Anunț concursuri 30 iunie 2016

ANUNȚ

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 (*actualizată*), Opera Brașov scoate la concurs următoarele posturi contractuale, astfel:

1. Joi, 30 iunie 2016, ora 11.00, posturile contractuale de:

– economist – achiziții – 1 post de execuție cu studii superioare de specialitate, gr. prof. IA cu o vechime minimă de 7 ani în specialitate, care face parte din cadrul serviciului contabilitate – salarizare;
– economist – 1 post de execuție cu studii superioare de specialitate, gr. prof. IA cu o vechime minimă de 7 ani în specialitate, care face parte din cadrul serviciului contabilitate – salarizare;
– mânuitor montator decor – 1 post de execuție cu studii medii la tr. prof. I cu o vechime în muncă de minim 6 ani, care face parte din cadrul serviciului de scenă;

Concursul va avea loc la sediul Operei din Brașov, str. Bisericii Române, nr. 51.
Informații la Tel.: 0268/415990 și 0268/415991 – secretariat, 0268/417271 – serviciul resurse umane.

Toți candidații au obligația să depună la secretariatul Operei Brașov până la data de 23 iunie 2016 – ora 11.00 dosarul de concurs care trebuie să conțină:
– cerere de prezentare la concurs;
– curriculm vitae model european;
– acte studii și specializări original și copie;
– buletin (carte) de identitate original și copie;
– carnet de muncă original și copie și adeverințele care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor după desființarea cărților de muncă;
– recomandare de la ultimul loc de muncă;
– adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate care să ateste că are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
– cazier judiciar.

Informații suplimentare le puteți solicita de la doamna ALDEA MARILENA – șef serviciu resurse umane la telefoanele 0268/415990 int. 18 și 0268/417271.

Probe de concurs: – în data de 27 iunie 2016 selecția dosarelor de înscriere la concurs;
– în data de 30 iunie 2016 la ora 11.00 – proba scrisă pentru posturile de economist și economist – achiziții și proba practică pentru postul de mânuitor montator decor;
– în data de 5 iulie 2016 la ora 11.00 – interviul.

Menționăm că proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

DIRECTOR, 
Mezei Ovidiu – Lucian

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE, 

Ing. Marilena Aldea

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE ECONOMIST – ACHIZIȚII LA CONCURSUL ORGANIZAT îN DATA DE 30.06.2016 – ORA 11.00

1. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 – legea privind achizițiile publice.
2. Legea nr. 101 din 19 mai 2016 – legea privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.
3. Hotărârea Guvernului nr. 395 din 2 iunie 2016 – hotarâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
4. Legea nr. 477/2004 (*actualizată*) – lege privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

CONTABIL ȘEF,
Torcea Adriana – Dana

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE,
Aldea Marilena

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE ECONOMIST LA CONCURSUL ORGANIZAT îN DATA DE 30.06.2016 – ORA 11.00

1. Ordonanta nr. 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, aprobata prin Legea nr. 353/2007

2. OMF nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acesteia.
3. ORDIN nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale
4. ORDIN nr. 1.235 din 19 septembrie 2003 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003(actualizat )
5. ORDIN nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
6. Legea contabilitatii nr. 82/ 1991, actualizata.
7. Legea nr. 98/ 2016 cu privire la achizitiile publice.

 

CONTABIL ȘEF, 

TORCEA ADRIANA DANA

expand_less
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.