Regulament de organizare şi funcţionare - Partea a III-a

      (3) Atribuţiile specifice costumierelor sunt următoarele:
      - participarea la toate repetiţiile şi spectacolele unde sunt necesare costumele de scenă conform programului de activitate al instituţiei;
      - cunoaşterea intrărilor personajelor în scenă, pentru a avea pregătite schimbările de costume la  momentul optim şi să ajute la îmbrăcarea/dezbrăcarea acestora; 
      - îngrijirea costumelor cu care se lucrează, atât în ceea ce priveşte spălarea, repararea,      modificarea cât şi depozitarea lor;
      - verificarea stării costumelor înainte de fiecare spectacol;
      - depozitarea costumelor după terminarea spectacolului în condiţii optime şi de igienă;
      - executarea cu exactitate şi operativitate a schimbărilor de costume, în timpul repetiţiilor şi spectacolelor.
      (4) Atribuţiile specifice machiorului sunt următoarele:
      - participarea la toate repetiţiile şi spectacolele unde sunt necesare machiajele de scena, conform  programului de activitate al instituţiei;
     - efectuarea machiajului de scenă al soliştilor, colaboratorilor, baletului şi corului la indicaţiile scenografului.
      (5) Atribuţiile specifice peruchierului sunt următoarele:
     - efectuarea coafării, vopsirii şi  aranjării  părului  la  solişti, colaboratori, balet şi cor  la indicaţiile scenografului.
     -  întreţinerea, coafarea, modificarea, repararea, depozitarea perucilor.

SERVICIUL PRODUCȚIE-ADMINISTRATIV
 I. ATELIERELE DE PRODUCŢIE
        Art. 28. (1) Atribuţiile inginerului şef producţie-administrativ sunt următoarele:
      - asigură conducerea serviciului producţie-administrativ;
      - este subordonat ierarhic managerului prin directorul general adjunct şi are în structura sa atelierele de producţie administrative;
      - coordonează administrarea bunurilor legate de atelierele de producţie;
      - aduce la îndeplinire dispoziţiile managerului cu privire la realizarea obiectivelor ce-i revin acestuia din îndeplinirea obligaţiilor născute din contractul de management incheiat de acesta cu Municipiul Braşov, in calitate de  AUTORITATE şi din hotărârile Consiliului Administrativ;
     - asigură îndeplinirea atribuţilor funcţionale şi de deservire a instituţiei de către serviciul producţie;
     - propune conducerii instituţiei, după caz Consiliului Administrativ, dimensionarea judicioasă a personalui din cadrul serviciului producţie, astfel încât să existe posibilitatea utilizării în limitele alocaţiei bugetare aprobate;
     - controlează modul în care sunt îndeplinite de către subordonaţi sarcinile de serviciu;
     - asigură respectarea disciplinei în muncă de către personalul subordonat, a prevederilor Regulamentului Intern, luând măsurile ce se impun;
    Art. 29. (1) Atribuţiile formaţiei de croitorie – pictură sunt următoarele:
    - confecţionarea şi modificarea costumelor de scenă, conform schiţelor întocmite de scenograf, sub directa îndrumare a acestuia, a regizorului artistic şi a şefului de producţie.
    (2) Atribuţiile specifice şefului formaţiei – croitorie – pictură sunt următoarele:
    - conducerea şi coordonarea activităţii atelierului de croitorie - pictura
    - confecţionare, modificarea şi întreţinere a costumelor şi accesoriilor acestora după schiţele date de scenograf şi sub îndrumarea şefului de producţie;
     (3) Atribuţiile specifice croitorului – confecţioner îmbrăcăminte – femei/bărbaţi sunt următoarele:
    - confecţionare, modificare şi întreţinere a costumelor şi accesoriilor acestora după schiţele date de scenograf şi sub îndrumarea şefului de producţie;
    - participă la probe şi la repetiţia de costume, la repetiţia generală (prima) şi la premieră, pentru a asigura eventualele reparaţii şi retuşuri;  
  - repară şi întreţine în bună stare costumelor şi accesoriilor, astfel ca în momentul în care trebuie folosite la scenă să fie în perfectă stare.
