Regulament de organizare şi funcţionare - Partea I

 

 

 

Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 88/28.02.2019

REGULAMENT  DE  ORGANIZARE  ŞI FUNCŢIONARE  AL  OPEREI BRAŞOV

 

CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE

CAPITOLUL II: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

CAPITOLUL III: ATRIBUŢII

CAPITOLUL IV: ORGANE COLECTIVE

CAPITOLUL V: DISPOZIŢII FINALE

 

CAPITOLUL I: DISPOZIŢII  GENERALE

     Art. 1. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare descrie modul în care este organizată şi funcţionează OPERA BRAŞOV.

    Art. 2. OPERA BRAŞOV denumită astfel prin Hotărârea nr. 196 din data de 4.06.2001 a Consiliului Local al Municipiului Braşov, a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului de Miniştri al Republicii Populare Române nr. 2893 MG. din data de 21 decembrie 1955 sub denumirea de Teatrul de Stat de Operetă şi Estradă, de la data de 01.01.1965 până la data de 01.04.1996 s-a numit Teatrul Muzical Braşov în baza deciziei nr. 1785 din data de 16.12.1964 emisă de Sfatul Popular al Regiunii Braşov şi a purtat numele de Teatrul Liric în perioada 01.04.1996 – 04.06.2001 în baza Hotărârii nr. 61 a Consiliului Local al Municipiului Braşov.

    Art. 3.  Opera Braşovare sediul în Braşov, str. Bisericii Române nr. 51, cod poştal 500068, cod fiscal 4317746 şi contul nr. RO15TREZ13121G330800XXXX deschis la Trezoreria Braşov.

    Art. 4. (1). Opera Braşov este persoană juridică de drept public aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov și realizează producţii artistice.

    (2). Consiliul Local al Municipiului Braşov aprobă:

- regulamentul de organizare şi funcţionare al Operei Braşov;

- organigrama şi statul de funcţii al Operei Braşov;

- bugetul aferent Operei Braşov;

- procedurile şi criteriile pentru organizarea concursului de manager al Operei Braşov;

- asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru funcţionarea Operei Braşov.

    (3). Primarul Municipiului Braşov:

   - iniţiază la solicitarea conducerii Operei Braşov proiectele de HCL necesare în funcţionarea    instituţiei;

   - emite dispoziţii pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţiilor Operei Braşov;

   - numeşte conducătorul Operei Braşov, printr-o dispoziţie având ca anexă contractul de management;

   - aprobă virările de credite pentru Opera Braşov în calitate de ordonator principal de credite.

    (4). Consiliul Local şi Primarul Municipiului Braşov îndeplinesc în relaţia de autoritate cu Opera Braşov orice alte atribuţii stabilite prin reglementări legale în vigoare.

    Art. 5. Patrimoniul Operei Braşov constă din bunuri mobile şi imobile este format din:

- un imobil cu două corpuri de clădire în suprafaţă de 2.555 mp. compus din:

sală de spectacol cu o capacitate de 358 locuri
sală de repetiţie balet;
sală de repetiţie orchestră;
sală de repetiţie cor;
săli de canto;
birouri, ateliere, etc.
    Art. 6. Opera Braşov este o instituţie de spectacole care are misiunea de a oferi servicii culturale specializate, pentru promovarea pe plan local, naţional şi internaţional a valorilor artistice autohtone şi universale din domeniul artelor spectacolului, prin prezentarea de producţii artistice.

   Art. 7. Opera Braşov este o instituţie de repertoriu în baza Hotărârii nr. 120 din data de 26.02.2007a Consiliului Local al Municipiului Braşov, care are ca obiect principal de activitate realizarea şi prezentarea de producţii artistice pe stagiuni.

   Art. 8. Baza legală a activităţii este constituită din:

   - Legea nr. 53/ 05.02.2003 (**republicată**) – Codul muncii;

   - Ordonanţa Guvernului nr. 21/31.01.2007 (*actualizată*) – ordonanţă privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic;

   - Legea nr. 353/17.12.2007 – lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic;

  - Hotărârea Guvernului nr. 1672/10.12.2008 (*actualizată*) – hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea personalului artistic, tehnic şi administrativ de specialitate din instituţiile de spectacole sau concerte în vederea stabilirii salariilor de bază;

   - Legea nr. 153/28.06.2017 – Lege – cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

   - Ordonanţa de urgenţă nr. 91/06.12.2017 - ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

  -  Legea nr. 79 din 28.03. 2018 – legeprivind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

  - Ordonanța de urgență nr. 107/ 07.12.2018 - ordonanțăprivind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene;

  - Ordonanța de urgență nr. 114/ 28.12.2018 -  ordonanță privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.

 

CAPITOLUL II: STRUCTURA  ORGANIZATORICĂ

    Art. 9. Opera Braşov are următoarele obiective generale:

   - promovarea valorilor cultural - artistice autohtone şi universale pe plan judeţean, naţional şi internaţional;

   -  realizează şi prezintă producţii artistice;

   - îşi programează şi desfăşoară activitatea pe bază de stagiune. Stagiunea este perioada în care Opera Braşov realizează şi prezintă direct publicului producţiile sale artistice. Stagiunea Operei Braşov cuprinde 10 luni consecutive din doi ani calendaristici, fiind urmată de o vacanţă de două luni. Data de începere a stagiunii la Opera Braşov este în prima zi de luni din cadrul lunii septembrie;

   - stabilirea şi realizarea repertoriului (a programului minimal) pentru fiecare stagiune.

