Procedura de sistem privind semnalarea neregulilor – Partea I

Aprobat,

Opera Brașov

Manager                                                      

 

                                                                                     

Președinte Comisia de monitorizare

                                   

                           Consilier juridic

 

 

Șef Serviciu ResurseUmane-Relații Publice

Cuprins

Pagina de gardă …………………………………………………………………………………………………………..1

Cuprins ………………………………………………………………………………………………………………………2

 1. Scopul procedurii ………………………………………………………………………………………………….3
 2. Domeniul de aplicare …………………………………………………………………………………………….4
 3. Documente de referință   ………………………………………………………………………………………..5
 4. Definiții și abrevieri ………………………………………………………………………………………………6
 5. Descrierea procedurii …………………………………………………………………………………………….7
 6. Responsabilități …………………………………………………………………………………………………..12
 7. Formular evidență modificări ………………………………………………………………………………..13
 8. Formular analiză procedură ………………………………………………………………………………….14
 9. Lista de distribuire a procedurii …………………………………………………………………………….15
 10. Anexe ………………………………………………………………………………………………………………..16

1. Scopul procedurii

 

4.1.Procedura descrie modul în care instituția se asigură că sunt îndeplinite condițiile necesare semnalării oricăror neregularități identificate în desfășurarea activității lor.

4.2. Procedura are drept scop reglementarea modalității de semnalare de către angajați a neregulilor întâlnite în cadrul Operei Brașov.

4.3. Prezenta procedură descrie unele măsuri privind protecția angajaților care sesizează/reclamă încălcari ale legii în cadrul Operei Brasov, săvârșite de către persoane cu funcții de conducere sau de execuție din cadrul instituției.

    

2. Domeniul de aplicare a procedurii de sistem:

Procedura se aplică tuturor structurilor – serviciilor din cadrul entității publice, pentru identificarea și semnalarea neregularităților.

3. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

 • Legea nr. 53/2003 (*republicată*) – Codul Muncii, cu completările și modificările ulterioare;
 • Ordin nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitățilorpublice
 •  Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, entitățile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, cu completările și modificările ulterioare;
 •  Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu completările și modificările ulterioare
 •  Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 •  HG nr. 1.344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu completările și modificările ulterioare.
 • Ordonanța Guvernului nr. 21/31.01.2007 (*actualizată*) – ordonanță privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;
 • Legea nr. 353/17.12.2007 (*actualizată*) – lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;

   

      Alte documente, inclusiv reglementări interne ale Operei Brașov

 • Codul de conduită al personalului din cadrul Operei Brașov
 • Regulamentul intern al Operei Brașov;
 • Regulamentul de organizare și funcționare al Operei Brașov;
 • Alte acte normative.

 

4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura de sistem

     4.1. Definiții ale termenilor:

 • procedură de sistem: prezentarea formalizată, în scris a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor și procedeelor  cu privire la aspectul procesual;
 • Ediție: forma inițială sau actualizată a unei proceduri de sistem
 • Revizie în cadrul unei ediții: actiune de modificare a uneia sau mai multor component ale PS
 • Avertizarea în interes public/Semnalarea unei nereguli – înseamnă sesizarea facută cu bună-credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței (L.571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, entitățile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, cu completările și modificările ulterioare);
 • – Avertizor – persoană angajată a Operei Brașov care face sesizare asupra unei nereguli;
 • – Comisie de disciplină – Comisia însărcinată cu atribuții de cercetare disciplinară, prevăzute în regulamentele de organizare și funcționare a Operei Brașov în baza HG nr. 1.344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu completările și modificările ulterioare.

4.2 Abrevieri: 

 • PS – procedură de sistem
 • E – elaborare;
 • V – verificare;
 • A – aprobare
 • Ap. – aplicare
 • Ah – arhivare
 • ROF – Regulament de Organizare și Funcționare
 • RI – Regulament intern

5. Descrierea procedurii

Generalități
Conducătorul instituției trebuie să stabilească și să comunice salariaților procedurile corespunzătoare, aplicabile în cazul semnalării unor neregularități;
Conducătorul instituției are obligația să întreprindă cercetările adecvate, în scopul elucidării celor semnalate și, daca este cazul, să ia măsurile ce se impun;
Salariații instituției care semnalează, conform procedurilor, neregularități, de care, direct sau indirect, au cunoștiință, vor fi protejați împotriva oricăror discriminari;
Semnalarea neregularităților trebuie să aibă un caracter transparent pentru eliminarea suspiciunii de delațiune;
Conducătorul entității trebuie să promoveze respectul față de lege și spiritul de încredere.