   - confecţionare, modificare şi întreţinere pălăriilor şi accesorilor după schiţele date de scenograf şi sub îndrumarea şefului de producţie;
   - participă la probe şi la repetiţia de costume, la repetiţia generală (prima) şi la premieră, pentru a asigura eventualele reparaţii şi retuşuri;  
   - repară şi întreţine în bună stare pălăriile şi accesoriile, astfel ca în momentul în care trebuie folosite la scenă să fie în perfectă stare;
   - aplică prin coasere sau lipire tuburi, paiete, dantele, şireturi, mărgele, etc. conform schiţelor;
    - finisează rochiile şi pălăriile complexe cu garnituri şi brodează.
     (4) Atribuţiile specifice artistului plastic sunt următoarele:
    - face parte din personalul artistic al Operei, în procesul de pregătire al spectacolelor, este subordonat funcţional după caz scenografului fiecărui spectacol;
   - urmăreşte realizarea decorurilor, a recuzitei şi a costumelor cu respectarea schiţelor date de scenograf;
   -  realizarea costumelor pentru debuturile care vor fi după data premierei;
   - urmăreşte întreţinerea decorurilor, a recuzitei şi a costumelor din spectacole.
      (5) Atribuţiile specifice pictorului executant sunt următoarele:
   - executarea, repararea şi recondiţionarea picturilor pe decorul moale, panouri, covor de scenă şi mobilier;
   - executarea reparaţiilor şi modificărilor, care sunt necesare obiectelor de butaforie din spectacolele montate;
   - utilizarea echipamentelor de protecţie şi a instrumentelor de lucru din dotare;
   - participarea la repetiţiile tehnice de scenă ori de câte ori este solicitat de şeful de producţie sau scenograf.
      (6) Atribuţiile specifice inginerului de industrializarea lemnului sunt următoarele:
   - confecţionarea şi recondiţionarea decorului, mobilei şi a diferitelor elemente de lemn, conform schiţelor întocmite de scenograf, sub directa îndrumare a acestuia, a regizorului artistic şi a şefului de producţie.
   - executarea de modificări la decor, mobilă, şi foloseşte elemente de decor de la piesele scoase din repertoriu, pentru noi montări, la solicitarea scrisă a şefului de producţie;
   - executarea tuturor reparaţiilor ce privesc tâmplăria din Opera; 
   - participarea la repetiţiile tehnice la scenă, la solicitarea inginerului şef producţie-administrativ;

 II. PERSONALUL ADMINISTRATIV ŞI DE ÎNTREŢINERE

      Art. 30. Atribuţiile şefului formației operativ sala-paza pompieri sunt următoarele:
 - asigură conducerea formaţiei operativ sala-paza pompieri ;
 - este subordonat ierarhic inginerului şef producţie-administrativ şi are în structura sa personalul    operativ sală si pază – pompieri;
 - coordonează administrarea bunurilor legate de clădire şi administraţie; 
  - aduce la îndeplinire dispoziţiile conducerii instituţiei cu privire la realizarea obiectivelor ce-i revin acestuia din îndeplinirea obligaţiilor născute din contractul de management încheiat de acesta cu Municipiul Braşov, in calitate de AUTORITATE şi din hotărârile Consiliului de Administraţie;
 - asigură îndeplinirea atribuţiilor funcţionale şi de deservire a instituţiei de către formaţia de muncitori administrativi;
 - propune conducerii instituţiei, după caz Consiliului Administrativ, dimensionarea judicioasă a personalului din cadrul formaţiei de muncitori administrativi, astfel încât să existe posibilitatea utilizării în limitele alocaţiei bugetare aprobate;
 - controlează modul în care sunt îndeplinite de către subordonaţi sarcinile de serviciu;
 - asigură respectarea disciplinei în muncă de către personalul subordonat, a prevederilor Regulamentului Intern, luând măsurile ce se impun.
