Regulament de organizare și funcționare – Partea a II-a

Art. 18. (1) Atribuțiile serviciului Orchestră sunt următoarele:

       – participă la toate producțiile artistice ale instituției în funcție de cerințele știmelor pe care le are de interpretat;

      – orchestra este compusă din instrumentiști organizați pe grupe de instrumente (corzi, suflători de lemn, suflători de alamă și percuție). Grupele sunt compuse din mai multe partide astfel:

       – grupa corzilor compusă din: partida vioara I, partida vioara a II a, partida violă, partida violoncel, partida contrabas și partida harpă;

       – grupa suflătorilor de lemn compusă din: partida flaut, partida oboi, partida clarinet și partida fagot;

       – grupa suflătorilor de alamă compusă din: partida corn, partida trompetă, partida trombon și partida tubă;

       – grupa percuție compusă din: partida percuție.

       – serviciul Orchestră îndeplinește, în cadrul activității instituției, sarcini de creație în pregătirea, asimilarea și executarea știmelor specifice cerute de partitura fiecărui spectacol de operă, operetă și balet.

      (2) Atribuțiile specifice șefului de serviciu sunt următoarele:

        – conduce, coordonează, organizează  și verifică activitatea serviciului orchestră;

      (3) Atribuțiile specifice concert maestrului sunt următoarele:

     – exercită controlul activității socio – profesionale a artiștilor și a instrumentiștilor;

     – spirit decizional și asumare a responsabilităților;

     – interpretează solo-urile din spectacole și concerte cerute de știma de vioara I;

     – atenționează, ori de câte ori este nevoie, pe instrumentiștii care au o prestație profesională necorespunzătoare în timpul repetițiilor sau spectacolelor cu respectarea prestigiului dirijorului;

     – participă la repetiții, spectacole, concerte sau alte activități artistice în care este implicată orchestra, respectând programul de lucru conform graficului de activitate al acesteia.

       (4) Atribuțiile specifice șefului de partidă sunt următoarele:

        – participă la repetiții, spectacole, concerte sau alte activități artistice în care este implicată orchestra, respectând programul de lucru conform graficului de activitate al acesteia;

        – susțin pasajele solistice ale lucrărilor din repertoriu;

        – susțin repetițiile de partidă;

        – coordonează activitatea profesională a partidei.

        – decide (atunci când este cazul) repetiții suplimentare de partidă, pe care le conduce, cu acordul șefului de serviciu sau al concert maestrului;

        – se prezintă la prima repetiție cu materialul pregătit și asimilat tehnic și intonațional.

        (5) Atribuțiile specifice artistului instrumentist sunt următoarele:

        – participă la repetiții, spectacole, concerte sau alte activități artistice în care este implicată orchestra, respectând programul de lucru conform graficului de activitate al acesteia;

        – se prezintă la prima repetiție cu materialul pregătit și asimilat tehnic și intonațional;

        – la solicitarea șefului de partidă, a concert – maestrului sau a dirijorilor, are obligația de a participa la repetiții pe partidă sub conducerea acestora ori de câte ori se consideră necesar;

        – vor prelua profesional și organizatoric, atunci când i se va solicita de șeful ierarhic, funcția de șef de partidă, în cazul în care acesta lipsește de la program.

         (6) Atribuțiile specifice instrumentistului sunt următoarele:

        – participă la repetiții, spectacole, concerte sau alte activități artistice în care este implicată orchestra, respectând programul de lucru conform graficului de activitate al acesteia;

        – se prezintă la prima repetiție cu materialul pregătit și asimilat tehnic și intonațional.

        Art. 19. (1) Atribuțiile serviciului Balet sunt următoarele:

        – participă la toate producțiile artistice ale instituției în care sunt implicați;

        – baletul în cadrul instituției creează spectacole de balet și momentele de divertisment din cadrul spectacolelor de operă, operetă și spectacole de copii sau concerte.

      (2) Atribuțiile specifice șefului de serviciu sunt următoarele:

        – conduce, coordonează, organizează  și verifică actvitatea serviciului balet;

      (3) Atribuțiile specifice solistului de balet sunt următoarele:

        – solistul balet fiind în imediata subordine a coregrafului și a regizorului artistic, în cadrul distribuției spectacolelor, în împrejurările și în perioada corespunzătoare pregătirii și realizării acestor manifestări;

       – pregătirea la cel mai înalt nivel calitativ a rolurilor în care este distribuit;

       – participarea la un înalt nivel profesional la toate spectacolele, prin realizarea unor complexe și eficiente relatii scenă – public;

       – să-și întrețină repertoriul, prin studiu individual permanent și prin orele de studii și repetiții,  pentru a putea intra în spectacole oricând este necesar.

      (4) Atribuțiile specifice balerinului sunt următoarele:

        – obligativitatea de a răspunde la cerințele coregrafului, maestrului de balet-dans, maestrului de studii balet, asistenți, regizori și ale șefului de serviciu, de a executa orice rol indiferent că e în ansamblu sau figurație;

        – participă la repetiții, spectacole, concerte sau alte activități artistice în care este implicat baletul, respectând programul de lucru conform graficului de activitate al acesteia;

        – prezentarea la premiere și spectacole la cel mai ridicat nivel profesional.

