Regulament intern - Partea I

Anexă la decizia manager nr. 1976/26.08.2019

 
REGULAMENT  INTERN  AL  OPEREI BRAŞOV

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare:

 - Legea nr. 53/2003 (**republicată**), cu modificările și completările ulterioare – Codul Muncii – TITLUL XI – CAP. I – Regulamentul intern;

 - Ordonanţa Guvernului nr. 21/31.01.2007 (*actualizată*) – ordonanţă privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic;

- Legea nr. 353/17.12.2007 – lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.344 din data de 31.10.2007 (*actualizată*) – Hotărâre privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină,

-  Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

-  Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);

-  O.UG 57/2019- Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

 

OPERA BRAŞOV întocmeşte prezentul Regulament Intern cu următoarea structură:

CUPRINS

  1. INTRODUCERE

  2. CAPITOLUL I:  DISPOZIŢII GENERALE

  3. CAPITOLUL II:  DREPTURILE - OBLIGAŢIILE ŞI RĂSPUNDERILE ANGAJATORULUI CONDUCERII INSTITUŢIEI

  4. CAPITOLUL III:  DREPTURILE - OBLIGAŢIILE ŞI RĂSPUNDERILE SALARIAŢILOR

  5. CAPITOLUL IV:  ORGANIZAREA TIMPULUI DE LUCRU - TIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL DE ODIHNĂ

  6. CAPITOLUL V:  ACCESUL ŞI CIRCULAŢIA ÎN INCINTA INSTITUŢIEI

  7. CAPITOLUL VI:  PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU A RECLAMAŢIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAŢIILOR

  8. CAPITOLUL VII: CONDIŢIILE DE MUNCĂ – REGULI PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ ÎN CADRUL INSTITUŢIEI

  9. CAPITOLUL VIII:  REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ŞI AL ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII

 10. CAPITOLUL IX: NORME GENERALE DE CONDUITA PROFESIONALA ȘI MORALĂ A SALARIATILOR. REGULI PRIVIND DISCIPLINA MUNCII ÎN CADRUL ANGAJATORULUI

 11. CAPITOLUL X:  ABATERILE DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNILE APLICABILE

 12. CAPITOLUL XI:  REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARĂ

 13. CAPITOLUL XII:  MODALITĂŢI DE APLICARE A ALTOR DISPOZIŢII LEGALE SAU CONTRACTUALE SPECIALE

 14. CAPITOLUL XIII: CRITERIILE ŞI PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALĂ A SALARIAŢILOR

 15. CAPITOLUL XIV: PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 16. CAPITOLUL XV:  DISPOZIŢII FINALE

  

1.    INTRODUCERE
 

Teatrul Muzical este înfiinţat prin Decizia nr. 54088 din 15 noiembrie 1953 a Sfatului Popular Regional, având sediul în Braşov, Str. Operetei nr. 51. Pe parcursul anilor, denumirea instituţiei s-a modificat astfel:

- începând cu data de 1 aprilie 1996 se numeşte TEATRUL LIRIC BRAŞOV, denumire modificată prin Hotărârea nr. 61 din data de 29 martie 1996 a Consiliului Local al Municipiului Braşov.

- actualmente, denumirea instituţiei este de OPERA BRAŞOV, modificată prin Hotărârea nr. 196 din 4.06.2001 a Consiliului Local al Municipiului Braşov.

Opera Braşov este o instituţie de spectacole de drept public care realizeazã şi prezintã producţii artistice, are personalitate juridică, având codul fiscal 4317746, cu sediul în Braşov, str. Bisericii Române, nr. 51.

Opera Braşov se organizează şi funcţionează pe baza Ordonanţei Guvernului nr. 21/31.01.2007 (*actualizată*) – ordonanţă privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, Legii nr. 353/17.12.2007 (*actualizată*)  – lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic şi Hotărârii nr. 1672/10.12.2008 (*actualizată*) – hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea personalului artistic, tehnic şi administrativ de specialitate din instituţiile de spectacole sau concerte în vederea stabilirii salariilor de bază;

Opera Braşov este o instituţie publică - de repertoriu cu personalitate juridică care realizează şi prezintă producţii artistice. Se organizează şi funcţionează în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, având patrimoniu propriu. Funcţionează în baza subvenţiilor bugetare acordate de Primăria Municipiului Braşov – Consiliul Local şi a veniturilor proprii realizate din spectacole şi alte activităţi.