       Art. 31. (1) Atribuţiile personalului operativ sală sunt următoarele:
 - execută zilnic lucrări de curăţenie; 
  - efectuează controlul biletelor de intrare la spectacolele, plasarea spectatorilor şi punerea hainelor la garderobă a spectatorilor.
        (2) Atribuţiile specifice controlorilor bilete sunt următoarele:
 - execută zilnic lucrări de curăţenie a sălilor de spectacole, foyere, holuri şi toaletelor acestora, a        încăperilor destinate activităţii de birou, în spaţiile pentru circulaţie, precum şi în cele afectate unor activităţi comune, din clădirea veche, asigurând condiţiile de igienă prevăzute în normele aprobate de organele sanitare;
 - în timpul spectacolelor, cât şi după terminarea acestora, când este de serviciu, are obligaţia de a constata eventualele degradări sau sustrageri de bunuri materiale şi de a anunţa pe şeful formaţiei muncitori administrativi;
 - efectuează controlul biletelor de intrare la spectacolele organizate în incinta Operei.
       (3) Atribuţiile specifice plasatorului sunt următoarele:
 - execută zilnic lucrări de curăţenie a sălilor de spectacole, foyere, holuri şi toaletelor acestora, a încăperilor destinate activităţii de birou, în spaţiile pentru circulaţie, precum şi în cele afectate unor activităţi comune, din clădirea veche, asigurând condiţiile de igienă prevăzute în normele aprobate de organele sanitare;
 - în timpul spectacolelor, cât şi după terminarea acestora, când este de serviciu, are obligaţia de a constata eventualele degradări sau sustrageri de bunuri materiale şi de a anunţa pe şeful formaţiei muncitori administrativi;
 - îndrumă spectatorii la locul indicat pe biletul de spectacol şi asigură direct desfăşurarea        spectacolelor în condiţii optime de linişte, ordine şi decenţă luând toate măsurile ce se impun, împotriva spectatorilor nedisciplinaţi, precum şi a celor care încalcă regulile de convieţuire socială.
     (4) Atribuţiile specifice garderobierului sunt următoarele:
 - execută zilnic lucrări de curăţenie a sălilor de spectacole, foyere, holuri şi toaletelor acestora, a        încăperilor destinate activităţii de birou, în spaţiile pentru circulaţie, precum şi în cele afectate unor activităţi comune, din clădirea veche, asigurând condiţiile de igienă prevăzute în normele   aprobate de organele sanitare;
 - în timpul spectacolelor , cât şi după terminarea acestora, când este de serviciu, are obligaţia de a constata eventualele degradări sau sustrageri de bunuri materiale şi de a anunţa pe şeful formaţiei muncitori administrativi;
 - ia de la spectatori hainele pe care le pune în garderobă pe baza fiselor cu numere şi la terminarea spectacolului dă hainele spectatorilor în funcţie de numărul de pe fisă. 
         Art. 32. (1) Atribuţiile personalului pază - pompieri sunt următoarele:
- răspunde de securitatea bunurilor din cadrul obiectivului de pază, potrivit dispoziţiilor legale privind paza bunurilor. În acest scop este obligat să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului de pază, pentru a preveni evenimentele de natură a produce prejudicii; 
- să ia toate măsurile ce decurg din consemnul de pază pentru a preveni producerea de incendii, explozii ori alte evenimente de natură a cauza prejudicii; în astfel de cazuri va lua măsurile stabilite prin consemn şi va anunţa, imediat, pe cei în drept.
