă o atitudine conciliantă și să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

Activitatea publică
Art.5.(1)Comunicarea oficială a informațiilor și datelor privind activitatea instituției, precum și relațiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoanele desemnate în acest sens de conducătorul instituției, în condițiile legii.
        (2) Angajații desemnați să participe la activități sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredințat de conducătorul instituției în care își desfășoară activitatea.
       (3)în cazul în care nu sunt desemnați în acest sens, angajații pot participa la activități sau dezbateri publice, având obligația de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al instituției în cadrul căreia își desfășoară activitatea.

Folosirea imaginii proprii
Art.6. în considerarea funcției pe care o dețin, angajații au obligația de a nu permite utilizarea funcției în acțiuni publicitare pentru promovarea unei activități comerciale, precum și în scopuri electorale.

Conduita în cadrul relațiilor internaționale
Art.7.(1) Personalul care reprezintă instituția în cadrul unor organizații internaționale, instituții de învățământ, conferințe, seminarii și alte activități cu caracter internațional are obligația să promoveze o imagine favorabilă țării și instituției pe care o reprezintă.
(2) în relațiile cu reprezentanții altor state, angajații au obligația de a nu exprima opinii personale privind aspecte naționale sau dispute internaționale.
(3) în deplasările în afara țării, personalul este obligat să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol și să respecte legile și obiceiurile țării gazdă.

Interdicția privind acceptarea darurilor sau a altor avantaje
Art.8. Angajaților le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alții, în considerarea funcției lor, daruri sau alte avantaje.  
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile pe care angajații le-au primit cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea funcției deținute, care se supun prevederilor legale specifice.

Obiectivitate și responsabilitate în procesul de luare a deciziilor
Art.9.(1) în procesul de luare a deciziilor, angajații au obligația să acționeze conform prevederilor legale și să își exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat și imparțial.
          (2) Angajații au obligația de a nu promite luarea unei decizii de către instituție, precum și îndeplinirea atribuțiilor în mod privilegiat.
          (3) Personalul cu funcții de conducere este obligat să sprijine propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătățirii activității instituției în care își desfășoară activitatea, precum și a calității serviciilor publice oferite cetățenilor.
      (4) în exercitarea atribuțiilor de coordonare, precum și a atribuțiilor specifice funcțiilor  de conducere, personalul cu funcții de conducere are obligația de a asigura organizarea activității salariaților, de a manifesta inițiativă și responsabilitate și de a susține propunerile personalului din subordine.

Utilizarea responsabilă a resurselor publice
Art.10.(1) Personalul este obligat să asigure ocrotirea proprietății publice și private a statului și a unităților administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acționând în orice situație ca un bun proprietar.
         (2) Personalul are obligația să folosească timpul de lucru, precum și bunurile aparținând instituției numai pentru desfășurarea activităților aferente funcției deținute.
        (3) Personalul trebuie să propună și să asigure, potrivit atribuțiilor care îi revin, folosirea utilă și eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
        (4) Personalului care desfășoară activități publicistice în interes personal sau activități didactice îi este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica instituției pentru realizarea acestora.

Limitarea participării la achiziții, concesionări sau închirieri
Art.11.(1) Orice angajat poate achiziționa un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, supus vânzării în condițiile legii, cu excepția următoarelor cazuri:
a) când a luat cunoștință, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;
b) când a participat, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;
c) când poate influența operațiunile de vânzare sau când a obținut informații la care persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.
         (2) Dispozițiile alin.(1) se aplică în mod corespunzător și în cazul concesionării sau închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale.
         (3) Angajaților le este interzisă furnizarea informațiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, supuse operațiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiții decât cele prevăzute de lege.

Păstrarea secretului de serviciu și confidențialitatea
Art.12.Angajații au obligația să păstreze secretul de serviciu, precum și confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care iau cunoștință în exercitarea funcției, în condițiile legii, cu aplicarea dispozițiilor în vigoare privind liberul acces la informațiile de interes public.

Asigurarea unui serviciu public de calitate
Art.13 (1) Personalul are obligația de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul spectatorilor, prin participarea activă la luarea deciziilor și la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competențelor instituției.
          (2) în exercitarea funcției deținute, angajații au obligația de a avea un comportament profesionist, precum și de a asigura, în condițiile legii, transparența administrativă, pentru a câștiga și a menține încrederea publicului în integritatea, imparțialitatea și eficacitatea instituției Operei Brașov.