     Art. 20. (1) Atribuțiile serviciului Cor sunt următoarele:

       – participă la toate producțiile artistice ale instituției în care sunt implicați;

       – corul este compus din coriștii grupați pe partide de voci cum ar fi sopran, mezzosopran, tenor, bariton și bass și îndeplinește în cadrul activității instituției sarcini de creație în pregătirea și executarea partiturilor de muzică;

       – corul este unul din elementele majore care structurează spectacolul de operă, operetă și spectacolul de copii.

      (2) Atribuțiile specifice șefului de serviciu sunt următoarele:

       – conduce, coordonează, organizează  și verifică actvitatea serviciului cor;

      (3) Atribuțiile specifice dirijorului de cor sunt următoarele:

       – are în competență pregătirea corului astfel încât, repertoriul curent să fie permanent activ, iar premierele să fie asimilate anterior repetițiilor cu orchestra și a celor de regie;

       – are în atribuții programul de însușire și întreținere vocal-repertorială a ansamblului coral;

       – integrează corul în spectacole, prin colaborare cu dirijorul și regizorul;

       – în general, dirijorul de cor nu este implicat direct în conducerea muzicală a spectacolului, el trebuie să conducă însă nemijlocit, corurile de culise (acolo unde spectacolul o cere), fiind în legătură cu dirijorul spectacolului;

       – în procesul de pregătire repertorială a corului, dirijorul de cor are obligația să țină cont și să aplice concepția interpretativă a dirijorului și în raport de desfășurarea muzicală (succesiunea  numerelor, salturi, etc.), avizată de conducerea instituției.

       (4) Atribuțiile specifice artistului liric sunt următoarele:

       – activitatea artistului liric operă se desfășoară în cadrul serviciului cor;

       – prin funcția sa în cadrul spectacolului complex de operă și operetă, artiștii lirici operă sunt distribuiții pe mai multe voci: sopran, alto, tenor, bariton, bas, având activitate dramaturgică (distribuiți regizoral);

       – trebuie să-și mențină permanent nivelul tehnic profesional al cântului vocal, să cunoască repertoriul pentru care este distribuit în ansamblul cor și să se prezinte la repetițiile de la scenă cu partitura vocală susținută din memorie urmând totodată să-și însușească și jocul regizoral.

       (5) Atribuțiile specifice coristului operă sunt următoarele:

      – activitatea coristului operă se desfășoară în cadrul serviciului cor;

      – prin funcția sa în cadrul spectacolului complex de operă și operetă, coriștii operă sunt distribuiți pe mai multe voci: sopran, alto, tenor, bariton, bas, având activitate dramaturgică (distribuiți regizoral);

      – trebuie să-și mențină permanent nivelul tehnic profesional al cântului vocal, să cunoască repertoriul pentru care este distribuit în ansamblul cor și să se prezinte la repetițiile de la scenă cu partitura vocală susținută din memorie urmând totodată să-și însușească și jocul regizoral.

     Art. 21. (1) Atribuțiile grup Acapella sunt următoarele:

     – să participe la toate producțiile artistice ale instituției în care este implicat;    

     – să răspundă la toate solicitările instituției,

      – să participe la toate repetițiile spectacolelor, în care este distribuit,

      – să pregătească la cel mai înalt nivel calitativ partiturile pe care le are în repertoriu și însușirea noilor partituri ce se vor încredința de către serviciul studii muzicale.

      – să solicite aprobarea prealabilă scrisă a managerului pentru orice participare la manifestări artistice organizate de alte instituții în țară și străinătate, anexând totodată și cererea de concediu fără plată pentru perioada respectivă, și încadrându-se cu strictețe în perioada aprobată pentru absența din instituție. Excepție fac participările la Concursurile naționale și internaționale, pentru care se solicită aprobarea conducerii instituției pe perioada menționată.

      – să-și întrețină repertoriul, prin studiu individual permanent,  pentru a putea intra în spectacole oricând este necesar.

     – își dă concursul la realizarea unor manifestări festive și la alte solicitări ale conducerii instituției.

     – respectă indicațiile regizorului artistic și regizorului de scenă pentru fiecare spectacol în parte.

PERSONALUL AUXILIAR

Art. 22. (1) Atribuțiile serviciului contabilitate – salarizare sunt următoarele:

       – asigură întocmirea, circulația și păstrarea documentelor justificative care stau la baza  înregistrărilor în contabilitate;

       – stabilește reținerile după total brut: deduceri, impozit, C.A.S., șomaj, C.A.S.S., C.A.R., rate, popriri, etc. și întocmește toate documentele necesare efectuării plății acestora și a salariilor către angajați pe bază de stat de plată;

      – întocmește la timp balanța de verificare lunară, darea de seamă contabilă și toate raportările solicitate de organele abilitate potrivit normelor în vigoare;

     – toate actele care stau la baza înregistrărilor contabile vor purta viza C.F.P. conform legislației privind controlul financiar – preventiv;

     –  întocmește acte contabile;

     –  ține evidența creditorilor, debitorilor și furnizorilor;

     – ține evidența și gestionează mișcarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar și a altor materiale;

     –  întocmește statele de plată;

     –  pregătește actele de bancă;

     – solicită vizele de control ierarhic superior și cele de control financiar preventiv propriu pentru toate actele care se supun acestor vize;

     – operează date în programul informatic de contabilitate financiară și de gestiune;