 5.1. Aspecte prealabile

 5.1.1. Principiile care guvernează protecția avertizării (semnalării neregulilor) sunt următoarele:

     1. principiul legalității, instituția are obligația de a respecta drepturile și libertățile  cetățenilor, normele procedurale și tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivitlegii;
    2. principiul supremației interesului public,
conform căruia, ordinea de drept, integritatea, imparțialitatea și eficiența instituției sunt ocrotite și promovate de lege;

      3. principiul responsabilității, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale legii este datoare să susțină reclamația cu date sau indicii privind fapta săvârșită;

       4. principiul nesancționării abuzive, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care reclamă sau sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancțiuni inechitabile si mai severe pentru alte abateri disciplinare;

        5. principiul bunei administrări, conform căruia instituția este datoare să iși desfășoare activitatea in realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a folosirii resurselor;

        6. principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit și încurajat actul de avertizare cu privire la aspectele de integritate morală și bună administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă și prestigiul instituției;

         7. principiul echilibrului, conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de prevederile legii 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, entitățile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, cu completările și modificările ulterioare, pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă;

         8. principiul bunei-credințe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată în  instituție, care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.

 

5.1.2. Semnalarea faptelor de încălcare a legii sau a normelor interne

Semnalarea unor fapte prevazute de lege ca fiind abateri disciplinare, contravenții, infracțiuni sau încălcări ale normelor interne constituie avertizare și privește:

 1. infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu sau în legatură cu serviciul;
 2. practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor unor funcții din instituție;
 3. încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;
 4. folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;
 5. partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepția persoanelor alese sau numite politic;
 6. încălcări ale legii in privința accesului la informații și a transparenței decizionale;
 7. încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finantările nerambursabile;
 8. incompetența sau neglijența în serviciu;
 9. evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare și eliberare din funcție;
 10. încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
 11. emiterea de acte care servesc interese de grup;
 12. administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului instituției;
 13. încălcarea altor dispoziții legale, care impun respectarea principiului bunei administrari și cel al ocrotirii interesului public.

5.1.3. Protecția angajaților care semnalează nereguli (avertizori)

în fața comisiei de discipline, angajatul care a semnalat o neregulă (avertizorul), beneficiază de protecție după cum urmează:

 1. respectivul angajat (avertizorul) beneficiază de prezumția de bună-credință, până la probă contrară;
 2. în situația în care cel reclamat este șef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuții de control, evaluare a angajatului care a semnalat neregula, comisia de disciplină va asigura protecția avertizorului, ascunzându-i identitatea;
 3. la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisia de disciplină din cadrul  instituției are obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului. Anunțul se face prin comunicat pe pagina de Internet a instituției cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

5.1.3.1 în cazul în care se face sesizarea  de către o persoană din afara institutiei și aceasta dorește să i se asigure confidențialitatea și protejarea identității sale, persoana care primește sesizarea are obligația de a păstra confidențialitatea și a proteja identitatea persoanei din afara institutiei care a semnalat neregularitatea.

5.1.4. Dispoziții speciale privind semnalarea neregulilor de către persoanele cu atribuții de control

Persoanele cu atribuții de control sunt obligate să înștiințeze conducerea entității sau, după caz, organul abilitat de lege să constate săvârșirea infracțiunilor, cu privire la orice date din care rezultă indicii că s-a  efectuat o operațiune sau un act ilicit ce poate atrage răspunderea penală.

Persoanele cu atribuții de control sunt obligate, în cursul efectuării actului de control, să procedeze la asigurarea și conservarea urmelor infracțiunii, a corpurilor delicte și a oricăror mijloace de probă ce pot servi organelor de urmărire penală.

îndeplinirea cu bună-credință a obligațiilor prevăzute punctelor de mai sus nu constituie o încălcare a secretului profesional și nu atrage răspunderea penală, civilă sau disciplinară.

Neîndeplinirea cu rea-credință a obligațiilor prevăzute la punctele de mai sus constituie infracțiuni și se pedepsesc potrivit legilor în vigoare.

5.2. Aspecte privind sesizarea neregularităților și soluționarea acestora

5.2.1. Persoanele care pot semnala cazuri de abateri și de nereguli sunt:

a) orice angajat al OPEREI BRASOV;

b) orice fost angajat al OPEREI BRASOV;

c) orice persoană care nu are un contract de munca cu OPERA BRASOV, dar își desfășoară activitatea în cadrul instituției în baza unui contract de prestări de servicii/colaborare încheiat între OPERA BRASOV și o terță parte;

d) reprezentanții unor instituții cu care OPERA BRASOV a avut sau are relații de colaborare;

e) orice persoana din afara instituției.

 

5.2.2. Prin abateri și nereguli se întelege:

 • orice încălcare a prevederilor Codului de conduita;
 • orice încălcare a altor legi, norme sau reglementări aplicabile, coduri de practică sau declarații profesionale;
 • management defectuos;
 • abuz de putere;
 • un pericol pentru sănătatea și siguranța muncii;
 • alte cazuri grave de conduită socială necorespunzătoare;
 • ascunderea oricărei neglijențe;
expand_less
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.