Anunț concursuri

ANUNȚ
Nr. 1722 din data de 14.09.2015

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 (*actualizată*), Opera Brașov scoate la concurs următoarele posturi, astfel:

1. Joi, 8 octombrie 2015, ora 11.00, următoarele posturi contractuale:

– artist instrumentist – trombon – 1 post de execuție cu studii superioare, gr. prof. I cu o vechime minimă de 3 ani în specialitate din cadrul serviciului orchestră;
– trompetă – 1 post de execuție cu studii superioare, gr. prof. debutant care face parte din cadrul serviciului orchestră;
– fagot – 1 post de execuție cu studii superioare, gr. prof. IA cu o vechime minimă de 5 ani în specialitate care face parte din cadrul serviciului orchestră;
– fagot – 1 post de execuție cu studii superioare, gr. prof. II cu o vechime minimă de 2 ani în specialitate care face parte din cadrul serviciului orchestră;

2. Vineri, 9 octombrie 2015, ora 15.00, următoarele posturi contractuale:

– Solist vocal – bass – 1 post de execuție cu studii superioare, gr. prof. IA cu o vechime minimă de 10 ani în specialitate care face parte din cadrul serviciului studii muzicale–soliști vocali;
– Artist liric operă – tenor – 1 post de execuție cu studii superioare, gr. prof. debutant, care face parte din cadrul serviciului cor;
– Corist operă – bariton; bass – 2 posturi de execuție cu studii medii, tr. prof. debutant, care fac parte din cadrul serviciului cor;

3. Vineri, 9 octombrie 2015, ora 11.00, următoarele posturi contractuale:

– consilier juridic – 1 post de execuție cu studii superioare, gr. prof. IA cu o vechime minimă de 7 ani în specialitate care face parte din cadrul biroului resurse umane – relații publice;

– economist – 1 post de execuție cu studii superioare, gr. prof. IA cu o vechime minimă de 7 ani în specialitate, care face parte din cadrul serviciului contabilitate – salarizare;
– inginer – industrializarea lemnului – 1 post de execuție cu studii superioare, gr. prof. IA cu o vechime minimă de 7 ani în specialitate care face parte din cadrul serviciului producție–administrativ;
– croitor – confecționer îmbrăcăminte – 2 posturi de execuție cu calificare în domeniul croitoriei, tr. prof. I cu o vechime minimă de 7 ani în specialitate care fac parte din cadrul serviciului producție – administrativ;

Concursul va avea loc la sediul Operei din Brașov, str. Bisericii Române, nr. 51.
Informații la Tel.: 0268/415990 și 0268/415991 – secretariat, 0268/417271 – biroul resurse umane.

Toți candidații au obligația să depună la secretariatul Operei Brașov până la data de 30 septembrie 2015 – ora 11.00 dosarul de concurs care trebuie să conțină:
– cerere de prezentare la concurs;
– curriculm vitae model european;
– acte studii și specializări original și copie;
– buletin (carte) de identitate original și copie;
– carnet de muncă original și copie și adeverințele care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor după desființarea cărților de muncă;
– recomandare de la ultimul loc de muncă;
– adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate care să ateste că are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
– cazier judiciar.

Informații suplimentare le puteți solicita de la doamna ALDEA MARILENA – șef birou resurse umane la telefoanele 0268/415990 int. 18 și 0268/417271.

Probe de concurs: – în data de 30 septembrie 2015 selecția dosarelor de înscriere
la concurs;
– în data de 8 octombrie 2015 la ora 11.00 – proba practică pentru posturile de artist instrumentist trombon, trompetă și fagot;
– în data de 9 octombrie 2015 la ora 15.00 – proba practică pentru posturile de solist vocal, artist liric operă și corist operă;
– în data de 9 octombrie 2015 la ora 11.00 – proba practică pentru posturile de inginer și croitor confecționer îmbrăcăminte și proba scrisă pentru posturile de consilier juridic și economist;
– în data de 13 octombrie 2015 la ora 11.00 – interviul.

Menționăm că proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă/proba practică.

Bibliografia de concurs va fi afișată la sediul instituției și pe site-ul Operei Brașov www.opera-brasov.ro.