     – asigură achiziționarea și dotarea compartimentelor funcționale din cadrul instituției cu mijloace fixe, obiecte de inventar și consumabile în vederea desfășurării activității acestora în bune condiții;     

PERSONALUL CONTABILITATE   

    (2) Atribuțiile specifice economistului – salarizare sunt următoarele:

   – asigura inregistrarea cronologica si sistematica si preluarea corecta a datelor cu privire la calculul salariilor, in baza pontajelor si anexelor acestora,  semnate si avizate de catre sefii de serviciu, seful serv resurse umane si director;

   – asigura calculul contributiilor si retinerilor aferente salariilor;

   – tine evidenta statelor de plata si a anexelor acestora precum si a Declaratiilor lunare ;

   – introduce in aplicatia informatica pentru salarii, onorariile colaboratorilor ;

   – calculeaza si emite Statul de plata si centralizatorul acestuia cu totaluri onorarii si retineri la sursa;

   –  intocmeste adeverintele de venit;

   – intocmeste pontajul lunar al personalului din cadrul serviciului contabilitate- salarizare si il preda pentru verificare si semnare sefului ierarhic superior;

   – respecta circuitul documentelor in cadrul institutiei;

   – asigura calculul si retinerile contributiilor angajator, precum  si a declaratiilor lunare a acestora;                                               

    – asigura contabilitatea materialelor si a obiectelor de inventar; verifica rezultatele/ soldurile cu totalurile din  fisele de magazine ale gestionarilor si soldurile conturilor din balanta lunara;

  – intocmeste si sa completeaza documentele primare, unde este cazul.

       (3)  Atribuțiile specifice economistului – achiziții sunt următoarele:

  – însusirea legislatiei specifice achizitiilor publice a modificărilor și completărilor acesteia, adică Legea nr. 98/2016privind  achizitiile publice și Hotararea 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din <LLNK 12016    98 10 201   0 17>Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea 101/2016, privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

 – aplicarea procedurile privind atribuirea contractelor de achizitie publica, conform legislatiei aferente in vigoare, avand in acest sens urmatoarele atributii principale, respectiv:     

 – întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/ reînnoirea/recuperarea înregistrării autorității contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;

 – elaborează și, după caz, actualizează, pe baza referatelor de necesitate transmise de celelalte compartimente ale autorității contractante, strategia de contractare și programul anual al achizițiilor publice;

 – elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire și a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs, pe baza necesităților transmise de compartimentele de specialitate;

 – îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de lege;

 – aplică și finalizează procedurile de atribuire;

 – realizează achizițiile directe, in baza referatelor de necesitate transmise de celelalte compartimente ale autorității contractante;

 – constituie și păstrează dosarul achiziției publice in cazul procedurilor de atribuire.

       (4)  Atribuțiile specifice economistului sunt următoarele:

 – sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica si preluarea corecta a datelor in conturi, cu privire la rezultatele inventarierii, stabilirea acestora si inregistrarea in Registrul inventar a soldurilor conturilor inventariate;

 – sa intocmeasca si sa completeze documentele primare, unde este cazul;

 – sa inregistreze in conturi facturile emise de catre furnizorii de servicii si utilitati, folosind sistemul informatic si modulele acestuia, generand Angajamentele bugetare Propunerile de efectuare cheltuieli si Ordonantarile de plata;

 – sa intocmeasca lunar, nota contabila pentru cheltuiueli salariale si sa verifice concordanta acestora cu platile ulterioare;

  – sa analizeze contabil documentele primare colectate, sa elaboreze raportarea lunara cu privire la numarul de spectacole, spectatori, bilete vandute, colaboratori si angajati, conform cerintelor ordonatorului superior de credite;

  – sa conceapa articole contabile;

  – sa stabileasca formula de calcul potrivita;

  – sa efectueze calcule specifice;

  – sa completeze registrele contabile;

  – sa realizeze evaluarea patrimoniala;

  – sa transmita documentele specifice ;

  – sa transmita raportul de informatii superiorilor;

 – sa arhiveze documentele specifice;

  – sa intretina si sa actualizeze baza de rapoarte;

  – răspunde de  păstrarea  în bune condiții a documentelor instituției încredințate ;

  – răspunde de corectitudinea cu care întocmește și păstrează toate actele și documentele și de corectitudine înregistrării lor.

       (5)  Atribuțiile specifice referentului de specialitate sunt următoarele:

  – sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la evidenta obiectelor de inventar (intrari/ iesiri/ casari pe gestiuni si spectacole);

  – sa asigure evidenta si contabilitatea debitorilor, emite Dispozitii de plata/ incasare si tine evidenta acestora;

  – sa stabileasca si sa raporteze impozitele si taxele cu privire la veniturile institutiei, sa efectueze documentele de plata si incasare, conform documentelor justificative primite (facturi cu anexe, borderouri, etc), tine evidenta OP- urilor;

  – sa intocmeasca si sa completeze documentele primare;

  – primeste si verifica Borderourile de incasari venituri din vanzari bilete spectacol;

  – totalizeaza si tine evidenta biletelor pentru spectacole.

  – raporteaza stocurile valorice cantitative.

  – tine evidenta spectacolelor pe categorii, numar de bilete vandute, numar de spectatori platitori si neplatitori.