    Art. 10. În cadrul Operei Braşov se desfăşoară următoarele activităţi:

     - conform programului minimal realizează şi prezintă spectacole de operă, operetă, balet, concerte, spectacole de copii, recitaluri, etc. din creaţia clasică şi contemporană, naţională şi universală;

     - realizarea a cel puţin două producţii noi care completează programul şi reconfigurează repertoriul existent, pe fiecare stagiune.

     - susţine spectacole la sediu sau în afară;

     - organizarea unor festivaluri, turnee şi concursuri;

     - organizarea de colocvii, schimburi de personal artistic cu instituţiile similare din ţară şi  străinătate;

     - organizarea unor cursuri de pregătire profesională artistică şi tehnică;

     - organizarea de alte activităţi colaterale aducătoare de venituri şi utilizarea eficientă a mijloacelor din dotare (închirieri de sală).

    Art. 11. Pentru realizarea obiectivelor şi obiectului de activitate, Opera Braşov dispune de organigramă proprie şi stat de funcţii care cuprind structuri funcţionale de specialitate şi auxiliare aprobate şi modificate prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Braşov.

    Art. 12.(1) Personalul Operei Braşov este constituit din personal de conducere, personal de specialitate artistică, personal tehnic de specialitate, administrativ şi auxiliar, potrivit legii.

               (2) Personalul prevăzut la alin. (1) are statut de personal contractual şi îi sunt aplicabile prevederile Codului Muncii, Codului de conduită a personalului contractual din instituţii publice şi celelalte dispoziţii legale specifice sectorului bugetar.

     Art. 13. În cadrul Operei Braşov există următoarea structură organizatorică cu următoarele compartimente funcţionale:

SECŢIUNEA I: CONDUCEREA

       Conducerea este asigurată de:

       - Manager care este subordonat Primarului şi Consiliului Local al Municipiului Braşov. 

        Managerul se numeşte de către Primăria Municipiului Braşov, prin concurs, în baza unui contract de management, potrivit legii.

       - Directorul artistic și directorul general adjunct sunt subordonați managerului.

       - Contabilul-șef este subordonat managerului prin directorul general adjunct.

        Compartimentul conducere conduce, coordonează şi controleaza activitatea instituţiei.

SECŢIUNEA II: PERSONALUL ARTISTIC – FUNCŢII DE SPECIALITATE ARTISTICĂ

A.    SERVICIUL STUDII MUZICALE – SOLIŞTI VOCALI
Serviciul studii muzicale – solişti vocali este subordonat managerului prin directorul artistic, este coordonat de către un şef serviciu şi compus din personalul care contribuie direct la realizarea spectacolelor şi producţiilor artistice.

Personalul  studii muzicale elaborează proiecte de repertoriu pentru stagiunea în curs şi cele de  perspectivă, planifică şi programează activitarea instituţiei pe stagiune, lună şi săptămână în funcţie de politica manegerială şi programul minimal. 

Soliştii vocali sunt în imediata subordine a dirijorului şi a regizorului artistic în cadrul producţiilor artistice și îndeplinec sarcini de creaţie prin însuşirea, pregătirea şi executarea partiturii muzicale şi a textului lucrărilor de operă, operetă, musical etc.

B. SERVICIUL ORCHESTRĂ

Serviciul orchestră este subordonat managerului prin directorul artistic, fiind coordonat de către un şef serviciu şi este compus din concert maestru, şefii partidă, artiştii instrumentiştii şi instrumentiştii, aflându-se în imediata subordonare a dirijorului în cadrul derulării spectacolelor.

Serviciul orchestră îndeplineşte în cadrul activităţii instituţiei sarcini de creaţie în pregătirea şi executarea partiturilor de muzică instrumentală, în acompanierea soliştilor vocali, a actorilor şi a baletului.

C. SERVICIUL BALET

Serviciul balet este subordonat managerului prin directorul artistic şi este compus din soliştii balet şi balerini, subordonaţi ierarhic şefului de serviciu, aceștia aflându-se în imediata subordonare a coregrafului şi a regizorului artistic în cadrul distribuţiei şi derulării spectacolelor.

Serviciul balet îndeplineşte în cadrul activităţii instituţiei sarcini de creaţie prin însuşirea, pregătirea şi executarea mişcărilor cerute de coregraf sau regizor artistic legate de muzică.

D. SERVICIUL COR

Serviciul cor este subordonat managerului prin directorul artistic şi este compus din artişti lirici şi corişti operă, subordonaţi ierarhic şefului de serviciu şi se află în imediata subordonare a dirijorului de cor, a dirijorului şi a regizorului artistic în cadrul distribuţiei şi derulării spectacolelor.

Serviciul cor îndeplineşte sarcini de creaţie prin însuşirea, pregătirea şi executarea partiturii muzicale şi a textului lucrărilor de operă, operetă, musical etc.

 E. GRUP ACAPELLA

Acest compartiment, denumit ”GRUP ACAPELLA” (fără acompaniament orchestral), cunoscut și sub denumirea de ”ANATOLY” este subordonat managerului prin directorul artistic; inființarea acestui compartiment reprezintă o diversificare a activității instituției, fiind compus din soliști vocali care îndeplinesc în cadrul instituţiei sarcini de creaţie, pregătire şi executare a partiturilor de muzică specifice unui grup vocal fără acompaniament orchestral.

 

SECŢIUNEA III: PERSONALUL AUXILIAR

III.1. SERVICIUL RESURSE UMANE – RELAŢII PUBLICE

Serviciul resurse umane – relaţii publice este subordonat managerului prin şeful de serviciu şi este compus din consilier juridic, referent resurse umane, referent, secretar PR, operator şi referenți de specialitate.