Cheltuielile de personal şi cheltuielile pentru întreţinerea, reabilitarea şi dezvoltarea bazei materiale a Operei Braşov se asigură integral din subvenţii acordate de la bugetul local.

Opera Braşov are în administrare bunuri mobile şi imobile.

Opera Braşov este o instituţie de repertoriu şi are ca obiect de activitate:

-  realizarea şi prezentarea de producţii artistice muzicale de operă, operetă, musical şi balet pentru adulţi şi copii;

-  concerte şi recitaluri de muzică vocală şi instrumentală;

-  organizarea unor concursuri, festivaluri, turnee interne şi internaţionale, colocvii, schimburi de personal artistic cu instituţiile similare din ţară şi străinătate

-  promovarea pe plan naţional şi internaţional a valorilor artistice autohtone şi  universale din domeniul artelor spectacolului;

-  creşterea accesului publicului la spectacole şi concerte.

Producţiile artistice sunt spectacole sau concerte înfãţişate direct publicului de cãtre artişti interpreţi şi/sau executanţi şi pot fi: spectacole coregrafice, de operã, operetã, de revistã, cabaret, de teatru instrumental, respectiv concerte de muzicã academicã, simfonicã, vocal-simfonicã, cameralã, coralã.

 

2.   CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE

 Art. 1 – În sensul prezentului regulament intern avem următori termeni:

- programul este structura managerial-artisticã, cuprinzând un numãr de proiecte, a cãrui desfãşurare excedeazã, de regulã, duratei unui exerciţiu financiar şi prin care se rãspunde cerinţelor comunitãţii;

-  programul minimal este parte a proiectului managerial al conducãtorului instituţiei, care cuprinde un numãr de programe realizate în intervalul de timp şi în condiţiile stabilite în contractul de management;

-  stagiunea este perioada de pânã la 10 luni consecutive, din 2 ani calendaristici, în care instituţia realizeazã şi prezintã producţii artistice;

-  vacanţa dintre stagiuni este perioada în care instituţia acordã, de regulã, concediile de odihnã şi recuperãrile şi pot pregãti noi producţii sau, dupã caz, pot organiza turnee, deplasãri, microstagiuni;

-  colectivul artistic este ansamblul de artişti interpreţi sau executanţi, fãrã personalitate juridicã, compus dintr-un numãr variabil de membri, reuniţi, de regulã, pe criterii profesionale, pe durata a minimum o stagiune, pentru a realiza un anumit numãr de producţii artistice;

-  producãtorul de spectacole şi concerte este instituţia (persoana juridicã de drept public) care îşi asumã responsabilitatea realizãrii de producţii artistice şi care, în aceastã calitate, asigurã, în totalitate sau în parte, mijloacele materiale şi/sau financiare necesare;

Art. 2 – Opera Braşov are deplinã autonomie în stabilirea şi realizarea programelor proprii, în consens cu politicile culturale ale autoritãţilor locale, concepute pentru a rãspunde nevoilor comunitãţii.

Art. 3 – Opera Braşov este o Instituţie de repertoriu care:

-  dispune de un colectiv artistic, precum şi de personalul tehnic şi administrativ necesar pentru realizarea de producţii artistice;

-   are un portofoliu de minimum trei producţii artistice diferite şi realizeazã, în fiecare stagiune, cel puţin douã producţii noi care completeazã programele şi reconfigureazã repertoriul existent;

-  are asigurat şi dispune, potrivit legii, de bugetul necesar pentru remunerarea personalului şi pentru realizarea şi prezentarea cel puţin a producţiilor artistice din cadrul programului minimal.