  – sa analizeze contabil documentele primare colectate

  – sa completeze registrele contabile

  – sa realizeze evaluarea patrimoniala

  – sa transmita documentele specifice

  – sa intretina si sa actualizeze baza de rapoarte

  – sa arhiveze documentele specific

 

  PERSONALUL APROVIZIONARE

      (6) Atribuțiile specifice merceologului sunt următoarele:

  – asigura aprovizionarea cu materiale, obiecte de inventar si mijloace fixe numai in baza referatelor  si a devizelor aprobate.

  – participa la operatiunile de receptie cantitativa si calitativa a bunurilor aprovizionate si raspunde de eventualele neconcordante ce pot aparea.

 – evalueaza referatele si devizele estimative intocmite si semnate de sefii compartimentelor ;

 – formeaza o baza de date cu valorile materialelor cu caracter general si a materialelor comune devizelor estimative intocmite de inginerul sef de productie, conform codurilor CPV si legislatiei achizitiilor publice;

 – verifica daca materiile prime, materialele solicitate prin referat sa se achizitioneze, exista in stoc in magazie eliminand stocurile cu miscare lenta;

 – asigura aprovizionarea cu materii prime, materiale, obiecte de inventar numai in cantitatile si sortimentele prevazute in referatele, respectiv devizele estimative intocmite si semnate de sefii compartimentelor care solicita bunurile respective si aprobate de catre contabilul sef si directorul institutiei, astfel :

  – asigura realizarea cu maximum de economicitate a tuturor obiectivelor enumerate anterior, prin studierea ofertelor de piata si SICAP,  care sunt cele mai avamtajoase sub aspectul calitatii (solicita certificarea calitatii de la furnizor) si al pretului si bineinteles adaptate la specificul productiei de spectacole ;

 – participa la operatiunile de receptie cantitativa si calitativa a bunurilor aprovizionate, atat la locul de aprovizionare, cat si la sediul institutiei, raspunzand de eventualele neconcordante ce pot aparea intre cantitatile faptice si cele inscrise in documentele intocmite de catre furnizor ;

 –  respecta prevederile legale in vigoare referitoare la modul de intocmire si termenul de depunere a delegatiei de deplasare si de justificare a avansurilor spre decontare acordate pentru aprovizionarea cu bunuri, cand e cazul.

  –  aplica procedurile privind atribuirea directa a achizitilor publice, conform legislatiei aferente invigoare, avand urmatoarele atributii principale:

   – cand e cazul, îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de lege;

   – aplică și finalizează procedurile de atribuire.

         (7) Atribuțiile specifice magazinerului sunt următoarele:

 – efectueaza operatiuni de primire, pastrare si eliberare a materialelor de intretinere si gospodarire a materialelor cu caracter functional, a obiectelor de inventar si a altor bunuri incredintate, avand  urmatoarele obligatii:

 – la primirea bunurilor controleaza daca acestea corespund datelor inscrise in actele insotitoare (factura, aviz de expeditie, referat), identifica viciile aparente, intocmeste nota de intrare-receptie, pe care o semneaza impreuna cu comisia de receptie, in prezenta careia are obligatia de a efectua incarcarea gestiunii;

  – efectueaza eliberarea bunurilor doar in cantitatea, calitatea si sortimentele specificate in actele de eliberare, respectiv referatul de necesitate,  intocmit si semnat de seful compartimentului de specialitate , sef contabil si manager, fiind interzisa eliberarea bunurilor din depozit pe baza de dispozitie verbala sau provizorie;

 – intocmeste actele cu privire la operatiile din gestiunea sa imediat dupa efectuarea miscarii bunurilor respective, completand formularele specifice, cu toate elementele prevazute de acestea in vederea evidentierii corecte a operatiunilor in contabilitate;

 – inregistreaza zilnic in evidentele tehnico-operative, respectiv fisele de magazie, operatiile de primire si cele de eliberare a bunurilor, pentru a se cunoaste in orice moment stocurile existente in magazie;

 – preda la compartimentul contabilitate documentele de primire a bunurilor  (facturacu anexe), dupa ce a avut loc receptia;

 – preda la compartimentul contabilitate , in 24 ore documentele de eliberare a bunurilor din magazie;

 – se prezinta la compartimentul contabilitate in termen de 10 zile de la incheierea lunii, cu fisele de magazie, in vederea confruntarii stocurilor  inscrise in acestea  cu cele din evidentele contabile;

 – tine evidenta formularelor cu regim special conform reglemetarilor in vigoare;

 – pastreaza ordinea in magazie, avand depozitate bunuri pe categorii si atasandu-i fiecaruia eticheta cu denumirea, cantitatea si pretul unitar;

 – ia toate masurile, pentru asigurarea pastrarii integritatii bunurilor precum si primirea/predarea bunurilor sa se faca cu instrumente(utilaje) de masurare cantarire verificate conform legii.

