Regulament de organizare şi funcţionare - Partea a II-a

Art. 18. (1) Atribuţiile serviciului Orchestră sunt următoarele:

       - participă la toate producţiile artistice ale instituției în funcție de cerințele știmelor pe care le are de interpretat;

      - orchestra este compusă din instrumentişti organizați pe grupe de instrumente (corzi, suflători de lemn, suflători de alamă și percuție). Grupele sunt compuse din mai multe partide astfel:

       - grupa corzilor compusă din: partida vioara I, partida vioara a II a, partida violă, partida violoncel, partida contrabas și partida harpă;

       - grupa suflătorilor de lemn compusă din: partida flaut, partida oboi, partida clarinet și partida fagot;

       - grupa suflătorilor de alamă compusă din: partida corn, partida trompetă, partida trombon și partida tubă;

       - grupa percuție compusă din: partida percuție.

       - serviciul Orchestră îndeplineşte, în cadrul activităţii instituţiei, sarcini de creaţie în pregătirea, asimilarea şi executarea știmelor specifice cerute de partitura fiecărui spectacol de operă, operetă și balet.

      (2) Atribuţiile specifice şefului de serviciu sunt următoarele:

        - conduce, coordonează, organizează  şi verifică activitatea serviciului orchestră;

      (3) Atribuţiile specifice concert maestrului sunt următoarele:

     - exercită controlul activităţii socio - profesionale a artiştilor şi a instrumentiştilor;

     - spirit decizional şi asumare a responsabilităţilor;

     - interpretează solo-urile din spectacole şi concerte cerute de ştima de vioara I;

     - atenţionează, ori de câte ori este nevoie, pe instrumentiştii care au o prestaţie profesională necorespunzătoare în timpul repetiţiilor sau spectacolelor cu respectarea prestigiului dirijorului;

     - participă la repetiţii, spectacole, concerte sau alte activităţi artistice în care este implicată orchestra, respectând programul de lucru conform graficului de activitate al acesteia.

       (4) Atribuţiile specifice şefului de partidă sunt următoarele:

        - participă la repetiţii, spectacole, concerte sau alte activităţi artistice în care este implicată orchestra, respectând programul de lucru conform graficului de activitate al acesteia;

        - susţin pasajele solistice ale lucrărilor din repertoriu;

        - susţin repetiţiile de partidă;

        - coordonează activitatea profesională a partidei.

        - decide (atunci când este cazul) repetiţii suplimentare de partidă, pe care le conduce, cu acordul şefului de serviciu sau al concert maestrului;

        - se prezintă la prima repetiţie cu materialul pregătit şi asimilat tehnic şi intonaţional.

        (5) Atribuţiile specifice artistului instrumentist sunt următoarele:

        - participă la repetiţii, spectacole, concerte sau alte activităţi artistice în care este implicată orchestra, respectând programul de lucru conform graficului de activitate al acesteia;

        - se prezintă la prima repetiţie cu materialul pregătit şi asimilat tehnic şi intonaţional;

        - la solicitarea şefului de partidă, a concert - maestrului sau a dirijorilor, are obligaţia de a participa la repetiţii pe partidă sub conducerea acestora ori de câte ori se consideră necesar;

        - vor prelua profesional şi organizatoric, atunci când i se va solicita de şeful ierarhic, funcţia de şef de partidă, în cazul în care acesta lipseşte de la program.

         (6) Atribuţiile specifice instrumentistului sunt următoarele:

        - participă la repetiţii, spectacole, concerte sau alte activităţi artistice în care este implicată orchestra, respectând programul de lucru conform graficului de activitate al acesteia;

        - se prezintă la prima repetiţie cu materialul pregătit şi asimilat tehnic şi intonaţional.

        Art. 19. (1) Atribuţiile serviciului Balet sunt următoarele:

        - participă la toate producţiile artistice ale instituţiei în care sunt implicaţi;

        - baletul în cadrul instituţiei creează spectacole de balet şi momentele de divertisment din cadrul spectacolelor de operă, operetă şi spectacole de copii sau concerte.