Art. 4 –Funcţionarea instituţiilor de spectacole sau concerte se asigură de către personalul artistic, tehnic şi administrativ, care îşi desfăşoară activitatea în baza contractelor individuale de muncă, a celor încheiate potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe sau în baza unor contracte reglementate de Codul civil.

Art. 5 –Durata contractelor încheiate potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi a celor reglementate de Codul civil poate fi stabilită inclusiv pe stagiune ori pe program, proiect sau acţiune culturală şi poate fi prelungită prin acordul părţilor.

Art. 6 –Pe durata stagiunii, personalul artistic de specialitate angajat în instituţii de spectacole sau concerte poate încheia contracte conform prevederilor legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu alte instituţii sau companii de spectacole sau concerte, numai cu acordul conducerii instituţiei, acord care poate fi dat în una dintre următoarele modalităţi:
  a) suspendarea contractului individual de muncă pe durata derulării contractului privind dreptul de autor şi drepturile conexe, în condiţiile ultimei teze a art. 54 din Legea nr.   53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) menţinerea contractului individual de muncă dacă derularea contractului privind dreptul de autor şi drepturile conexe nu afectează îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului.

Art. 7 – Personalul instituţiilor de spectacole sau concerte poate încheia mai multe contracte individuale de muncă cu aceeaşi instituţie de spectacole ori concerte sau cu alte instituţii ori companii de spectacole sau concerte cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi cu acordul prealabil al conducerii instituţiei.

Art. 8 - Pentru personalul instituţiilor de spectacole sau concerte, contractul individual de muncă se încheie pe perioadă nedeterminată sau pe durata determinată, inclusiv pe stagiune ori pe producţie artistică, în conformitate cu dispoziţiile art. 82 alin. (1) şi art. 83 lit. h) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9  Încadrarea personalului din instituţiile de spectacole sau concerte potrivit alin. (1) se face pe bază de concurs ori de examen, organizat în condiţiile legii. În cazul contractelor individuale de muncă încheiate pe durată determinată, angajarea se poate face şi în mod direct, prin acordul părţilor.  Datorită specificului activităţii, încheierea contractelor individuale de muncă pe durată determinată se poate face şi prin derogare de la prevederile art. 82 alin. (3)-(5) şi ale art. 84 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 10 – Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2002, cu modificările şi completările ulterioare, condiţionarea ocupării unei funcţii de specialitate artistică pe criterii de vârstă, sex ori calităţi fizice în instituţiile de spectacole sau concerte se face conform specificului şi intereselor instituţiei şi nu constituie contravenţie.

Art. 11 – Regulamentul Intern reglementează raporturile individuale şi colective de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii.

Art. 12 – Libertatea muncii este garantată prin Constituţie. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit.

Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă, meseriei sau activităţii pe care urmează să o presteze în societate.

Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă ori într-o anumită profesie.

Orice contract de muncă încheiat cu nerespectarea dispoziţiilor privind libertatea muncii este nul de drept.

Art. 13 – În cadrul relaţiilor de muncă, în Opera Braşov funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii instituţiei.

Art. 14 – Orice salariat care prestează o activitate în instituţie beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate in muncă.

Art. 15 – Prin conducerea Operei Braşov, conform organigramei instituției, se înţelege managerul, directorul general adjunct, directorul artistic, Contabilul- şef, Şefii de servicii şi Şefii de formaţii de muncitori. 

 

3. CAPITOLUL II:  DREPTURILE - OBLIGAŢIILE ŞI RĂSPUNDERILE ANGAJATORULUI

                     – CONDUCERII INSTITUŢIEI

Art. 16 – Conducerea instituţiei şi reprezentarea ei în relaţiile cu terţele persoane este asigurată de către manager sau de persoana delegată de acesta. Actele care angajează instituţia vor fi semnate de manager sau după caz de persoana delegată de acesta.

Art. 17 – Managerul, directorul general adjunct, directorul artistic şi contabilul-şef formează compartimentul de conducere al instituţiei care decide asupra activităţii acesteia şi stabileşte strategia ei artistică, economică şi financiară.