Respectarea regimului juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților
Art.14(1)Personalul are obligația să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților, precum și normele de conduită.
          (2) în aplicarea prevederilor alin. (1), personalul trebuie să exercite un rol activ, având obligația de a evalua situațiile care pot genera o situație de incompatibilitate sau un conflict de interese și de a acționa pentru prevenirea apariției sau soluționarea legală a acestora.
      (3) în situația intervenirii unei incompatibilități sau a unui conflict de interese, personalul are  obligația de a acționa conform prevederilor legale pentru încetarea incompatibilității sau a conflictului de interese, în termen legal.
       (4) La angajare, la încetarea raportului de muncă, precum și în alte situații prevăzute de lege, angajații sunt obligați să prezinte, în condițiile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, declarația de avere și declarația de interese. Declarația de avere și declarația de interese se actualizează anual, potrivit legii.

Conduita în relațiile cu cetățenii
Art.15(1) în relațiile cu persoanele fizice și cu reprezentanții persoanelor juridice care se adresează instituției, angajații sunt obligați să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine, integritate morală și profesională.
   (2) Angajații au obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației, demnității, integrității fizice și morale a persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcției, prin:
    a) întrebuințarea unor expresii jignitoare;
    b) acte sau fapte care pot afecta integritatea fizică sau psihică a oricărei persoane.
  (3) Personalul trebuie să adopte o atitudine imparțială și justificată pentru rezolvarea legală, clară și eficientă a problemelor cetățenilor.
  (4) Pentru realizarea unor raporturi sociale și profesionale care să asigure demnitatea persoanelor, eficiența activității, precum și creșterea calității serviciului public, se recomandă respectarea normelor de conduită prevăzute la alin. (1)-(3) și de către celelalte subiecte ale acestor raporturi.
  (5) Angajații trebuie să adopte o atitudine demnă și civilizată față de orice persoană cu care intră în legătură în exercitarea funcției lor, fiind îndrituiți, pe bază de reciprocitate, să solicite acesteia un comportament similar.
  (6) De asemenea  au obligația de a asigura egalitatea de tratament a cetățenilor în fața instituției, principiu conform căruia angajații au îndatorirea de a preveni și combate orice formă de discriminare în îndeplinirea atribuțiilor profesionale.
      (7) în scopul respectării dispozițiilor art. 29 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați și al Hotărârii nr. 262/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, sindicatul reprezentativ va depune diligențele necesare la confederația la care este afiliat în scopul desemnării unei persoane cu atribuții pentru asigurarea respectării egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați la locul de muncă.

Conduita în relațiile interne
Art.16(1) între colegi trebuie să existe cooperare și susținere reciprocă bazată pe faptul că toți angajații instituției sunt mobilizați pentru realizarea unor obiective comune, iar comunicarea, prin transferul de informații, este esențială în soluționarea cu eficiență a problemelor;
         (2) Colegii își datorează respect reciproc, considerație, dreptul la opinie, eventualele divergențe, nemulțumiri apărute între aceștia soluționându-se fără să afecteze relația de colegialitate, evitându-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor și gesturilor inadecvate, manifestând atitudine conciliantă;
        (3) între colegi trebuie să existe sinceritate și corectitudine, opiniile exprimate să corespundă realității, eventualele nemulțumiri dintre colegi să fie exprimate direct, netendențios;
       (4) Relația dintre colegi trebuie să fie bazată pe recunoașterea profesională, pe colegialitate și performanță;
       (5) în relațiile dintre colegi trebuie permanent promovat spiritul de echipă, deciziile fiind luate prin consens, manifestându-se deschidere la sugestiile celorlalți, admițându-se critica în mod constructiv și responsabil și, atunci când este cazul, să se împărtășească din cunoștințele și experiența acumulată în scopul promovării reciproce a progresului profesional;
      (6) Este obligatorie asistența între salariații instituției, materializată în suplinirea colegială, acordarea de sprijin în activitatea desfășurată, cooperarea cu bună-credință în cadrul avtivităților ce implică participarea mai multor persoane;
 Art. 17 (1) Constituie încălcări ale principiului colegialității:
  a) discriminarea etnică sau sub orice altă formă, folosirea violenței fizice sau psihice, limbajul ofensator ori abuzul de autoritate la adresa unui angajat al instituției, indiferent de poziția ocupată de acesta;
b) promovarea sau tolerarea unor comportamente dintre cele descrise mai sus de către personalul de conducere al instituției;
c) discreditarea în mod injust a ideilor, ipotezelor sau rezultatelor muncii unui coleg;
d) formularea, în fața unei persoane din interiorul sau exteriorul instituției, a unor comentarii lipsite de curtoazie la adresa pregătirii profesionale, a ținutei morale sau a unor aspecte ce țin de viața privată a unui coleg;
e) formularea repetată de plângeri sau sesizări neîntemeiate la adresa unui coleg.