Serviciul resurse umane – relaţii publice are ca scop realizarea activităţilor de resurse umane şi evidenţa personalului contractual, răspunde şi vizează pentru respectarea legalităţii şi reprezintă interesele instituţiei în faţa organelor de judecată, ţine evidenţa corespondenţei şi deasemeni a registrului de evidenta a acesteia, asigură condiţii pentru arhivarea în condiţiile legale a documentelor şi actelor instituţiei, realizează protecţia muncii şi prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, identificarea, evaluarea, diminuarea şi eliminarea factorilor de risc privind accidentarea şi îmbolnăvirea profesională a salariaţilor conform legii, răspunde de pregătirea şi desfăşurarea organizarii spectacolelor repartizate, sub semnul calităţii, după criterii profesionale de specialitate, efectuează reclama şi publicitatea spectacolelor cu ajutorul anunţurilor prin mijloace mass-media, afişe, programe de sală şi alte procedee de reclamă pentru popularizarea activităţilor artistice la care se percep tarife de intrare.                                                                 

III.2. SERVICIUL CONTABILITATE – SALARIZARE

Serviciul contabilitate – salarizare este subordonat directorului general adjunct prin contabilul șef şi este compus din economişti, referent de specialitate, merceolog şi  magazioner.

Serviciul contabilitate – salarizare are ca scop de a conduce evidenţa financiar-contabilă cu respectarea principiilor legalităţii şi integrităţii patrimoniale, de a stabili necesităţile, oportunităţile şi legalităţile angajării şi utilizării creditelor bugetare în limita şi cu destinaţia aprobată, de a asigura achiziţionarea de materiale, materii prime şi obiecte de inventar cu respectarea procedurile si principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică, conform legii,asigura  planificarea financiara, buget, statistica, trezorerie, banci, urmarirea si analiza indicatorilor economico – financiari, evidenta operativa a mijloacelor banesti si a operatiunilor de decontare cu agentii economici, evidenta operativa a muncii, calculul si decontarea drepturilor banesti ale salariatilor; evidenta operativa, calculul si decontarea drepturilor banesti ale colaboratorilor artistici, colaboratorilor din atelierele de productie  si tehnic de scena, raportarile periodice catre ordonatorul superior de credite FOREXEBUG si alte institutii, asigura si tine evidenta  contabilitatii generale a patrimoniului, aplica si respecta prevederile si principiile contabile conform Legii nr 82/ 1991, actualizata, precum si a OMFP nr. 1917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza functionarea in bune conditii a contabilitatii valorilor patrimoniului, asigura efectuarea corecta si la timp a inregistrarilor contabile privind mijloacele fixe si calculul amortizarii acestora, mijloacele circulante, marfurile, cheltuielile de circulatie, calculul costurilor, investitii, rezultate financiare, asigura respectarea cu strictete a prevederilor legale privind integritatea patrimoniului si ia toate masurile legale pentru reintregirea acestuia, in cazul in care a fost pagubit,organizeaza inventarierea periodica a tuturor valorilor patrimoniale, urmareste definitivarea, potrivit legii a rezultatelor inventarierii, intocmeste si urmareste lunar balanta de verificare pentru conturile sintetice si cele analitice, urmarind concordanta dintre acestea, se preocupa de asigurarea fondurilor necesare finantarii activitatilor, urmarind efectuarea operatiunilor financiare in derularea lor, participa la organizarea si perfectionarea sistemului informational, colaborand in domeniul prelucrarii automate a datelor, etc, asigura planificarea financiara si intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli,asigura, prin planul financiar si de trezorerie, fondurile necesare institutiei, efectueaza calcule de fundamentare a bugetelor de venituri si cheltuieli, a proiectelor; veniturile, cheltuielile si alti indicatori economico-financiari, efectueaza calculul veniturilor si a rentabilitatii cheltuielilor, analizeaza activitatea economico-financiara pe baza de bilant, propunand masuri pentru inlaturarea pierderilor,  intocmeste prognoze de plati si situatii statistice cu privire la platile decadale, cheltuielile de personal si investitii,urmareste utilizarea eficienta a creditelor bugetare conform necesitatilor proprii, decontari cu agentii economici, asigura desfasurarea ritmica a operatiunilor de decontare cu furnizorii si beneficiarii, asigura plata la termen a sumelor care constituie obligatia institutiei fata de bugetul de stat si alte obligatii fata de terti, raspunde prin semnarea documentelor privind operatiunile bancare ce se efectueaza prin conturile institutiei, asigura plata la termen a sumelor care constituie obligatia institutiei fata de bugetul de stat si alte obligatii fata de terti, urmareste si incaseaza toate facturile pentru produsele livrate, realizeaza si alte sarcini si atributii emanate din analizele efectuate, precum si cele transmise de catre conducerea institutiei, analizeaza desfasurarea ritmica a operatiunilor de decontare cu furnizorii si beneficiarii, analizeaza realizarea obiectivelor economice ale institutiei si, dupa caz, stabileste masuri de remediere.

SECŢIUNEA IV: SERVICIUL DE SCENĂ ARE ÎN COMPONENŢĂ PERSONALUL TEHNIC DE SCENĂ – FUNCŢII DE SPECIALITATE TEHNICĂ - cuprinde 3 formatii de lucru, dupa cum urmeaza:

Şeful serviciu de scenă este subordonat manageruluiprin directorul general adjunctavând ca scop conducerea, coordonarea şi verificarea serviciului tehnic de scenă.        

IV.1.  ELECTRICĂ ŞI SONORIZARE SCENĂ

Formaţia de electrică şi sonorizare scenă este subordonată managerului prin directorul general adjunct, fiind coordonată de şeful serviciului de scenă prin şeful formaţiei de lucru; este compusă din maestru lumini-sunet – şef formaţie, operator imagine, operator lumini, operator sunet,  iluminist scenă.