Art. 18 – Prin decizie a managerului se înfiinţează consiliul administrativ, organism cu rol deliberativ, format din:
 a) preşedinte - managerul;

 b) membri:

    - directorul general adjunct;

    - directorul artistic;

    - contabilul-şef;

    - şefii de servicii;
    - consilierul juridic;
    - preşedintele sindicatului Operei Braşov;

    - reprezentantul autoritãţii administraţiei publice locale – Primăria Municipiului Braşov - Consiliul Local, dupã caz, reprezentantul ordonatorului principal de credite desemnat de aceştia;

c) secretar
            Preşedintele consiliului administrativ stabileşte datele de şedinţã şi asigurã pregãtirea proiectelor de hotãrâri, organizarea şi derularea şedinţelor.

Art.19 – Consiliul administrativ ajută managerul în realizarea parametrilor de performanţă stabiliţi de conducerea instituţiei.

Art. 20 – Consiliul administrativ va fi convocat de către manager de câte ori acesta va considera că este necesar pentru buna exercitare a actului de conducere.

Art. 21 - Prin decizie a managerului se înfiinţeazã consiliul artistic, organism cu rol consultativ, format din:

a) preşedinte - managerul;
b) membri – directorul artistic, personalitãţi culturale din instituţie

- regizori, solişti vocali, dirijori etc.,

- şefii serviciilor artistice,

-  şef serviciu de scenă,

- preşedintele sindicatului Operei Braşov;

c) secretar.

Art. 22 – Consiliul  artistic va fi convocat de către manager de câte ori acesta va considera că este necesar.

Art.  23 – Compartimentul conducere care este compus din manager, directorul general adjunct, directorul artistic şi contabiul - şef şi are, în principal, următoarele drepturi:
    a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;
    b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii;
    c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariaţi, sub rezerva legalităţii lor;
    d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
    e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii şi regulamentului intern;

    f) să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora.

Art. 24 - Compartimentului conducere îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
    a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
    b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
    c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege şi din contractele individuale de muncă;
    d) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a instituţiei, cu excepţia informaţiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea instituţiei;

    e) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;
    f) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările  prevăzute de lege;
    g) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
    h) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor.

Art. 25 - Directorului artistic îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
    a) să elaboreze programul minimal de spectacole pe fiecare stagiune în parte;

    b) să asigure distribuţiile la toate spectacolele cuprinse în programul minimal;

    c) să dimensioneze judicios resursele umane artistice ale instituţiei;

    d) să contacteze şi să contracteze toţi colaboratori artistici de care instituţia are nevoie pentru a realiza programul minimal.

   

ATRIBUŢII – COMPETENŢE – RESPONSABILITĂŢI
Art. 26 – Managerul are următoarele atribuţii principale:

Stabileşte strategia repertorială a instituţiei, aprobă distribuţiile şi colaboratorii, aprobă programarea premierelor, spectacolelor de la sediu şi din deplasări, atât în ţară cât şi în străinătate şi organizează în fiecare an Festivalului Internaţional de Operă, Operetă şi Balet și Festivalul Mozart.
Decide asupra calităţii artistice a spectacolelor, având dreptul să oprească reprezentarea spectacolelor care nu întrunesc calităţile artistice necesare, atât în faza de pregătire cât şi în faza finală şi opreşte prezentarea spectacolelor degradate pe parcursul repezentării publice a acestora,
Decide asupra structurii schemei personalului artistic, tehnic şi administrativ, dimensionând judicios, în fiecare stagiune, numărul de angajaţi raportat la strategia repertorială a instituţiei.
Încheie un contract de management pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părţilor, în condiţiile îndeplinirii programului minimal asumat, în baza unor criterii de performanţă cuantificabile. Sunt părţi în contractul de management:
a)    – autoritatea administraţiei publice locale Braşov

