Anunț concurs – 26 mai 2015

Nr. 730 din data de 15.04.2015

ANUNȚ

Opera Brașov scoate la concurs, Marți 26 mai 2015, ora 11.00, posturile de:

– costumier – 2 posturi de execuție cu studii medii care fac parte din cadrul serviciului de scenă;
– cunoștințe de croitorie;

Cerințe: – studii medii;
– vechime în muncă de minim 5 ani;

– consilier juridic – 1 post de execuție cu studii superioare, care face parte din cadrul biroului resurse umane – relații publice;

Cerințe: – studii superioare de specialitate, de lungă durată;
– experiență de minim 5 ani în domeniul juridic al legislației din sectorul bugetar.

Concursul va avea loc la sediul Operei din Brașov, str. Bisericii Române, nr. 51.
Informații la Tel.: 0268/415990 și 0268/415991 – secretariat, 0268/417271 – biroul resurse umane.
Toți candidații au obligația să depună la secretariatul Operei Brașov până la data de 8 mai 2015 – ora 11.00 dosarul de concurs care trebuie să conțină:
– cerere de prezentare la concurs;
– curriculm vitae model european;
– acte studii și specializări original și copie;
– buletin (carte) de identitate original și copie;
– carnet de muncă original și copie și o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor după desființarea cărților de muncă;
– recomandare de la ultimul loc de muncă;
– adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate care să ateste că are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
– cazier judiciar.

Informații suplimentare le puteți solicita de la doamna ALDEA MARILENA – șef birou resurse umane la telefoanele 0268/415990 int. 18 și 0268/417271.

Probe de concurs: – în data de 11 mai 2015 selecția dosarelor de înscriere la concurs;
– în data de 26 mai 2015 la ora 11.00 – proba scrisă pentru postul de consilier juridic și proba practică pentru posturile de costumier;
– în data de 27 mai 2015 la ora 11.00 – interviul.
Menționăm că proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă/proba practică.

Bibliografia de concurs va fi afișată la sediul instituției sau o puteți solicita de la secretariat.

 

DIRECTOR,                                                           ȘEF BIROU RESURSE UMANE, 

Doiciu Cecilia – Mariana                                          Ing. Marilena Aldea

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE CONSILIER JURIDIC

1. Legea nr. 53/ 05.02.2003 (*republicată*) – Codul Muncii;
2. Ordonanței Guvernului nr. 21/31.01.2007 (*actualizată*) – ordonanță privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;
3. Legea nr. 353/17.12.2007 (*actualizată*) – lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic,
4. Hotărârea Guvernului nr. 1.672/10.12.2008 (*actualizată*) – hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea personalului artistic, tehnic și administrativ de specialitate din instituțiile de spectacole și concerte în vederea stabilirii salariilor de bază;
5. Legea nr. 284/28.12.2010 (*actualizata*) – legea privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice;
6. Legea nr. 283/14.12.2011 (*actualizata*) – lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;
7. Ordonanța de urgență nr. 83/12.12.2014 – ordonanță privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;
8. Codul de procedură civilă;
9. Legea nr. 130/1996 (*actualizata*) – legea privind contractul colectiv de muncă;
10. Hotărârea nr. 286/23.03.2011 (*actualizata*) – hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice;
11. Legea nr. 8/14.03.1996 (*actualizată*) – legea privind dreptul de autor și drepturile conexe;
12. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 (*actualizata*) – ordonanță privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
13. Hotărârea Guvernului nr. 925 din 19 iulie 2006 (*actualizată*) – hotărâre
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;
14. Hotărârea Guvernului nr. 1.660 din 22 noiembrie 2006 (*actualizată*) – hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;
15. Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 (*actualizată*) – legea privind Codul fiscal;
16. Ordinul nr. 946 din 4 iulie 2005 (*actualizat*) – ordin pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial**).

 

DIRECTOR
PREȘEDINTELE COMISIEI,         CONTABIL ȘEF,                            ȘEF BIROU RESURSE UMANE,
Doiciu Cecilia – Mariana            Torcea Adriana – Dana                 Aldea Marilena

 

expand_less
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.