         (2) Atribuţiile specifice şefului de formaţie pază - pompieri sunt următoarele:
 - organizează şi controlează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor ce o desfăşoară formaţia civilă de pompieri din instituţie;
 - asigură întreţinerea permanentă în stare de funcţionare corespunzătoare a mijloacelor şi a instalaţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor;
 - asigură efectuarea probelor tehnologice, executarea reviziilor şi reparaţiilor, şi punerea în funcţiune a instalaţiilor şi utilajelor în condiţii de deplină securitate;
 - urmărirea respectării normelor de prevenire şi stingere a incendiilor în procesul tehnologic;
 - participă, întocmeşte, completează şi reactualizează planul de apărare şi prevenire împotriva incendiilor;
 - participă la instruirea şefilor de formaţie organizată de Grupul de Pompieri din Braşov;
 - instruieşte şi participă la instruirea formaţiei civile de pompieri;
 - organizează şi controlează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor ce o desfăşoară formaţia civilă de pompieri din instituţie;
 - cunoaşterea utilajelor şi instalaţiilor din dotare şi mânuirea lor în caz de intervenţie;
 - cunoaşterea sectorului de intervenţie şi a tuturor sectoarelor şi încăperilor din instituţie;
 - în timpul spectacolelor , cât şi după terminarea acestora, când este de serviciu, are obligaţia de a constata eventualele degradări sau sustrageri de bunuri materiale şi de a anunţa pe şeful formaţiei muncitori administrativi.
         (3) Atribuţiile specifice pompierului sunt următoarele:
 - să aducă la cunoştinţa conducerii Operei, imediat, despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului;
 - să ia toate măsurile ce decurg din consemnul de pază pentru a preveni producerea de incendii, explozii ori alte evenimente de natură a cauza prejudicii; în astfel de cazuri va lua măsurile stabilite prin consemn şi va anunţa, imediat, pe cei în drept; 
  - la terminarea programului, să verifice toate încăperile şi căile de acces, pentru a evita producerea unor incendii;
 - să primească şi să predea serviciul (în mod obligatoriu) pe bază de proces – verbal.
 - verifică şi asigură potrivit legilor şi normelor în vigoare activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor;
 - participă la toate instructajele pe linie de prevenire şi stingere a incendiilor;
 - cunoaşte planul de apărare împotriva incendiilor.
          (4) Atribuţiile specifice portarului sunt următoarele:
 - răspunde de securitatea bunurilor din cadrul obiectivului de pază, potrivit dispoziţiilor legale privind paza bunurilor. În acest scop este obligat să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului de pază, pentru a preveni evenimentele de natură a produce prejudicii;
- să aducă la cunoştinţa conducerii Operei, imediat, despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului de pază;
 - să ia toate măsurile ce decurg din consemnul de pază pentru a preveni producerea de incendii,  explozii ori alte evenimente de natură a cauza prejudicii; în astfel de cazuri va lua măsurile stabilite prin consemn şi va anunţa, imediat, pe cei în drept; 
- la terminarea programului, să verifice sistemul de închidere la fiecare încăpere şi a căilor de acces şi să scrie în registrul de poartă persoanele rămase în unitate după orele de program;
- să primească şi să predea serviciul (în mod obligatoriu) pe bază de proces – verbal;
- asigură paza instituţiei şi a bunurilor;
- legitimează toate persoanele care intră în instituţie pe la poartă;
- controlează la ieşire angajaţii instituţiei pentru a verifica dacă aceştia nu au sustras bunuri din instituţie;
- nu permite accesul în instituţie a persoanelor în stare de ebrietate;
- în turele de noapte efectuează ronduri de verificare atât al exteriorului clădirii cât şi a tuturor  sectoarelor şi încăperilor din instituţie;
- nu permite accesul angajaţilor în instituţie decât între orele în care au program de lucru sau întreorele stabilite de conducerea instituţiei;
- nu permite accesul în instituţie a persoanelor străine, în afara situaţiilor când acestea sunt însoţite de un salariat al instituţiei.