      (2) Atribuţiile specifice şefului de serviciu sunt următoarele:

        - conduce, coordonează, organizează  şi verifică actvitatea serviciului balet;

      (3) Atribuţiile specifice solistului de balet sunt următoarele:

        - solistul balet fiind în imediata subordine a coregrafului şi a regizorului artistic, în cadrul distribuţiei spectacolelor, în împrejurările şi în perioada corespunzătoare pregătirii şi realizării acestor manifestări;

       - pregătirea la cel mai înalt nivel calitativ a rolurilor în care este distribuit;

       - participarea la un înalt nivel profesional la toate spectacolele, prin realizarea unor complexe şi eficiente relatii scenă – public;

       - să-şi întreţină repertoriul, prin studiu individual permanent şi prin orele de studii şi repetiţii,  pentru a putea intra în spectacole oricând este necesar.

      (4) Atribuţiile specifice balerinului sunt următoarele:

        - obligativitatea de a răspunde la cerinţele coregrafului, maestrului de balet-dans, maestrului de studii balet, asistenţi, regizori şi ale şefului de serviciu, de a executa orice rol indiferent că e în ansamblu sau figuraţie;

        - participă la repetiţii, spectacole, concerte sau alte activităţi artistice în care este implicat baletul, respectând programul de lucru conform graficului de activitate al acesteia;

        - prezentarea la premiere şi spectacole la cel mai ridicat nivel profesional.

     Art. 20. (1) Atribuţiile serviciului Cor sunt următoarele:

       - participă la toate producţiile artistice ale instituţiei în care sunt implicaţi;

       - corul este compus din coriştii grupaţi pe partide de voci cum ar fi sopran, mezzosopran, tenor, bariton şi bass şi îndeplineşte în cadrul activităţii instituţiei sarcini de creaţie în pregătirea şi executarea partiturilor de muzică;

       - corul este unul din elementele majore care structurează spectacolul de operă, operetă şi spectacolul de copii.

      (2) Atribuţiile specifice şefului de serviciu sunt următoarele:

       - conduce, coordonează, organizează  şi verifică actvitatea serviciului cor;

      (3) Atribuţiile specifice dirijorului de cor sunt următoarele:

       - are în competenţă pregătirea corului astfel încât, repertoriul curent să fie permanent activ, iar premierele să fie asimilate anterior repetiţiilor cu orchestra şi a celor de regie;

       - are în atribuţii programul de însuşire şi întreţinere vocal-repertorială a ansamblului coral;

       - integrează corul în spectacole, prin colaborare cu dirijorul şi regizorul;

       - în general, dirijorul de cor nu este implicat direct în conducerea muzicală a spectacolului, el trebuie să conducă însă nemijlocit, corurile de culise (acolo unde spectacolul o cere), fiind în legătură cu dirijorul spectacolului;

       - în procesul de pregătire repertorială a corului, dirijorul de cor are obligaţia să ţină cont şi să aplice concepţia interpretativă a dirijorului şi în raport de desfăşurarea muzicală (succesiunea  numerelor, salturi, etc.), avizată de conducerea instituţiei.

       (4) Atribuţiile specifice artistului liric sunt următoarele:

       - activitatea artistului liric operă se desfăşoară în cadrul serviciului cor;

       - prin funcţia sa în cadrul spectacolului complex de operă şi operetă, artiştii lirici operă sunt distribuiţii pe mai multe voci: sopran, alto, tenor, bariton, bas, având activitate dramaturgică (distribuiţi regizoral);

       - trebuie să-şi menţină permanent nivelul tehnic profesional al cântului vocal, să cunoască repertoriul pentru care este distribuit în ansamblul cor şi să se prezinte la repetiţiile de la scenă cu partitura vocală susţinută din memorie urmând totodată să-şi însuşească şi jocul regizoral.

       (5) Atribuţiile specifice coristului operă sunt următoarele:

      - activitatea coristului operă se desfăşoară în cadrul serviciului cor;

      - prin funcţia sa în cadrul spectacolului complex de operă şi operetă, coriştii operă sunt distribuiţi pe mai multe voci: sopran, alto, tenor, bariton, bas, având activitate dramaturgică (distribuiţi regizoral);

      - trebuie să-şi menţină permanent nivelul tehnic profesional al cântului vocal, să cunoască repertoriul pentru care este distribuit în ansamblul cor şi să se prezinte la repetiţiile de la scenă cu partitura vocală susţinută din memorie urmând totodată să-şi însuşească şi jocul regizoral.

     Art. 21. (1) Atribuţiile grup Acapella sunt următoarele:

     - să participe la toate producţiile artistice ale instituţiei în care este implicat;    

     - să răspundă la toate solicitările instituţiei,

      - să participe la toate repetiţiile spectacolelor, în care este distribuit,

      - să pregătească la cel mai înalt nivel calitativ partiturile pe care le are în repertoriu şi însuşirea noilor partituri ce se vor încredinţa de către serviciul studii muzicale.