DIRECTOR,
Doiciu Cecilia – Mariana

ȘEF BIROU RESURSE UMANE,
Ing. Marilena Aldea

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE CONSILIER JURIDIC
1. Legea nr. 53/ 05.02.2003 (*republicată*) – Codul Muncii;
2. Ordonanței Guvernului nr. 21/31.01.2007 (*actualizată*) – ordonanță privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;
3. Legea nr. 353/17.12.2007 (*actualizată*) – lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic,
4. Hotărârea Guvernului nr. 1.672/10.12.2008 (*actualizată*) – hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea personalului artistic, tehnic și administrativ de specialitate din instituțiile de spectacole și concerte în vederea stabilirii salariilor de bază;
5. Legea nr. 284/28.12.2010 (*actualizata*) – legea privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice;
6. Legea nr. 283/14.12.2011 (*actualizata*) – lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;
7. Ordonanța de urgență nr. 83/12.12.2014 – ordonanță privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;
8. Ordonanța de urgență nr. 27/30.06.2015 – ordonanța pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare;
9. Codul de procedură civilă;
10. Legea nr. 130/1996 (*actualizata*) – legea privind contractul colectiv de muncă;
11. Hotărârea nr. 286/23.03.2011 (*actualizata*) – hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice;
12. Legea nr. 8/14.03.1996 (*actualizată*) – legea privind dreptul de autor și drepturile conexe;
13. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 (*actualizata*) – ordonanță privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
14. Hotărârea Guvernului nr. 925 din 19 iulie 2006 (*actualizată*) – hotărâre
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;
15. Hotărârea Guvernului nr. 1.660 din 22 noiembrie 2006 (*actualizată*) – hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;
16. Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 (*actualizată*) – legea privind Codul fiscal;
17. Ordinul nr. 946 din 4 iulie 2005 (*actualizat*) – ordin pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial**).

ȘEF BIROU RESURSE UMANE,
Aldea Marilena

 

BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului de economist in cadrul serviciului contabilitate-salarizare
1. Ordonanta nr. 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, aprobata prin Legea nr. 353/2007
2. OMF nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acesteia.
3. ORDIN nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale
4. ORDIN nr. 1.235 din 19 septembrie 2003 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003(actualizat )
5. ORDIN nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

CONTABIL SEF,
TORCEA ADRIANA-DANA

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT îN DATA DE 08.10.2015 – ORA 11.00 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE ARTIST INSTRUMENTIST – trombon, trompetă și fagot

CONCURSUL VA CONSTA DIN O PROBĂ PRACTICĂ:
1. PROGRAMUL IMPUS PREGĂTIT DE CANDIDAT;
2. CITIRE LA PRIMA VEDERE DIN REPERTORIUL OPEREI BRAȘOV;

Proba impusă constă din: – un concert sau o lucrare instrumentală pregătită de candidat cu acompaniament de pian.

ȘEF SERVICIU ORCHESTRĂ,
CONCERT MAESTRU
COSTACHE DECEBAL – CAROL

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT îN DATA DE 09.10.2015 – ORA 15.00 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE ARTIST LIRIC OPERĂ – tenor ȘI CORIST OPERĂ – bariton, bass

CONCURSUL VA CONSTA DIN O PROBĂ PRACTICĂ:

1. PROGRAMUL IMPUS PREGĂTIT DE CANDIDAT;
2. CITIRE LA PRIMA VEDERE DIN REPERTORIUL OPEREI BRAȘOV ,

1. Programul impus constă din:
– vocalize;
– solfegiu;
– arie sau lied la alegerea candidatului cu acompaniament de pian;

DIRIJOR COR,
ȚUȚU DUMITRU – CIPRIAN

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT îN DATA DE 09.10.2015 – ORA 15.00 PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SOLIST VOCAL – BASS
CONCURSUL VA CONSTA DIN O PROBĂ PRACTICĂ:

Patru arii pregătite de candidat, din următoarele lucrări din repertoriul OPEREI BRAȘOV cu acompaniament de pian:
1. ”DON PASQUALE” – de G. Donizetti;
2. ”BĂRBIERUL DIN SEVILLA” – de G. Rossini;
3. ”DON GIOVANNI” – de W. A. Mozart;
4. ”POVESTIRILE LUI HOFFMANN” – de J. Offenbach;
5. ”BOEMA” – de G. Puccini;
6. ”FAUST” – de Ch. Gounod;
7. ”CENUȘĂREASA” – de G. Rossini;
8. „LUCIA DI LAMMERMOOR” – de G. Donizetti;
9. „MY FAIR LADY” – de F. Loewe.

– Două arii la alegerea candidatului;
– Două arii la alegerea comisiei.

DIRECTOR ARTISTIC,
MEZEI OVIDIU – LUCIAN

 

 

 

 

expand_less
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.