b)    – managerul

Emite decizii de recuperare a pagubelor aduse instituţiei, numeşte şi revocă şefii de servicii şi formaţii de muncitori;
Stabileşte competenţele şi responsabilităţile şefilor de servicii şi formaţii de muncitori;
Asigură prin verigile din subordine instituirea unui climat normal de muncă;
Propune programe de măsuri pentru ridicarea calitativă a întregii activităţi a instituţiei şi pentru promovarea unor spectacole de calitate către populaţie;
Sancţionează actele de indisciplină constatate în cadrul colectivului, cu respectarea procedurii legale;
Hotărăşte angajarea colaboratorilor externi pentru realizarea unor premiere şi spectacole, din repertoriu;
Analizează şi aprobă programul de activitate săptămânal, lunar şi pe stagiune al instituţiei, bugetul anual de venituri şi cheltuieli, cât şi planul de investiţii;
Premiază în limita dispoziţiilor legale şi a fondurilor bugetare alocate şi sancţionează personalul din instituţie, inclusiv până la desfacerea contractelor individuale de muncă;
Verifică şi semnează actele cu caracter artistic, financiar, patrimonial-administrativ etc., răspunzând pentru acestea în limitele legii, poate delega acest drept parţial sau total;
Reprezintă instituţia în relaţiile cu Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Primăria Municipiului Braşov, Consiliul Local, instanţele judecătoreşti sau cu orice alte perosane juridice sau fizice. Poate delega alţi salariaţi pentru a-l reprezenta stabilind însă limitele acestor drepturi.
Managerul numeşte şi conduce Consiliul administrativ şi Consiliul artistic, al cărui preşedinte este;
Organizează, coordonează şi conduce împreună cu ceilalţi şefi de servicii şi formaţii de muncitori toate activităţile artistice, economice şi tehnico-administrative ale instituţiei.
Art. 27 – Managerul este obligat să-şi folosească întreaga capacitate de muncă în interesul instituţiei, comportându-se ca un bun manager.    

Art. 28 – Compartimentul conducere trebuie să organizeze şi să administreze – în condiţiile legii, activitatea personalului angajat, astfel încât instituţia să aibă capacitatea realizării scopului pentru care a fost creată, prezentarea de spectacole. În acest scop compartimentul de conducere al instituţiei are obligaţia:

să stabilească prin prezentul regulament intern – atribuţiile personalului instituţiei, potrivit funcţiei deţinute şi să întocmească, în conformitate cu acesta, fişa fiecărui post cu anexele respective; activitatea personalului artistic, tehnic, auxiliar şi administrativ se normează potrivit fişei postului.
să stabilească structura organizatorică a instituţiei pe servicii şi formaţii de muncitori care are următoarea componenţă:
 

SECŢIUNEA I: CONDUCEREA

-  Manager

-  Director general adjunct

-  Director artistic

-  Contabilul-șef

 

SECŢIUNEA II: PERSONALUL ARTISTIC; FUNCŢII DE SPECIALITATE ARTISTICĂ

            A. SERVICIUL STUDII MUZICALE – SOLIŞTI VOCALI:

-  şef serviciu studii muzicale – solişti vocali - regizor artistic,

-  regizor artistic,

-  dirijor,

-  consultant artistic,

-  maestru de studii canto,

-  maestru corepetitor,

-  corepetitor,

-  regizor scenă,

-  sufleor operă,

-  bibliotecar muzical

A.1. COMPARTIMENTUL SOLIŞTI VOCALI

-  solişti vocali

B. SERVICIUL ORCHESTRĂ

-  şef serviciu orchestră - concert maestru,

-  şef partidă,

-  artist instrumentist,

-  instrumentist

C. SERVICIUL BALET

-  şef serviciu balet - balerin,

-  solist balet,

-  balerin

D. SERVICIUL COR

-  şef serviciu cor - artist liric,

-  dirijor cor

- artist liric operă

- corist operă

E. GRUP ACAPELLA

- coriști 

SECŢIUNEA III. PERSONALUL AUXILIAR

A.  SERVICIUL CONTABILITATE – SALARIZARE

- economist

-  economist salarizare

- referent de specialitate

- economist achiziții

-  magaziner

- merceolog

B. SERVICIUL RESURSE UMANE – RELAŢII PUBLICE

-  şef serviciu resurse umane – relaţii publice

-  consilier juridic

-  referent RU

-  operator

-   referent

-   referent de specialitate

-   secretar PR                                                                   

SECŢIUNEA IV: SERVICIUL DE SCENĂ; FUNCŢII DE SPECIALITATE TEHNICĂ

     A.    Şef serviciu de scenă      

A.1. FORMAŢIA DE ELECTRICĂ ŞI SONORIZARE:

-  şef formaţie muncitori - maestru de lumini – sunet

-  operator imagine

-  operator sunet

-  iluminist scenă

A.2. FORMAŢIA DE MONTARE  DECOR:

-  şef formaţie muncitori - mânuitor montator decor

-  mânuitor montator decor

-  recuziter scenă şi orchestră

A.3. FORMAŢIA DE COSTUME – PERUCHERIE - MACHIAJ:

-  şef formaţie muncitori - costumier

-  peruchier

-  costumier

SECŢIUNEA V: SERVICIUL PRODUCŢIE – ADMINISTRATIV; MUNCITORI

            A.   Inginer şef producţie – administrativ,       

            A.1. FORMAŢIA DE CROITORIE – PICTURĂ:

-  şef formaţie muncitori; croitor confecţioner îmbrăcăminte

-  croitor – confecţioner îmbrăcăminte damă şi bărbaţi

-  artist plastic

-  pictor executant

          A.2. FORMAŢIA ADMINISTRATIVĂ ŞI DE ÎNTREŢINERE:

-  şef formaţie muncitori - administrator

     A.2.1. FORMAŢIA OPERATIV SALĂ – PAZĂ POMPIERI

– şef formaţie pază/pompieri

- portar

- pompier

- muncitor calificat - fochist

- controlor bilete

- garderobier

- plasator sală

să stabilească programul de lucru al personalului din instituţie în conformitate cu obligaţia prestării a 40 ore de activitate pe săptămână astfel:
programul personalului artistic şi tehnic se face pe baza avizierului cu activitatea săptămânală/zilnică întocmit de serviciul studii muzicale în colaborare cu şefii de servicii şi aprobat de manager;
pentru personalul artistic şi tehnic din instituţie zilele de sâmbătă şi duminică şi după caz, zilele de sărbătoare legală sunt considerate zile lucrătoare, repausul săptămânal putând fi acordat în alte zile ale sătămânii. Zilele de repaus şi zilele de sărbătoare legală care nu au putut fi acordate vor fi recuperate în lunile următoare sau adăugate zilelor de concediu;
programul zilnic de lucru este între orele 9.00 – 17.00 pentru restul    personalului angajat (auxiliar, administrativ, formaţii de muncitori, etc.);
-   acest program de activitate va fi adus la cunoştinţă întregului personal angajat, program care după comunicare devine obligatoriu pentru acesta;

să afişeze normele, regulamentele, planurile de activitate, reglementările şi hotărârile cu caracter intern, pentru a veni în sprijinul personalului angajat în respectarea şi aplicarea acestora;
Art. 29 – Compartimentul conducere împreună cu şefii de servicii au obligaţia de a lua toate măsurile corespunzătoare asigurării cadrului optim de desfăşurare a activităţii specifice prin:

stabilirea judicioasă şi planificată a activităţii pentru fiecare stagiune;
aducerea la cunoştinţă întregului personal angajat prin afişare a:
-  titlurilor premierelor, refacerilor, spectacolelor în rulaj cu datele respective,

- perioada de lucru,

- data de premieră,

- realizatorii,

- distribuţiile,

- locul de desfăşurare.