Formaţia de electrică şi sonorizare scenă are ca scop realizarea efectelor de lumini la spectacole, cunoaşterea în amănunt a spectacolelor şi respectarea instrucţiunilor regizorului artistic cu privire la efectele de lumini și faze sub comanda regizorului de scenă.

IV.2.  MONTARE  DECOR

Formaţia de montare decor este subordonată managerului prin directorul general adjunct, fiind coordonată de șeful serviciului de scenă prin şeful formaţiei de lucru; este compusă din mânuitori montatori decor, recuziter scenă şi recuziter orchestră.

Formaţia de montare decor are ca scop montarea, demontarea, manevrarea şi întreţinerea decorurilor şi a recuzitei, cunoaşterea în amănunt a spectacolelor şi respectarea instrucţiunilor regizorului artistic cu privire la decor şi recuzită sub comanda regizorului de scenă.

IV.3. COSTUME – PERUCHERIE - MACHIAJ

Formaţia de costume – perucherie – machiaj este subordonată managerului prin directorul general adjunct, și este coordonată de şeful serviciului de scenă prin şeful formaţiei de lucru; este compusă din costumiere, machior şi peruchier.

Formaţia de costume – perucherie – machiaj are ca scop - îngrijirea costumelor şi a perucilor cu care lucrează, atât în ceea ce priveşte spălarea, repararea, modificarea, cât şi depozitarea lor, cunoaşterea în amănunt a spectacolelor şi respectarea instrucţiunilor regizorului artistic cu privire la costume, machiaj şi peruci.

SECŢIUNEA V: SERVICIUL PRODUCŢIE–ADMINISTRATIV ARE ÎN COMPONENŢĂ ATELIER DE PRODUCŢIE ŞI PERSONALUL ADMINISTRATIV DE DESERVIRE ŞI ÎNTREŢINERE - FUNCŢII DE SPECIALITATE TEHNICĂ - cuprinde 2 formatii de lucru, dupa cum urmează:

Inginerul şef producţie-administrativ este subordonat managerului prin directorul general adjunct având ca scop conducerea, coordonarea şi verificarea atelierelor de producţie şi administrative.

 V.1.  FORMAȚIA CROITORIE – PICTURĂ

Formaţia de croitorie – pictură este subordonată managerului prin directorul general adjunct, fiind coordonată de inginerul şef producţie-administrativ prin şeful formaţiei de lucru; este compusă din inginer IL, croitori-confecţioneri îmbrăcăminte damă şi bărbaţi, artist plastic şi pictor.

Formaţia de croitorie – pictură are ca scop confecţionarea costumelor, decorurilor şi a recuzitei de scenă, conform schiţelor întocmite de scenograf, sub directa îndrumare a acestuia, a regizorului artistic, a inginerului -şef de producţie şi a şefului formaţiei.

V.2. FORMAȚIA OPERATIV SALĂ – PAZĂ POMPIERI

Formaţia operativ sală - pază – pompieri este subordonată managerului prin directorul general adjunct, fiind coordonată de  inginerul şef producţie-administrativ prin şeful formaţiei muncitori administrativi şi este compus din şef formaţie pază pompieri, portari, pompieri, fochist, controlor bilete, plasator sală, garderobier.

Paza – pompieri are ca scop să răspundă de securitatea şi integritatea bunurilor din cadrul obiectivului de pază, potrivit dispoziţiilor legale privind paza bunurilor. În acest scop este obligat să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului de pază, pentru a preveni evenimentele de natură a produce prejudicii.

Fochistul are ca scop verificarea şi supravegherea modului de funcţionare a centralei termice, a instalaţiilor sanitare şi de încălzire.

Personalul operativ sală are ca scop să execute zilnic lucrări de curăţenie a sălii de spectacole, foyere, holuri şi toaletelor acestora, a încăperilor destinate activităţii de birou, în spaţiile pentru circulaţie, precum şi în cele destinate unor activităţi comune, asigurând condiţiile de igienă prevăzute în normele aprobate de organele sanitare.

 

CAPITOLUL III: ATRIBUŢII

 Art. 14.  COMPARTIMENTUL CONDUCERE este compus din:

      -   Manager

      -   Director general adjunct

     -    Director artistic

     -    Contabil-șef

   Art. 15. (1) Atribuţiile Compartimentului Conducere sunt următoarele:

       - asigură conducerea instituţiei şi răspunde de întreaga activitate a Operei Braşov conform        normelor legale, hotărârilor Consiliului Local, dispoziţiilor ordonatorului principal de credite, contractului de management şi prezentului regulament de organizare şi funcţionare;

       - exercită atribuţiile ordonatorului secundar de credite;

      - asigură buna desfăşurare a activităţii instituţiei, în condiţiile legii;

      - gestionează patrimoniul instituţiei şi răspunde de integritatea lui, potrivit legii;

      - participă la şedinţele de Consiliu Local atunci când se dezbat probleme legate de activitatea instituţiei.

    (2) Atribuţiile specifice managerului sunt următoarele:

      - conduce, coordonează şi controlează activitatea instituţiei pe baza obiectivelor şi a criteriilor de performanţă prevăzute în contractul de management care se încheie conform legii cu Municipiul Braşov, in calitate de AUTORITATE, precum şi cele care decurg din alte acte normative;

     -  aprobă strategia şi programele culturale ale instituţiei;

     - angajează instituţia în raporturile cu persoanele juridice şi fizice, precum şi în faţa instanţelor jurisdicţionale şi de drept comun, conform legislaţiei în vigoare ;

     - împuterniceşte reprezentare şi altor persoane competente ale instituţiei;

     - selectează, angajează, promovează, salarizează, premiază, sancţionează disciplinar şi eliberează din funcţie personalul instituţiei, în limitele competenţelor sale şi cu respectarea fomelor legale;