       Art.23. (1) Atribuțiile serviciului resurselor umane –relații publice sunt urmatoarele:                                              

 – coordonează activitățiile de selecție, recrutare, angajare, salarizare, încetare a raportului de muncă al personalului angajat și protecția muncii;

 – urmărește, verifică și monitorizează aplicarea prevederilor legale cu privire la legislația muncii, normele de conduită ale personalului cu contract individual de muncă;

 – gestionează activitatea privind securitatea și sănătatea în muncă conform legislației specifice în vigoare;

 – coordonează și urmărește realizarea activității de evaluare a performanțelor profesionale individuale;

 – coordonează formarea profesională;

 – asigură evidența concediilor și a prezenței salariațiilor;

 – asigură gestionarea dosarelor personale ale angajaților

 – verifică corectitudinea întocmirii pontajelor de către șefii de servicii;

 – organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și concursurile sau examenele, după caz, de promovare în grade profesionale/trepte profesionale;

 – asigură gestionarea fișelor posturilor aprobate;

 – asigură promovarea repertoriului spectacolelor;

 – asigură relațiile Operei cu presa prin secretarul PR ;

 – asigură, în colaborare cu serviciul studii muzicale, publicitatea tuturor activităților artistice, organizează fondul documentar al Operei.

         (2) Atribuțiile specifice șefului serviciului resurselor umane – relații publice sunt următoarele:

 – conduce, coordonează, organizează  și verificăactivitatea serviciului resurselor umane –relații publice;

  – verificarea și operarea în programul de personal – salarizare a datelor personale ale angajațiilor, salariile de bază brute și funcțiile pe care le ocupă;

  – în conformitate cu prevederile legale în colaborare cu conducerea Operei, face propuneri privind structura și numărul de personal necesare desfășurării activității instituției, întocmește proiectul organigramei și al statului de funcții pe care le supune avizării Primarului și aprobării Consiliului Local;

 – pe baza statului de funcții aprobat de Consiliul Local, întocmește și supune spre aprobare managerului statul de personal;

  – urmărește respectarea actelor normative privind salarizarea personalului, asigură și răspunde de aplicarea strictă a prevederilor legale, privind încadrarea și salarizarea personalului instituției;

  –  ține evidența concediilor fără plată, a absențelor nemotivate și sancțiunilor;

 – întocmește dările de seamă statistice și alte forme de raportare ce privesc numărul de personal, structura organizatorică, fondul de salarii realizat, în limita documentelor deținute;

  – organizează activitatea și întocmește fișa postului pentru personalul subordonat în concordanță cu R.O.F. și Regulamentul intern;

  – ține evidența vechimilor și a gradațiilor în funcție de sporul de vechime pentru toți angajații;

  – întocmirea și actualizarea regulamentului de organizare și funcționare și a regulamentului intern, de fiecare dată când acestea necesită să fie modificate;

 –  întocmește toate situațiile statistice cerute;

         3) Atribuțiile specifice consilierului juridic sunt următoarele:

 –  în conformitate cu prevederile legale, concepe și legalizează toate actele și documentele elaborate de  instituție;

 – răspunde de legalitatea tuturor actelor întocmite de către Opera Brașov;

 – concepe și redactează adrese, documente și situații care necesită o concepție și o interpretare juridică;

 – citește și interpretează legislația în folosul instituției;

 – găsește și propune soluțiile cele mai  avantajoase pentru instituție la toate problemele care apar;

  – execută toate lucrările juridice ale instituției;

 –  participă la toate ședințele Consiliului Administrativ și ale Consiliului Artistic;

  – întocmește toate actele necesare pentru a apăra interesele instituției în fața instanțelor de judecată;

  – reprezintă instituția în fața  instanțelor judecătorești;

  – răspunde la toate solicitările conducerii instituției;

  – asigură și răspunde de ducerea la îndeplinire a deciziilor Managerului, Directorului general adjunct, Directorului artistic și a șefului de serviciu;

 – avizează și semnează toate tipurile de contracte, atăt cele interne cât și cele cu parteneri externi;

 – răspunde de legalitatea tuturor actelor întocmite de către Opera Brașov;

 – informeaza și consiliaza conducerea Operei Brașov, precum și angajații care se ocupă de prelucrare cu privire la obligațiile care le revin in temeiul Regulamentului nr. 679/2016 și a altor dispoziții de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la protecția datelor;

 – monitorizeaza respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 și a altor dispoziții de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la protecția datelor și a politicilor Operei Brașov in ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilităților și acțiunile de sensibilizare și de formare a personalului implicat în operațiunile de prelucrare, precum și auditurile aferente;    

 – furnizeaza consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor și monitorizarea funcționării acesteia, în conformitate cu articolul 35;

 – coopereaza cu autoritatea de supraveghere;

 –  isi asuma rolul de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă menționată la articolul 36 din Regulamentul nr. 679 /2016, precum și, dacă este cazul, consultarea cu privire la orice altă chestiune.

         (4) Atribuțiile specifice referentului resurse umane sunt următoarele:

 – întocmirea dosarelor de angajare pentru persoanalul contractual ;

 – întocmirea dosarelor de pensionare;

 – întocmirea si actualizarea registrului salariatilor și a programului de evidență a salariaților;

 – întocmirea tuturor tipurilor de adeverinte pentru bănci solicitate de salariati

 – întocmește adeverințe privind vechimea în muncă și grupă de muncă pentru angajații instituției;

 – ține evidența zilelor de concediu de odihnă, concediu medical, concedii fără plată și a recuperărilor pentru salariații instituției.

 – urmărește aplicarea sancțiunilor disciplinare prin diminuarea corespunzătoare a salariilor;

 – întocmește registrul numerelor matricole ale salariaților;

 – se preocupă de întocmirea contractului individual de muncă și semnarea acestuia de către angajator și angajat;

  – ține evidența concediilor de odihnă și urmărește întocmirea formelor legale pentru plata acesta în timp util;

          (5) Atribuțiile specifice operatorului sunt următoarele:

 – pregătește zilnic mapele cu corespondența externă și internă pentru funcțiile de conducere

 – ține registrul de numere de intrare – ieșire completat la zi.