        (5) Atribuţiile specifice fochistului sunt următoarele:
- verifică şi supraveghează modul  de funcţioanre a centralei termice;
- verifică şi supraveghează modul  de funcţioanre a a instalaţiilor sanitare şi de încălzire;
- efectueaza alte lucrari de intretinere din incintele institutiei;
- asigură prin centrala termică încălzirea clădirii şi a apei calde conform programului stabilit;
- participă la toate instructajele organizate de I.S.C.I.R. – Braşov;
- cunoaşterea utilajelor şi instalaţiilor din dotare şi mânuirea lor în caz de intervenţie;
- cunoaşterea sectorului de intervenţie şi a tuturor sectoarelor şi încăperilor din instituţie.
        (6) Atribuţiile specifice şoferului sunt următoarele:
- efectuează curse de persoane şi aprovizionare numai cu avizul şefului formaţiei muncitori administrativi şi a conducerii instituţiei, pe bază de foaie de parcurs vizată şi face transporturi numai în interesul instituţiei şi pentru instituţie;
- ia confirmare pe foaia de parcurs de la persoanele delegate cu care a efectuat transportul şi de la instituţiile unde s-a deplasat;
- asigură în permanenţă ca mijlocul de transport să fie în stare de funcţionare bună şi în siguranţă  pentru persoanele pe care le transportă;

 
CAPITOLUL IV: ORGANE  COLECTIVE

      Art. 37. Conducerea Operei Braşov este asigurată de manager, care în conformitate cu art.19 alin. (1) din OG 21/2007 actualizată numeşte prin decizie Consiliul Administrativ, care este un  organism cu rol deliberativ.
      Art. 38. CONSILIUL ADMINISTRATIV este format din:
   - preşedinte  - manager
   - membrii - director general adjunct
                  - contabil-şef
                  - şefii de servicii
                  - consilierul juridic
                  - preşedintele sindicatului Operei Braşov
                  - reprezentantul autoritãţii administraţiei publice locale – Primăria Municipiului  Braşov - Consiliul Local, dupã caz, reprezentantul ordonatorului principal de credite desemnat de aceştia;
 - secretar
       Art. 39. Consiliul Administrativ are următoarele atribuţii:
- rezolvă cazurile care intră legal în competenţa sa, cât şi cele pe care i le aduce la cunoștinţă spre soluţionare managerul, care este şi preşedintele acestuia.
- soluţionează problemele încunoştiinţate de managerul instituţiei cu privire la :
- folosirea deplină a resurselor materiale ale instituţiei prin utilizarea întregului personal artistic, tehnic, auxiliar, de producţie şi administrativ;
- analiza modului în care se gestioneaza bunurile din patrimoniul instituţiei, starea disciplinară, respectarea legalităţii, urmărirea executării contractului de management încheiat de managerul instituţiei cu Municipiul Braşov, in calitate de AUTORITATE;
- analiza periodică a situaţiei financiare a instituţiei;
- aprobă Organigrama si Statul de Funcţii;
- aprobă bugetul;
- aprobă trimestrial referatele cu sporul de condiţii grele de muncă întocmite de şefii de servicii şi formaţii de muncitori;
 - aprobă preţul biletelor de spectacol.
     Art. 40. Consiliul Administrativ se ține dacă se intruneste cel putin jumătate plus unu dintre membri  în următoarele condiții:
- ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi;
- ordinea de zi este stabilită de preşedinte;
- dezbaterile şi hotărârile sunt menţionate în procesul-verbal care trebuie să reflecte problemele discutate şi hotărârile luate de Consiliul Administrativ;
- procesul-verbal se redactează de către secretarul consiliului;
- procesele verbale ale Consiliului Administrativ sunt semnate de toţi membri, invitaţi şi de preşedinte în dreptul numelui scris în clar.
     Art. 41. Consiliul Administrativ adoptă hotărâri prin majoritatea simpla a celor prezenți.
     Art. 42. Consiliul Administrativ urmăreşte ducerea la îndeplinire a hotărârilor sale prin şefii de servicii.
     Art.43. Conducerea Operei Braşov este asigurată de manager care în conformitate cu                       art.19 alin (2) din OG 21/2007 actualizată, numeşte prin decizie Consiliul Artistic, care este un organism cu rol consultativ.