     - organizează concursurile pentru angajarea personalului Operei;

     - urmăreşte executarea întocmai a hotărârilor sale, a celor adoptate în Consiliul Administrativ sau ale altor organe din eşaloane superioare şi competente, inclusiv ale Ministerului Culturii și Identității Naționale;

     - aprobă regulamentul intern, fişele posturilor şi evaluarea profesională a personalului, potrivit legii;

     - fundamentează programul stagiunilor;

     - fundamentează împreună cu directorul artistic, directorul general adjunct, contabilul-şef şi şeful serviciului resurse umane – relatii publice organigrama, numărul de personal, statul de funcţii, bugetul de venituri şi cheltuieli, pe care le propune spre aprobare Consiliului Local, potrivit legii;

     - răspunde de execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, după aprobarea acestuia;

     - reprezintă instituţia în calitate de persoană juridică;

     - exercită şi alte atribuţii ce derivă din norme legale, hotărâri ale Consiliului Local şi dispoziţii ale ordonatorului principal de credite;

     - verifică, semnează sau vizează după caz, potrivit competenţelor stabilite, lucrările şi  cores-   pondenţa efectuate de personalul din subordine;

     - asigură respectarea disciplinei în muncă de către personalul subordonat, a prevederilor Regulamentului Intern, luând măsurile ce se impun;

     -  identifică surse de venituri alternative de la sponsori cu care încheie, conform legislației, contracte de sponsorizare reciproc avantajoase;

     -  în exercitarea atribuţiilor emite decizii care devin obligatorii după aducerea la cunoştinţă.             

    (3) Atribuţiile specifice directorului general adjunct sunt următoarele:

     - urmăreşte îndeplinirea planului sub raport economic, tehnic, organizatoric şi administrativ;

    - urmăreşte funcţionarea şi conservarea bazei tehnice, administrative şi de materiale, cu ajutorul căreia se desfăşoară întreaga activitate a instituţiei;

     - răspunde de buna gospodărire a instituţiei, urmărind realizarea acesteia in condiții de economicitate;

     - răspunde de întreţinerea şi conservarea tuturor bunurilor aparţinând instituţiei;

   - participă la repetiţiile de vizionare décor - costume şi la repetiţiile tehnice pentru a soluţiona problemele ce apar;

   - răspunde de realizarea indicatorilor artistici, tehnici şi economici anuali ai instituţiei;

    - participă la toate repetiţiile generale şi spectacolele pentru bunul mers al acestora;

    - conduce şi controlează activitatea de producţie, administrativă şi toate sectoarele auxiliare din instituţie;

    - aprobă orice fel de cheltuieli, ţinând seama de creditele deschise la capitolele bugetare respective şi de nevoile instituţiei, cu excepţia lucrărilor de investiţii şi reparaţii capitale, pe care le propune spre aprobare ordonatorului de credite;

    - coordonează şi controlează activitatea de organizare a muncii în serviciile pe care le coordonează.

    - coordonează şi controlează activitatea de aprovizionare indicând ordinea de priorităţi;

    - răspunde de inventarierea tuturor bunurilor proprietatea instituţiei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi la termenele stabilite;

     - controlează respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, a normelor de igienă, de protecţie a muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor;

    - controlează dacă e asigurată în bune condiţii paza bunurilor şi a tuturor obiectivelor instituţiei;

    - verifică modul de gestionare a bunurilor şi a mijloacelor fixe de către angajaţii din subordine inclusiv de către gestionari;

    - vizează prezenţa pe baza condicilor de prezență  și a pontajelor întocmite de către şefii de serviciu;

    - controlează întreaga activitate a şefilor de serviciu;

    - aprobă devizele estimative şi devizele finale pentru lucrările din instituţie;

    - aprobă şi controlează ordinele de lucru pentru toate atelierele de producţie, să corespundă cu devizul lucrării;

    - identifică surse de venituri alternative de la sponsori cu care încheie, conform legislației, contracte de sponsorizare reciproc avantajoase,

  - aprobă referate de cumpărare sau de scoatere din magazie a materialelor care sunt necesare în procesul de producţie și a activității de la birouri;

   - găseşte soluţiile legale pentru rezolvarea tuturor problemelor care apar;

   - are obligaţia să cunoască şi răspunde de respectarea normelor de tehnica securităţii muncii şi a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor;

   - să cunoască şi să respecte Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.

    4) Atribuţiile specifice directorului artistic sunt următoarele:

     - conduce, coordonează şi controlează activitatea personalului artistic pe baza obiectivelor şi a criteriilor cuprinse în programul minimal;

   - împuterniceşte reprezentare şi altor persoane competente ale instituţiei;

   - aproba planurile curente de spectacole şi repetiţii ;

   - participă la selectarea, promovarea și avansarea personalului de specialitate artistică în limitele competenţelor sale şi cu respectarea fomelor legale;

   - urmăreşte executarea întocmai a hotărârilor sale, a celor adoptate în Consiliul Administrativ sau ale altor organe din eşaloane superioare şi competente, inclusiv ale Ministerului Culturii și Identitîții Naționale;

   - fundamentează programul stagiunilor;

   - fundamentează împreună cu managerul, directorul general adjunct, contabilul-şef şi şeful serviciului resurse umane – relații publice organigrama, numărul de personal la sectorul artistic;

   - verifică, semnează sau vizează după caz, potrivit competenţelor stabilite, lucrările şi  corespondenţa efectuate de personalul din subordine;

   - asigură respectarea disciplinei în muncă de către personalul subordonat, a prevederilor Regulamentului Intern, luând măsurile ce se impun.