 – tehnoredactează și întocmește toate tipurile de adeverințe solicitate de angajați în afara adeverințelor de venit necesare pentru împrumuturi la bănci.

 – intocmește și expediează corespondența zilnică.

 – operează pe calculator toată corespondența conducerii instituției;

 – operează pe calculator și întocmește adeverințe privind achitarea contribuției de asigurări de sănătate, cu salarii brute, nete, etc. pentru angajații instituției;

 – operează pe calculator toate situațiile statistice ale instituției.  

  – înregistrează, expediază, ține toată evidența corespondenței și deasemeni a registrului de evidență a acesteia, în care operează toate intrările și ieșirile;

 – ține evidența și operează conform legii, întreaga corespondență sosită pe adresa unității, în termen legal; 

  – întocmește contractele si statele de plată pentru artiștii colaboratori cu contracte de colaborare artistica, contractele si statele de plată pentru personalul tehnic și auxiliar colaboratori cu contracte de colaborare numai pe baza referatelor întocmite de șefii compartimentelor de resort, vizate de control financiar preventiv propriu și aprobate de conducătorul instituției; Tine evidenta acestora, intocmeste borderoul retinerilor conform legislatiei in vigoare si a declaratiilor lunare.

  – duce și aduce acte și documentela Primărie, Trezorerie, Banci și alte Instituții cu care Opera colaborează.

      6) Atribuțiile specifice referentului de specialitate (arhivă) sunt următoarele:

 –  ține evidența arhivei instituției;

 – organizează activitatea de arhivare a tuturor documentelor instituției conform legislației în      domeniu;

 – extrage date din arhiva instituției la solicitarea conducerii instituției, a serviciului resurse umane- relații publice, a serviciului contabilitate-salarizare, a serviciului productie-administrativ;

 – asigură fluxul informațional între compartimentele instituției;

 –  organizează și asigură buna desfășurare a activității de arhivare.

      (7) Atribuțiile specifice secretarului PR sunt următoarele:

 –  execută material publicitar (afișe, fluturași etc.), pe care îl multiplică.

 – redactează partea literară a programelor de sală, a afișelor și fluturașilor (realizatori, distribuții), conlucrând în acest sens cu serviciul studii muzicale.

 – ține legătura permanentă cu tipografiile și cu alte firme, în vederea realizării materialelor publicitare, acestea fiind apoi distribuite cu rigoare.

 – se interesează în timp util de modificările ce pot surveni în programul operei (titluri, distribuții, dată, oră, etc.);

 – se ocupă de realizarea și actualizarea SITE-ului de internet al Operei.

 – verifică și corectează toate tipăriturile privind promovarea spectacolelor instituției și, împreună cu șeful serviciului studii muzicale și conducerea instituției, dă  „bun de tipar” și acceptul de difuzare.

– redactează și predă materialul scris, necesar realizării afișelor și panourilor publicitare pentru ca spectacolele să fie promovate în timp util.

– realizează și multiplică programe de sală și fluturașilor publicitari, pentru ca spectacolele să fie promovate în timp util

– ține legătura permanent cu instituțiile mass-media (Radio-Televiziuni locale și naționale, presa locală și națională), prin comunicate de presă diferențiate, pentru o cât mai variată publicitate, privind noutățile aduse de fiecare eveniment, ce urmează a se desfășura sub sigla Operei Brașov;

 – difuzează mass – mediei săptămânal și lunar, programul de spectacole, făcând publicitate interpreților (invitaților speciali), ce vor evolua;

 – organizează periodic Conferințe de presă, pentru a aduce în atenția mass-mediei toate noutățile din activitatea Operei.

       (8) Atribuțiile specifice referentului sunt următoarele:  

 – efectueaza vanzarea biletelor de intrare la spectacole pentru copii, conform valorii acestora, in functie de categoria spectacolului, data si ora punerii acestuia in scena;

 –  la sfarsitul zilei preda la casieria centrala pe baza de borderou incasarile realizate;

 –  ridica de la casieria centrala biletele pentru vanzare in baza Borderoului chitanta;

 –  propune pentru aprobare, in urma consultarii cu seful serviciului studii muzicale si a studiilor de piata,  in baza unui referat, necesarul de bilete cu valoarea nominala, managerului institutiei;

 – gestionează biletele de spectacol si preda cotoarele biletelor vandute la casieria centrala in baza unui proces- verbal de predare- primire;

 –  ține evidența borderourilor-întocmire decont, pe spectacole;

 – promoveaza și organizează spectacolele pentru copii, realizate de institutie, in toate institutiile scolare din Municipiu și județul Brasov;

 – trebuie să vizioneze cu interes toate spectacolele din repertoriul curent, pentru a avea un bagaj de cunoștințe necesar pentru a le putea face reclamă;

 – are obligatia sa detina cunostinte despre repertoriul institutiei în domeniul spectacolelor pentru copii, distributiile spectacolelor, si interpretii acestora pentru a furniza informatiile necesare cadrelor didactice și spectatorilor;

 – are de asemenea obligația să aibă o ținută ireproșabilă dublată de un limbaj amabil, deoarece în procesul de publicitate și reclamă a spectacolelor devine reprezentantul instituției.