CAPITOLUL III
MONITORIZAREA ȘI CONTROLUL APLICĂRII NORMELOR DE CONDUITĂ PENTRU PERSONALUL OPEREI BRAȘOV

Art.18 (1) Opera Brașov are obligația de a coordona, controla și monitoriza respectarea normelor de conduită de către personalul său, cu respectarea prevederilor în domeniul legislației muncii și a legislației specifice aplicabile.
        (2) Normele de conduită sunt obligatorii pentru personalul din cadrul instituției.
        (3) în scopul îndeplinirii corespunzătoare a activităților prevăzute la alin. (1),  conducătorul instituției desemnează prin decizie pe d-na SCHIAU Daniela-Alina, în calitate de consilier de etică al Operei Brașov,  cu  următorele atributii:
a) actualizează prevederile Codului de Conduită a personalului din cadrul Operei Brașov ori de câte ori se impune și urmărește aplicarea și respectarea principiilor și normelor de conduită a personalului în exercitarea funcțiilor  deținute;
b) desfășoară activitatea de consiliere etică, pe baza solicitării scrise a angajaților sau la inițiativa sa, atunci când salariatul nu i se adresează cu o solicitare, însă din conduita adoptată rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia;
c) analizează petițiile și sesizările primite privind încălcarea principiilor și normelor de conduită a personalului în exercitarea funcțiilor deținute;
d) elaborează analize și rapoarte privind respectarea normelor de  conduită a personalului în exercitarea funcțiilor deținute;
e) asigură informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptățit să se aștepte din partea personalului în exercitarea funcției;
f) asigură informarea personalului instituției cu privire la conduita ce trebuie respectată;
g) colaborează cu organizațiile neguvernamentale care au ca scop promovarea și apărarea intereselor legitime ale cetățenilor în relația cu personalul din institutie.
Art.19 Opera Brașov, prin consilierul de etică, va asigura transparența cu privire la respectarea normelor de conduită de către angajați, conform prevederilor Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.
Art.20 Pentru informarea cetățenilor, Serviciul Resurse Umane – Relații Publice  are obligația de a asigura publicitatea și de a afișa normele privind conduita personalului la sediul instituției  într-un loc vizibil.
Art. 21  Sesizările cu privire la încălcarea normelor de conduită de către personalul Operei Brașov sunt analizate și soluționate cu respectarea prevederilor în domeniul legislației muncii.
 
Capitolul IV
ALTE REGLEMENTĂRI

Art.22. Declararea averilor și intereselor
Au obligația declarării averii și a intereselor persoanele cu funcții de conducere, care își desfășoară activitatea în cadrul instituției Operei Brașov, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CAPITOLUL V
RĂSPUNDERE ȘI SANCȚIUNI

Art.23.(1)Nerespectarea prevederilor prezentului cod de conduită atrage răspunderea  administrativ – disciplinară a salariaților din cadrul Operei Brașov, în condițiile legii. 
          (2)Răspunderea administrativ-disciplinară se stabilește cu respectarea principiului contradictorialității și al dreptului la apărare și este supusă controlului instanțelor de contencios
administrativ, în condițiile legii.
          (3)Comisia de disciplină are competența de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului cod de conduită și de a propune aplicarea sancțiunilor disciplinare prevăzute de legea 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare.          
           (4) La individualizarea sancțiunii disciplinare se va ține seama de cauzele și gravitatea abaterii disciplinare, de împrejurările în care aceasta a fost săvârșită, de forma de vinovăție a autorului și de consecințele abaterii, de comportarea generală în exercitarea atribuțiilor de serviciu și, după caz, de existența în antecedentele acestuia a altor sancțiuni administrativ-disciplinare care nu au fost radiate în condițiile legii.
         (5) în cazurile în care faptele săvârșite întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni, vor fi sesizate organele de urmărire competente, în condițiile legii. 
    (6) în cazul în care fapta a fost sesizată și ca abatere disciplinară, și ca infracțiune, procedura angajării răspunderii administrativ-disciplinare se suspendă până la dispunerea clasării dosarului ori renunțării la urmărirea penală sau până la data la care instanța judecătorească dispune achitarea, renunțarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei sau încetarea procesului penal.
     (7) Personalul Operei Brașov răspunde patrimonial potrivit legii, în cazurile în care prin faptele săvârșite cu încălcarea normelor de conduită se aduc prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

CAPITOLUL VI
DISPOZIȚII FINALE

Art.24(1) Prezentul cod va fi îmbunătățit periodic în funcție de necesitățile care se impun datorită complexității activității specifice a instituției, precum și în funcție de modificările legislative care intervin.
         (2) Publicitatea Codului de conduită se asigură de către Serviciul Resurse Umane – Relații Publice, prin afișare la sediul instituției, prin postare pe pagina de internet a Operei Brașov și se comunică sub semnătură întregului personal.
        (3) Prevederile prezentului Cod de conduită nu au caracter limitativ, orice alte dispoziții speciale în materie sunt aplicabile personalului Operei Brașov.

Prezentul cod de conduită intră în vigoare de la data de 26.08.2019.                                                                  

 

expand_less
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.