Anunț concurs – 14 decembrie 2015

ANUNȚ

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 (*actualizată*), Opera Brașov scoate la concurs următoarele posturi, astfel:

1. Luni, 14 decembrie 2015, ora 11.00, următoarele posturi contractuale:

– artist instrumentist – fagot – 1 post de execuție cu studii superioare, gr. prof. IA cu o vechime minimă de 5 aniîn specialitate care face parte din cadrul serviciului orchestră;

2. Luni, 14 decembrie 2015, ora 13.00, următoarele posturi contractuale:

– consilier juridic – 1 post de execuție cu studii superioare, gr. prof. IA cu o vechime minimă de 7 ani în specialitate care face parte din cadrul biroului resurse umane – relații publice;

– croitor – confecționer îmbrăcăminte – 2 posturi de execuție cu calificare în domeniul croitoriei, tr. prof. I cu o vechime minimă de 7 ani în specialitate care fac parte din cadrul serviciului producție – administrativ;

Concursul va avea loc la sediul Operei din Brașov, str. Bisericii Române, nr. 51.
Informații la tel.: 0268/415990 și 0268/415991 – secretariat, 0268/417271 – biroul resurse umane.
Toți candidații au obligația să depună la secretariatul Operei Brașov până la data de 8 decembrie 2015 – ora 11.00 dosarul de concurs care trebuie să conțină:
– cerere de prezentare la concurs;
– curriculm vitae model european;
– acte studii și specializări original și copie;
– buletin (carte) de identitate original și copie;
– carnet de muncă original și copie și adeverințele care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor după desființarea cărților de muncă;
– recomandare de la ultimul loc de muncă;
– adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate care să ateste că are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
– cazier judiciar.

Informații suplimentare le puteți solicita de la doamna ALDEA MARILENA – șef birou resurse umane la telefoanele 0268/415990 int. 18 și 0268/417271.

Probe de concurs: – în data de 9 decembrie 2015 selecția dosarelor de înscriere la concurs;
– în data de 14 decembrie 2015 la ora 11.00 – proba practică pentru postul de artist instrumentist fagot;
– în data de 14 decembrie 2015 la ora 13.00 – proba practică pentru posturile de croitor confecționer îmbrăcăminte și proba scrisă pentru postul de consilier juridic;
– în data de 18 decembrie 2015 la ora 11.00 – interviul.

Menționăm că proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă/proba practică.

Bibliografia de concurs va fi afișată la sediul instituției și pe site-ul Operei Brașov www.opera-brasov.ro.

 

      DIRECTOR,                                                                                      ȘEF BIROU RESURSE UMANE, 

Doiciu Cecilia – Mariana                                                                                  Ing. Marilena Aldea

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE CONSILIER JURIDIC

1. Legea nr. 53/ 05.02.2003 (*republicată*) – Codul Muncii;
2. Ordonanței Guvernului nr. 21/31.01.2007 (*actualizată*) – ordonanță privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;
3. Legea nr. 353/17.12.2007 (*actualizată*) – lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic,
4. Hotărârea Guvernului nr. 1.672/10.12.2008 (*actualizată*) – hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea personalului artistic, tehnic și administrativ de specialitate din instituțiile de spectacole și concerte în vederea stabilirii salariilor de bază;
5. Legea nr. 284/28.12.2010 (*actualizata*) – legea privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice;
6. Legea nr. 283/14.12.2011 (*actualizata*) – lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;
7. Ordonanța de urgență nr. 83/12.12.2014 (*actualizata*) – ordonanță privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;
8. Codul de procedură civilă;
9. Hotărârea nr. 286/23.03.2011 (*actualizata*) – hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice;
10. Legea nr. 8/14.03.1996 (*actualizată*) – legea privind dreptul de autor și drepturile conexe;
11. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 (*actualizata*) – ordonanță privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
12. Hotărârea Guvernului nr. 925 din 19 iulie 2006 (*actualizată*) – hotărâre
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;
13. Hotărârea Guvernului nr. 1.660 din 22 noiembrie 2006 (*actualizată*) – hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;
14. Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 (*actualizată*) – legea privind Codul fiscal;
15. Ordinul nr. 946 din 4 iulie 2005 (*actualizat*) – ordin pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial**).

CONTABIL ȘEF,                                                                                          ȘEF BIROU RESURSE UMANE,

Torcea Adriana – Dana                                                                                           Aldea Marilena

 

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE ANGAJARE LA SERVICIUL ORCHESTRĂ DIN DATA DE 14.12.2015 – ORA 11.00 PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ARTIST INSTRUMENTIST – fagot

 CONCURSUL VA CONSTA DIN DOUĂ PROBE PRACTICE: 

1. PROGRAMUL IMPUS PREGĂTIT DE CANDIDAT;
2. CITIRE LA PRIMA VEDERE DIN REPERTORIUL OPEREI BRAȘOV ,

 

Programul impus constă din: – un concert sau o lucrare instrumentală pregătită de candidat cu acompaniament.

ȘEF SERVICIU ORCHESTRĂ,

CONCERT MAESTRU
COSTACHE DECEBAL – CAROL

expand_less
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.