      (9) Atribuțiile specifice referentului de specialitate sunt următoarele:  

 – gestionează biletele de spectacol și lucrează cu bani;

 – vinde bilete pentru toate spectacolele instituției la caseria de la agenția de bilete a Operei Brașov, conform următorului program: de luni  până vineri între orele 10.00 și 17.00; în zilele cu spectacol între orele 17.00 – 19.00;

 – răspunde de corectitudinea cu care întocmește actele de predare a banilor încasați pe biletele de spectacol;

 – trebuie să vizioneze cu interes toate spectacolele din repertoriul curent, pentru a avea un bagaj de cunoștințe necesar pentru a le putea face reclamă;

– ținută ireproșabilă dublată de un limbaj amabil, deoarece în procesul de publicitate și reclamă spectacolelor, devine reprezentantul instituției;

 – are obligația să fie la curent cu programul lunar al spectacolelor, întocmit de serviciul studii muzicale, ținând legătura permanent cu acesta, pentru aflarea eventualelor modificări ce pot surveni (titluri, distribuții, dată, oră, etc.)

 – periodic, efectuează sondaje pentru aflarea preferințelor publicului larg.

 – face reclamă eficientă pentru toate spectacolele instituției pe baza materialelor publicitare puse la dispoziție de instituție.

 

SERVICIUL SCENA – PERSONALUL TEHNIC

   Art. 24. (1) Atribuțiile șefului de serviciu de scenă sunt următoarele:

– conduce, coordonează, organizează  și verifică activitatea serviciului de scenă;

– este subordonat ierarhic managerului prin directorul general adjunct și are în structura sa serviciul  de scenă;

 – coordonează administrarea bunurilor legate de scenă și tehnica de scenă;

 – aduce la îndeplinire dispozițiile managerului cu privire la realizarea obiectivelor ce-i revin acestuia din îndeplinirea obligațiilor născute din contractul de management încheiat de acesta cu Primăria Municipiului Brașov denumit AUTORITATE și din hotărârile Consiliului Administrativ;

   – asigură îndeplinirea atribuților funcționale și de deservire a instituției de către serviciul tehnic de scenă;

   – propune conducerii Operei, după caz Consiliului Administrativ, dimensionarea judicioasă a personalui din cadrul serviciului de scenă, astfel încât să existe posibilitatea utilizării în limitele alocației bugetare aprobate;

   – controlează modul în care sunt îndeplinite de către subordonați, sarcinile de serviciu;

   – asigură respectarea disciplinei în muncă de către personalul subordonat, a prevederilor Regulamentului Intern, luând măsurile ce se impun.

   Art. 25. (1) Atribuțiile formației electrică și sonorizare scenă sunt următoarele:

 – realizarea luminilor și a sunetului pentru toate spectacolele și repetițiile Operei atât de la sediu cât și din deplasare.

     (2) Atribuțiile specifice șefului formației electrică și sonorizare scenă sunt următoarele:

–  conducerea și coordonarea activității operatorilor lumini, sunet, imagine și iluminiști de scenă;

    – cunoașterea în amănunt a spectacolelor Operei;

    – montarea, demontarea, manevrarea și întreținerea aparaturii electrice de lumini;

    – cunoașterea în amănunt a modului de funcționare a întregii aparaturi electrice de lumini;

    – executarea cu exactitate și operativitate a manevrelor de lumini (fazele de lumini), în timpul repetițiilor și la spectacole;

    – respectarea instrucțiunilor regizorului artistic, coregrafului și regizorului scenă cu privire la efectul de lumini (fazele de lumini).

     (3) Atribuțiile specifice iluministului scenă și a operatorului lumini sunt următoarele:

    –  cunoașterea în amănunt a spectacolelor Operei;

    –  montarea, demontarea, manevrarea și întreținerea aparaturii electrice de lumini;

    –  cunoașterea în amănunt a modului de funcționare a întregii aparaturi electrice de lumini;

    –  executarea cu exactitate și operativitate a manevrelor de lumini (fazele de lumini), în timpul repetițiilor și la spectacole;

    –  respectarea instrucțiunilor regizorului artistic, coregrafului și regizorului scenă cu privire la efectul de lumini (fazele de lumini).

    – utilizarea echipamentelor de protecție și a instrumentelor de lucru din dotare în timpul lucrului;

    –  delimitarea zonei de lucru corespunzător Normelor Generale de Protecția Muncii;

    –  verificarea integrității izolației, îngrădirilor, starea carcaselor de la aparatură;

    –  verificarea instalațiilor de protecție prin legare la nul și/sau legare la pământ;

    –  executarea legăturilor la pământ și în scurtcircuit în zona de lucru;

    –  repararea și întreținerea instalației electrice din clădirea instituției.