întocmirea şi afişarea planului de activitate lunar şi săptămânal în timp util, pentru a fi luat la cunoştinţă de întregul personal angajat, în vederea pregătirii corespunzătoare a acestuia;
asigurarea în timp util a necesarului uman şi material pentru realizarea spectacolelor, premierelor, refacerilor, reluărilor, evenimentelor, etc. şi aducerea la cunoştinţa tuturor serviciilor a planului de desfăşurare a acestora;
măsuri hotărâte şi prompte pentru întărirea disciplinei, controlând şi analizând activitatea angajaţilor (pe baza prezentului regulament intern), luând măsuri de prevenire a încălcării normelor de disciplină, sau aplicând sancţiunile corespunzătoare abaterilor săvârşite (în conformitate cu Codul Muncii)  pe baza propunerilor făcute de către Comisia de disciplină din cadul instituţiei. În acest sens, conducerea instituţiei va aplica măsuri hotărâte de combatere a consumului băuturilor alcoolice în instituţie, în timpul programului de activitate (oriunde se desfăşoară acesta) şi de interzicere a prestării activităţii profesionale a persoanelor în stare de ebrietate sau marcate de excesul consumului de băuturi alcoolice;
luarea de măsuri de prevenire a situaţiilor critice de ordin financiar, în cazul constatării unor situaţii limită şi sesizarea ordonatorului principal de credit (cu anticipaţie) pentru luarea măsurilor ce se impun;
sancţionarea persoanelor vinovate, angajate în instituţie, dacă din cauza acestora s-a produs respectiva situaţie.
Art. 30 – Compartimentul conducere al instituţiei împreună cu şefii de servicii au obligaţia de a se îngriji de păstrarea avutului instituţiei (clădire, dotare ca: mijloace fixe, obiecte de inventar, instrumente muzicale, decoruri, recuzită, costume, partituri, etc.), în condiţii corespunzătoare, luând măsuri adecvate de depozitare a acestora, de sancţionare – conform legislaţiei în vigoare – a celor ce se fac vinovaţi de pierderea, deteriorarea, neîngrijirea acestor bunuri materiale, proprietate a Operei Braşov.

 

ÎNCHEIEREA ŞI MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ

Art.31 – Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către salariat.Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului. 

Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activităţii, să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă.

Art. 32 – Contractele individuale de muncă se încheie:

a) pe durată nedeterminată;

b) pe durată determinată;

c) pe stagiune sau producţie artistică.

Încadrarea personalului, se face pe bază de concurs sau examen organizat în condiţiile legii, iar în cazul contractelor individuale de muncă încheiate pe durată determinată se poate face şi în mod direct, prin acordul părţilor.

     Datorită specificului activităţii, încheierea contractelor individuale de muncă pe durată determinată se poate face şi prin derogare de la prevederile art. 82 alin. (3), (4) şi (5), respectiv ale art. 84 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicat cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

     Condiţionarea ocupării unei funcţii de specialitate artistică pe criterii de sex, vârstă sau calităţi fizice, prin anunţ sau prin concurs la instituţiile publice de spectacole şi concerte, se face conform specificului şi nevoilor instituţiei şi nu constituie contravenţie, prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 33 – Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor.

Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente:

                 - durata contractului;

                 - locul muncii;

                 - felul muncii;

                 - condiţiile de muncă;

                 - salariul;

                 - timpul de muncă şi timpul de odihnă.

Contractele individuale de muncă încheiate pe perioadă nedeterminată pot fi modificate în contracte pe perioadă determinată, prin acordul părţilor.

Art. 34 – Locul muncii poate fi modificat unilateral de către conducerea instituţiei prin delegarea sau detaşarea salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă.

Pe durata delegării, respectiv a detaşării, salariatul îşi păstrează funcţia şi toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă.

Art. 35 – Conducerea instituţiei poate modifica temporar locul şi felul muncii, fără consimţământul salariatului, şi în cazul unor situaţii de forţă majoră, cu titlu de sancţiune disciplinară sau ca măsură de protecţie a salariatului, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.

 

SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ

Art. 36 – Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul părţilor sau prin actul unilateral al uneia dintre părţi.

Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de către salariat şi a plăţii drepturilor de natură salarială de către instituţie.

Art. 37 – Contractul individual de muncă se suspendă de drept, în următoarele situaţii:                      

 - concediu de maternitate;

 - concediu pentru incapacitate temporară de muncă;

 - carantina;

 - exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti, pe toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel;

 - îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat;

 - forţă majoră;

  - în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedură penală;

  - de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu şi-a reînnoit avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de muncă încetează de drept;

  - în alte cazuri expres prevăzute de lege.