     5) Atribuţiile specifice contabilului - şef sunt următoarele:

      - asigură conducerea curenta a serviciului  din subordine si a celorlalte servicii pe linie financiar- contabila, conform Hotararilor Consiliului de administratie si a Deciziilor managerului;

      - are atribuţii în monitorizare, coordonare, îndrumare şi implementare/dezvoltare a sistemului de control intern/managerial din cadrul Operei Braşov;

       - stabileste sarcinile concrete ale personalului din cadrul serviciului financiar contabilitate -salarizare, indruma, coordoneaza si urmareste efectuarea lor;

      - întocmește și depune bilanțul și închiderile trimestriale si lunare in conformitate cu legislatia in vigoare;

      - elaboreaza bugetul de venituri si cheltuieli anual in baza Notelor de fundamentare emise de celelalte servicii, propune rectificarea Bugetului aprobat. Repartizeaza creditele bugetare aprobate, pentru cheltuieli conform clasificatiei bugetare si cerintelor din Notele de fundamentare;

     - avizeaza in baza solicitarilor compartimentelor din cadrul institutiei  planul de investitii pentru anul viitor; suplimentarea veniturilor si cheltuielilor bugetare.;

     - modifica repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor bugetare, in functie de necesitati si alocatii bugetare;

     - verifica actele si inregistrarile contabile atat in contabilitate cat si in executie.Verifica balanta contabila, balanta FOREXE; efectueaza raportari in FOREXE;

     - foloseste semnatura electronica pentru depunere documente, bilant si efectuare raportari si rezervari sume pentru plati, in FOREXE;

      - exercita si raspunde de efectuarea controlului financiar preventiv propriu, pentru operatiile financiar contabile propunand si aplicand masuri efective in cazul incalcarii acestuia pentru contractele cu parteneri externi si interni; plati prin operatiuni bancare cu persoane fizice si juridice;

     - planifica si elaboreaza in baza propunerilor primite, necesarul de credite lunare;

     - urmareste respectarea intocmai a normelor privind inventarierea patrimoniului, asigura aplicarea masurilor aprobate privind integritatea patrimoniului institutiei si recuperarea pagubelor aduse acesteia.

    - verifica si asigura depunerea contului de executie cu anexe, la termenele legal stabilite;

    - analizeaza referatele primite spre aprobare si asigura posibilitatile de lichidare a tuturor  neajunsurilor reclamate, impreuna cu serviciul administrativ- productie si in baza bugetului aprobat;

      - coodoneaza, controleaza si urmareste realizarea tuturor problemelor ce apar si ii sunt prezentate pe baza de referate de catre serviciul din subordine;

     - are o a doua semnatura pe documentele ce implica institutia din punct de vedere economic si financiar in relatiile cu tertii;

    - asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a deciziilor managerului;

    - are datoria să îşi îndeplinească cu profesionalism atribuţiile;

    - monitorizează şi administrează frecvenţa fiecărui angajat din subordine în fişele colective de prezenţă -  pontaj, precum şi cererile scrise de învoire, concedii fără plată şi recuperări ;

     - intreaga activitate a serviciului trebuie organizată şi planificată în raport de programul general al instituţiei şi calendarul repertorial ;

     - intocmeşte referate şi propune sancţiuni pentru abateri profesionale şi disciplinare in cadrul serviciului;

     - asigură consilierea etică pentru toţii angajaţii din subordine şi organizează periodic convocari cu privire la conduita etica si informeaza conducerea in acest sens;

     - urmăreşte funcţionarea şi conservarea bazei tehnice, administrative şi materiale, cu ajutorul căreia se desfăşoară activitatea serviciului din subordine ;

       - se preocupă în permanenţă pentru utilizarea la maximum a resurselor umane şi materiale eliminând “timpii morţi”...

      - are în încredinţare şi folosinţă: ştampila rotundă a unităţii (ştampila III) si stampila CFP  pe care numai ea le poate folosi şi nu are dreptul să le încredinţeze altei persoane spre folosinţă;

      - are obligaţia să pună ştampila rotundă numai pe semnătura managerului sau pe semnătura celui care este împuternicit a semna în locul managerului;

     - nu are dreptul să pună ştampila rotundă pe nici un act care nu are semnătura managerului;

     - avizează şi semnează toate actele emise de serviciul contabilitate- salarizare;

    - evaluează activitatea angajaţiilor din subordine prin compararea gradului de indeplinire al obiectivelor individuale stabilite cu rezultate obtinute efectiv şi pe baza criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale stabilite în Regulamentul privind evaluarea performanţelor profesionale, promovarea şi avansarea personalului contractual din cadrul instituţiilor publice din subordinea Consiliului Local Braşov – regulament elaborat şi aprobat de către Primăria Municipiului Braşov ;

     - propune spre aprobare avansarea în grad sau treaptă de salarizare şi promovarea în funcţie a personalului din subordine ;

     - controlează respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, a normelor de igienă, de protecţie a muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor;

     - verifică modul de gestionare a bunurilor şi a mijloacelor fixe de către angajaţiidin subordine.

PERSONALUL ARTISTIC

  Art. 16 – Atribuţiile Serviciului Studii Muzicale – Solişti Vocali:

       (1) Atribuţiile sunt următoarele:

    -  asigură documentaţia necesară stabilirii repertoriului;

    -  organizează fondul documentar al operei;

    -  fundamentează împreună cu managerul programul minimal pe fiecare stagiune în parte;

    -  participă direct la realizarea producţiilor artistice prin realizatori din cadrul serviciului.