    Art. 44. CONSILIUL ARTISTIC este format din:
    - preşedinte - managerul
                –  membri:     - directorul artistic
                                      - consultantul artistic
  - regizori, solişti vocali, dirijori etc.
  -  şefii serviciilor artistice
  -  şef serviciu scena
                        - preşedintele sindicatului Operei Braşov
-  secretarul consiliului artistic.
    Art. 45. Consiliul Artistic are următoarele atribuţii:
             - să analizeze spectacolele desfaşurate în perioada anterioară şi cele programate în etapa                   urmatoare, propunând măsuri corespunzătoare  de îmbunătăţire a activităţii;
             -să analizeze  problemele  specifice fiecărui serviciu artistic în parte, venind cu propuneri şi soluţii de rezolvare a lor;
            - formulează propuneri de programe şi proiecte culturale;
           -  prezintă Consiliului Administrativ propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii Operei;
           -  îndeplineşte orice alte atriubuţii cu valoare consultativă pentru activitatea Operei;
            - rezolvă cazurile care intră legal în competenţa sa, cât şi cele pe care i le aduce la cunoștinţă spre soluţionare managerului, care este şi preşedintele acestuia;
    Art. 46. Consiliul Artistic se ține dacă se intruneste cel putin jumătate plus unu dintre membri în umătoarele condiții:
- ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui;
- ordinea de zi este stabilită de preşedinte;
- dezbaterile şi propunerile sunt menţionate în procesul verbal care trebuie să reflecte problemele discutate şi propunerile luate de Consiliul Artistic;
- procesul verbal se redactează de către secretarul consiliului;
- procesele verbale ale Consiliului Artistic sunt semnate de toţi membri, invitaţi şi de preşedinte în dreptul numelui scris în clar.
     Art. 47. Consiliul Artistic adoptă propuneri prin majoritatea simpla a celor prezenți.
     Art. 48. Consiliul Artistic analizează eficienţa/eficacitatea/economicitatea propunerilor sale  prin şefii de servicii.

CAPITOLUL V: DISPOZIŢII  FINALE

     Art. 49. Prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare se aplică tuturor salariaţilor, indiferent de natura postului sau de durata contractului de muncă.
     Art. 50. Atribuţiile prevăzute în prezentul regulament nu sunt limitative, ele putând fi completate atunci când interesele serviciului o cer, cu dispoziţiile primite din partea managerului şi a şefului ierarhic.
     Art. 51. Normele privind timpul de muncă, disciplina muncii, stabilirea şi procedura de aplicare a sancţiunilor disciplinare, precum şi alte dispoziţii referitoare la organizarea şi disciplina muncii în cadrul Operei fac obiectul Regulamentului intern.
     Art. 52. Toţi salariaţii Operei Braşov răspund indiferent de funcţia ocupată, de îndeplinirea întocmai a atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişele posturilor. În caz de efectuare defectuoasă sau de neexecutare a acestora va atrage după sine răspunderea disciplinară, materială, administrativă, civilă şi penală.
    Art. 53. Structura organizatorică a instituţiei, relaţiile de subordonare şi colaborare dintre diferitele servicii şi compartimente ale instituţiei sunt prevăzute în Organigrama şi Statul de Funcţii al Operei Braşov aprobate şi modificate prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Braşov.
    Art. 54. Şefii serviciilor şi şefii formaţiilor de lucru răspund de respectarea normelor de protecţie şi securitatea muncii, normelor de igienă, normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, totodată răspund de respectarea programului de lucru şi de evidenţa prezenţei persoanelor din subordine.
    Art. 55. Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al Operei Braşov, definitivat prin semnarea sa de către Manager, Şef serviciu resurse umane – relaţii publice și consilierul juridic al instituției, intră în vigoare de la data aprobării prin Hotărâre de către Consiliul Local al Municipiului Braşov.

Opera Brasov Opera Brasov Opera Brasov Opera Brasov