     (4) Atribuțiile specifice operatorului sunet sunt următoarele:

    –  cunoașterea în amănunt a spectacolelor Operei;

    –  montarea, demontarea, manevrarea și întreținerea aparaturii de sunet;

    –  cunoașterea în amănunt a modului de funcționare a întregii aparaturi de sunet;

    – executarea cu exactitate și operativitate a manevrelor de sunet, în timpul repetițiilor și la                                          spectacole;

      –  respectarea instrucțiunilor regizorului artistic, coregrafului și regizorului scenă cu privire la efectul de sunet;

      – utilizarea echipamentelor de protecție și a instrumentelor de lucru din dotare în timpul lucrului;

      –  delimitarea zonei de lucru corespunzător Normelor Generale de Protecția Muncii;

      –  verificarea integrității izolației, îngrădirilor, starea carcaselor de la aparatură;

      –  verificarea instalațiilor de protecție prin legare la nul și/sau legare la pământ;

      –  executarea legăturilor la pământ și în scurtcircuit în zona de lucru;

      –  repararea și întreținerea aparaturii de sunet din clădirea instituției.

     (5) Atribuțiile specifice operatorului imagine sunt următoarele:

      –  realizează conexiunea dintre dirijor și culise prin cadrul monitoarelor de control;

      – realizează filmările de la spectacol;

      –  asigură funcționarea aparaturii de titrare;

      – asigură titrarea spectacolelor și a repetițiilor generale;

      – organizează activitatea de apărare împotriva incendiilor;

      – realizează măsurile tehnice și organizatorice, precum și de activități specifice, în scopul de a asigura identificarea, evaluarea, controlul și combaterea riscurilor de incendiu;

   – asigură respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor, specifice activităților pe care le organizează sau le desfășoară;

   – asigură întocmirea planurilor de intervenție și condițiile pentru ca acestea să fie operaționale în orice moment;

   – întreprinde activități de prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale identificarea, evaluarea, diminuarea și eliminarea factorilor de risc privind accidentarea și îmbolnăvirea profesională a salariaților conform legii.

   – organizează activitatea de protecția muncii atât la angajare, cât și periodic conform legislației în vigoare;

   – face instructajul de protecția muncii la angajare, cât și periodic pentru toți angajații;

   –  întocmește și tine la zi toate fișele de protecția muncii pentru toții angajații instituției.

    Art. 26. (1) Atribuțiile formației montare decor sunt următoarele:

    – montarea și demontarea decorului și a recuzitei pentru toate spectacolele și repetițiile Operei atât de la sediu, cât și din deplasare.

    (1) Atribuțiile specifice șefului formației montare decor sunt următoarele:

       – conducerea și coordonarea activități mânuitorilor – montatorilor decor și a recuziterilor de scenă;

     –  montarea, demontarea, manevrarea și întreținerea decorurilor;

     –  cunoașterea în amănunt a modului de funcționare a întregii aparaturi de scenă;

     –  executarea cu exactitate și operativitate a manevrelor de scenă, în timpul repetițiilor și la spectacol;

     –  respectarea instrucțiunilor regizorului de scenă cu privire la montarea decorului pe scenă;

     –  cunoașterea în amănunt a spectacolelor Operei;

    (2) Atribuțiile specifice mânuitorului montator decor sunt următoarele:

    –  montarea, demontarea, manevrarea și întreținerea decorurilor;

    –  cunoașterea în amănunt a modului de funcționare a întregii aparaturi de scenă;

    – executarea cu exactitate și operativitate a manevrelor de scenă, în timpul repetițiilor și la spectacol;

    –  respectarea instrucțiunilor regizorului de scenă cu privire la montarea decorului pe scenă;

    – utilizarea echipamentelor de protecție și a instrumentelor de lucru din dotare (ciocan, clește, burghie, cuie, bride, sârme , piulițe și șuruburi) în timpul lucrului  la scenă;

     – ajută la montarea, demontarea și transportul decorului până la camion pentru repetițiile și spectacolele care se joacă în deplasare.

     (3) Atribuțiile specifice recuziterului sunt următoarele:

      – executarea manevrelor tehnice de schimbare a recuzitei (săbii, florete de scenă, tacâmuri, sfetnice, aplice și orice element care este menit să fie utilizat în scenă de interpreți sau să contribuie la acțiunea de decorare a ambianței), conform indicațiilor regizorului artistic;  

      – verificarea înainte de fiecare spectacol a stării și modului cum a fost amplasată recuzita pe scenă;

      – strângerea recuzitei după terminarea spectacolului și depozitarea în condiții optime și de igienă;

     –  gestionarea obiectelor de recuzită;

     – participarea la toate repetițiile și spectacolele unde este necesare recuzită de scenă, conform programului de activitate al instituției.

     Art. 27. (1) Atribuțiile formației costume – perucherie – machiaj sunt următoarele:

      – întreținerea costumelor, executarea manevrelor tehnice de schimbare a costumelor și a accesoriilor pentru toate spectacolele și repetițiile Operei atât de la sediu, cât și din deplasare.

      (2) Atribuțiile specifice șefului formației costume – perucherie – machiaj sunt următoarele:

      –  conducerea și coordonarea activități costumierelor, a perucheriei și a machiajului;

      – răspunde de gestiunea costumelor, a încălțămintei și a accesoriilor de la costume, precum și alte bunuri materiale ce privesc activitatea instituției, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 22/1969, O.M.F. 1802/2014.

      – răspunde de primirea bunurilor, de recepția acestora și asigură depozitarea lor în bune condiții;

     – ține evidența pe fișe de magazie a costumelor, intrări – ieșiri, mișcarea în cadrul instituției și face confruntarea împreună cu contabilitatea, în vederea verificării;

    –  eliberează bunurile din gestiune conform dispozițiilor legale.

expand_less
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.