     - soliştii vocali prin activitatea lor profesională au obligativitatea de a contribui în mod continuu şi susţinut, la realizarea scopului pentru care a fost creată această instituţie, adică prezentarea de producţii artistice;

      (2) Atribuţiile specifice şefului de serviciu sunt următoarele:

     - conduce, coordonează, organizează  şi verifică activitatea studiilor muzicale şi a soliştilor vocali;

      (3) Atribuţiile specifice consultantului artistic sunt următoarele:

     - propune strategia repertorială a operei atât pentru stagiunea în curs cât şi pentru cele de perspectivă;

      - propune împreună cu dirijorul şi regizorul artistic (coregraful) distribuţiile şi colaboratorii pentru fiecare spectacol în parte;

       - contactează colaboratorii externi pentru a putea planifica repetiţiile şi spectacolele;

       - planifică şi programează activitarea instituţiei pe stagiune, lună şi săptămână în funcţie de politica manegerială şi programul minimal;

       - propune programarea premierelor, spectacolelor de la sediu şi din deplasări, atât în ţară cât şi în străinătate conform contractelor încheiate cu impresari;

      - planifică activitatea zilnică pentru personalul artistic şi tehnic de scenă pe baza avizierelor întocmite săptămânal;

      - vine cu sugestii pentru redactarea caietelor program, contribuie cu idei la întocmirea cât mai diferită şi atrăgătoare a afişelor cu programarea spectacolelor și dă bun de tipar pentru acestea;

       - asigură, în colaborare cu serviciul relatii publice, organizarea fondului documentar al Operei;

      - întocmeşte dosarul de arhivare al fiecărui spectacol al operei cu urmatorul cuprins: afişe, programe de sală, caietul de regie artistică, partiturile muzicale, schiţe artistice de decoruri şi de costume, cronici, fotografii, benzi audio-vizuale şi alte documente interesând istoria operei sau patrimoniul cultural artistic, dosar care se înregistrează şi rămâne în arhiva instituţiei;

      - urmăreşte reconstituirea fondului documentar de arhivă cultural-artistică privind activitatea  operei de-a lungul istoriei sale, asigură păstrarea şi conservarea fondului arhivistic existent,  punerea în circuitul public prin expozitii, muzee, etc. în condiţiile legii;

      - îndeplineşte oficiul de protocol cultural-artistic, cu prilejul premierelor, al spectacolelor de  gală şi de presă, al turneelor şi a altor manifestări la care participă invitaţi din ţară şi din străinătate, întocmesc documentele protocolare necesare (invitaţii, scrisori, adrese, etc.);

        (4) Atribuţiile specifice regizorului artistic sunt următoarele:

      - îndeplineşte sarcini complete în procesul de creaţie şi pregătire a spectacolelor, în elaborarea repertoriilor şi în alcătuirea colectivelor de creatori ale spectacolelor, în utilizarea integrală şi eficientă a potenţialului artistic si tehnic.

      - cunoaşterea specificităţii complexe a spectacolului scenic, pe coordonate regizorale, privind costumaţia, machiajul, mişcarea scenică, derularea scenelor, în scopul efectuării acordului sincron între momentul muzical şi faptul scenic, consemnat în partitura spectacolului;

      - elaborează concepţia de realizare regizorală a spectacolelor care i se distribuie de către conducerea instituţiei.

        (5) Atribuţiile specifice dirijorului sunt următoarele:

     - este conducătorul nemijlocit al producţiei artistice din punct de vedere muzical, menţine echilibrul între orchestră şi scenă, răspunde de pregătirea orchestrei şi a soliştiilor, conduce din punct de vedere muzical repetiţiile şi spectacolele;

     - îndeplineşte sarcini complexe de creaţie, în conducerea procesului de pregătire şi reprezentare a părţilor muzicale ale spectacolelor la a căror realizare contribuie parţial sau total orchestra, soliştii, corul şi baletul;

    - participă la planificarea programelor de repetiţii pentru spectacolele şi concertele, aprobate de conducerea instituţiei.

      (6) Atribuţiile specifice coregrafului sunt următoarele:

      - îndeplineşte sarcini complete în procesul de creaţie şi pregătire a spectacolelor, în elaborarea repertoriilor şi în alcătuirea colectivelor de creatori ale spectacolelor, în utilizarea integrală şi eficientă a potenţialului artistic si tehnic;

     - cunoaşterea specificităţii complexe a spectacolului scenic, pe coordonate coregrafice, privind costumaţia, machiajul, mişcarea scenică, derularea scenelor, în scopul efectuării acordului sincron între momentul muzical şi faptul scenic, consemnat în caietul de coregrafie a spectacolului;

    - elaborează concepţia de realizare coregrafică a spectacolelor care i se distribuie de către conducerea instituţiei.

      (7) Atribuţiile specifice regizorului scenă sunt următoarele:

       - pregăteşte şi răspunde de desfăşurarea spectacolelor aşa cum au fost realizate de regizorul artistic,

       - are în imediata subordine pe şefii formaţiilor tehnice de scenă în activitatea de pregătire şi prezentare a spectacolelor;

      - asigură condiţiile optime de desfăşurare a repetiţiilor şi a spectacolelor, de alcătuire şi realizare întocmai a programelor de lucru și de stabilire a programelor de lucru.

     - cunoaşterea specificităţii complexe a spectacolului scenic, pe coordonate regizorale, privind costumaţia, machiajul, decorurile, recuzita, mişcarea scenică, derularea scenelor şi a manevrelor de lumină şi decor, în scopul efectuării acordului sincron între momentul muzical şi faptul scenic, consemnat regizoral în partitura spectacolului.

         (8) Atribuţiile specifice sufleorului operă sunt următoarele:

      - estesubordonat şefului de serviciu şi regizorului scenă în distribuţia spectacolelor, în împrejurările şi în perioada corespunzatoare pregătirii şi realizării acestor manifestari;

      - sufleorul îndeplinește în cadrul procesului de pregătire şi prezentare a spectacolelor, sarcini auxiliare pe lângă artiştii interpreţi pentru facilitarea însuşirii şi redării întocmai şi la timp a replicilor şi a altor texte literar dramatice, muzicale, la repetiţii, precum şi pentru asigurarea şi controlul transmisiunii integrale şi corecte a acestor texte către public în cadrul reprezentaţiilor.