Art. 38 – Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa salariatului în următoarele situaţii:

concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani;
concediu pentru îngrijirea copilului bolnav, în vârstă de până la 7 ani sau în cazul copilului cu handicap pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;
concediu paternal;
concediu pentru formare profesională;
exercitarea unor funcţii elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toată durata mandatului;
participarea la grevă
concediu de acomodare.        
Art. 39 – Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa instituţiei în următoarele situaţii:

 a încetat efectele juridice;                                               
în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti;
 în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;
 în cazul în care împotriva salariatului s-a luat, în condiţiile Codului de procedură penală, măsura controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune, dacă în sarcina acestuia au fost stabilite obligaţii care împiedică executarea contractului de muncă, precum şi în cazul în care salariatul este arestat la domiciliu, iar conţinutul măsurii împiedică executarea contractului de muncă;
pe durata detaşării;
pe durata suspendării de către autorităţile competente a avizelor, autorizaţiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor.
Art. 40 – Contractul individual de muncă poate fi suspendat prin acordul părţilor, în cazul concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale.

Pe durata stagiunii, personalul artistic de specialitate angajat în instituţii de spectacole sau concerte poate încheia contracte conform prevederilor legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu alte instituţii sau companii de spectacole sau concerte, numai cu acordul conducerii instituţiei care poate fi dat în una dintre următoarele modalităţi:
  a) suspendarea contractului individual de muncă pe durata derulării contractului privind dreptul de autor şi drepturile conexe, în condiţiile ultimei teze a art. 54 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) menţinerea contractului individual de muncă dacă derularea contractului privind dreptul de autor şi drepturile conexe nu afectează îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului.

 

ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ

Art. 41 – Contractul individual de muncă poate înceta astfel:

de drept;
ca urmarea a acordului părţilor, la data convenită de aceştia;
ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de lege.
Art. 42 - Contractul individual de muncă existent încetează de drept:
    a) la data decesului salariatului precum şi în cazul dizolvării angajatorului persoană juridică, de la data la care angajatorul şi-a încetat existenţa conform legii;
    b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii sau a punerii sub interdicţie a salariatului;

    c) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale asupra capacităţii de muncă în cazul invalidităţii de graduI I sau II;
    d) ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului individual de muncă, de la data la care nulitatea a fost constatată prin acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească definitivă;
    e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de reintegrare;
    f) ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti;
    g) de la data retragerii de către autorităţile sau organismele competente a avizelor, autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei;
    h) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii, ca măsură de siguranţă ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus interdicţia;
    i) la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată  determinată;
    j) retragerea acordului părinţilor sau al reprezentanţilor legali, în cazul salariaţilor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani.
Pentru situaţiile prevăzute la lit. c)-j), constatarea cazului de încetare de drept a contractului individual de muncă se face în termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea acestuia, în scris, prin decizie a directorului, şi se comunică persoanelor aflate în situaţiile respective în termen de 5 zile lucrătoare.

Art. 43 - Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului.
            Concedierea poate fi dispusă pentru motive care ţin de persoana salariatului sau pentru motive care nu ţin de persoana salariatului.
Art. 44 - Este interzisă concedierea salariaţilor:
    a) pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabili tate familială, apartenenţă ori activitate sindicală;
    b) pentru exercitarea, în condiţiile legii, a dreptului la grevă şi a drepturilor sindicale.
Art. 45 - Concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă:
    a) pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii;
    b) pe durata suspendării activităţii ca urmare a instituirii carantinei;
    c) pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura în care angajatorul a luat cunoştinţă de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;
    d) pe durata concediului de maternitate;
    e) pe durata concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;
    f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;
    g) pe durata efectuării concediului de odihnă.
    Prevederile de mai sus nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a falimentului sau a dizolvării angajatorului, în condiţiile legii.
Art. 46 - Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului în următoarele situaţii:
     a) în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancţiune disciplinară;
    b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv sau arestat la domiciliu pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, în condiţiile Codului de procedură penală;
    c) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat;
    d) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat.

Opera Brasov Opera Brasov Opera Brasov Opera Brasov