         (9) Atribuţiile specifice maestrului corepetitor sunt următoarele:

     -  susţin recitaluri cu soliştii vocali şi pasajele solistice ale lucrărilor din repertoriul instituţiei;

     -  exercită controlul activităţii socio - profesionale a corepetitorilor;

     -  participă la repetiţii de regie;

     -  este conducătorul ansamblurilor muzicale şi repetiţiilor de regie cu pian în lipsa dirijorului;

     - participă şi ajută soliştii vocali la pregătirea şi însuşirea rolurilor prin repetiţiile de la cabine şi prin ansamblurile muzicale;

      -  au obligaţia să se prezinte la prima repetiţie cu materialul pregătit şi asimilat tehnic;

         (10) Atribuţiile specifice corepetitorului sunt următoarele:

     -  susţin recitaluri cu soliştii vocali şi pasajele solistice ale lucrărilor din repertoriul instituţiei;

     -  participă la repetiţii de regie;

     - participă şi ajută soliştii vocali, corul şi baletul la pregătirea şi însuşirea rolurilor prin repetiţiile de la cabine şi de la sălile de repetiţii şi prin ansamblurile muzicale;

     -  susţine recitativele de pian din spectacole;

     -  au obligaţia să se prezinte la prima repetiţie cu materialul pregătit şi asimilat tehnic;

         (11) Atribuţiile specifice maestrului de balet - dans sunt următoarele:

     -  susţine orele de studii cu angajaţii baletului pentru ridicarea şi întreţinerea calităţilor fizice şi tehnice;

     -  exercită controlul activităţii socio - profesionale a angajaţilor din cadrul serviciului balet;

     -  realizează numere de divertisment coregrafic, participă şi ajută soliştii balet şi balerinii la pregătirea şi însuşirea numerelor coregrafice prin repetiţii;

         (12) Atribuţiile specifice bibliotecarului muzical sunt următoarele:

      -  răspunde de întreaga gestiune a bibliotecii muzicale, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

      - asigură materialul necesar pentru fiecare spectacol, concert şi recital pe baza solicitării primite de la serviciul studii muzicale, din biblioteca instituţiei sau pe bază de împrumut de la alte instituţii similare din ţară.

        Art. 17. (1) Atribuţiile soliștilor vocali sunt următoarele:

        - soliştii vocali prin activitatea lor profesională au obligativitatea de a contribui în mod continuu şi susţinut, la realizarea scopului pentru care a fost creată această instituţie, adică prezentarea de producţii artistice;

        - soliştii vocali participă în mod direct la crearea şi prezentarea de producţii artistice (spectacole);

      -  susţin pasaje solistice ale lucrărilor din repertoriul instituţiei.

       -  constituie segmentul artistic de bază al instituţiei fiind în imediata subordonare a dirijorului şi a regizorului artistic, în cadrul distribuţiilor spectacolelor, în împrejurările şi în perioada corespunzătoare pregătirii şi realizării acestor manifestări;

     -  pregătirea la cel mai înalt nivel calitativ a rolurilor în care este distribuit;

     -  participarea la un înalt nivel profesional la toate spectacolele, prin realizarea unor complexe şi eficiente relatii scenă – public;

     - să-şi întreţină repertoriul, prin studiu individual permanent,  pentru a putea intra în spectacole oricând este necesar;

     - să răspundă la toate solicitările instituţiei (consilii artistice, comisii de concurs, audiţii, etc.) ;

     - să-și însuşească partiturile cu încadrarea în termenele stabilite pentru premiere, refaceri, debuturi, etc.

     - să participe la vizionări de spectacole, documentare, audiţii etc.

     - să participe la toate repetiţiile spectacolelor, în care este distribuit (premiere, spectacole curente, etc.);

     - să pregătească la cel mai înalt nivel calitativ partiturile pe care le are în repertoriu şi însuşirea noilor partituri ce se vor încredinţa de către serviciul studii muzicale- solisti vocali;

     - să respecte cu stricteţe programul, orarul şi disciplina repetiţiilor, spectacolelor şi ale oricăror manifestări artistice programate de instituţie. Fac excepţie situaţiile de boală autentificate prin concediu medical. Sunt obligaţi să anunţe aceste indisponibilităţi, de îndată ce se produc;

     - să participe la toate turneele şi deplasările instituţiei, în care este programat;

     - să solicite aprobarea prealabilă scrisă a managerului pentru orice participare la manifestări artistice organizate de alte instituţii din ţară şi străinătate, încadrându-se cu stricteţe în perioada aprobată pentru absenţa din instituţie. Excepţie fac participările la Concursurile naţionale şi internaţionale, pentru care se solicită aprobarea conducerii instituţiei pe perioada menţionată;

    - să-şi perfecţioneze neîncetat tehnica vocală şi scenică şi să-şi menţină silueta optimă pentru prezenţa scenică;

    - să se prezinte la serviciu cu o oră înainte de începerea zitz-urilor, a repetiţiilor generale şi a spectacolelor pentru încălzire şi acomodare cu scena;

     - să răspundă la cerinţele regizorului artistic, maestrului de balet-dans, scenografului, asistenţilor de regie, dirijorului şi regizorului de scenă pentru a realiza în cele mai bune condiţii spectacolul în care a fost distribuit;

    - execută orice lucrare în care este distribuit de şeful ierarhic, conform cu Regulamentului Intern

Opera Brasov Opera Brasov Opera Brasov Opera Brasov