      - să solicite aprobarea prealabilă scrisă a managerului pentru orice participare la manifestări artistice organizate de alte instituţii în ţară şi străinătate, anexând totodată şi cererea de concediu fără plată pentru perioada respectivă, şi încadrându-se cu stricteţe în perioada aprobată pentru absenţa din instituţie. Excepţie fac participările la Concursurile naţionale şi internaţionale, pentru care se solicită aprobarea conducerii instituţiei pe perioada menţionată.

      - să-şi întreţină repertoriul, prin studiu individual permanent,  pentru a putea intra în spectacole oricând este necesar.

     - îşi dă concursul la realizarea unor manifestări festive şi la alte solicitări ale conducerii instituţiei.

     - respectă indicaţiile regizorului artistic şi regizorului de scenă pentru fiecare spectacol în parte.

PERSONALUL AUXILIAR

Art. 22. (1) Atribuţiile serviciului contabilitate – salarizare sunt următoarele:

       - asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza  înregistrărilor în contabilitate;

       - stabileşte reţinerile după total brut: deduceri, impozit, C.A.S., şomaj, C.A.S.S., C.A.R., rate, popriri, etc. şi întocmeşte toate documentele necesare efectuării plăţii acestora şi a salariilor către angajaţi pe bază de stat de plată;

      - întocmeşte la timp balanţa de verificare lunară, darea de seamă contabilă şi toate raportările solicitate de organele abilitate potrivit normelor în vigoare;

     - toate actele care stau la baza înregistrărilor contabile vor purta viza C.F.P. conform legislaţiei privind controlul financiar - preventiv;

     -  întocmeşte acte contabile;

     -  ţine evidenţa creditorilor, debitorilor şi furnizorilor;

     - ţine evidenţa şi gestionează mişcarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar şi a altor materiale;

     -  întocmeşte statele de plată;

     -  pregăteşte actele de bancă;

     - solicită vizele de control ierarhic superior şi cele de control financiar preventiv propriu pentru toate actele care se supun acestor vize;

     - operează date în programul informatic de contabilitate financiară şi de gestiune;

     - asigură achiziţionarea şi dotarea compartimentelor funcţionale din cadrul instituţiei cu mijloace fixe, obiecte de inventar şi consumabile în vederea desfăşurării activităţii acestora în bune condiţii;     

PERSONALUL CONTABILITATE   

    (2) Atribuţiile specifice economistului - salarizare sunt următoarele:

   - asigura inregistrarea cronologica si sistematica si preluarea corecta a datelor cu privire la calculul salariilor, in baza pontajelor si anexelor acestora,  semnate si avizate de catre sefii de serviciu, seful serv resurse umane si director;

   - asigura calculul contributiilor si retinerilor aferente salariilor;

   - tine evidenta statelor de plata si a anexelor acestora precum si a Declaratiilor lunare ;

   - introduce in aplicatia informatica pentru salarii, onorariile colaboratorilor ;

   - calculeaza si emite Statul de plata si centralizatorul acestuia cu totaluri onorarii si retineri la sursa;

   -  intocmeste adeverintele de venit;

   - intocmeste pontajul lunar al personalului din cadrul serviciului contabilitate- salarizare si il preda pentru verificare si semnare sefului ierarhic superior;

   - respecta circuitul documentelor in cadrul institutiei;

   - asigura calculul si retinerile contributiilor angajator, precum  si a declaratiilor lunare a acestora;                                               

    - asigura contabilitatea materialelor si a obiectelor de inventar; verifica rezultatele/ soldurile cu totalurile din  fisele de magazine ale gestionarilor si soldurile conturilor din balanta lunara;

  - intocmeste si sa completeaza documentele primare, unde este cazul.

       (3)  Atribuţiile specifice economistului - achiziții sunt următoarele:

  - însusirea legislatiei specifice achizitiilor publice a modificărilor şi completărilor acesteia, adică Legea nr. 98/2016privind  achizitiile publice și Hotararea 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din <LLNK 12016    98 10 201   0 17>Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Legea 101/2016, privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 - aplicarea procedurile privind atribuirea contractelor de achizitie publica, conform legislatiei aferente in vigoare, avand in acest sens urmatoarele atributii principale, respectiv:     

 - întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/ reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;

 - elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza referatelor de necesitate transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, strategia de contractare şi programul anual al achiziţiilor publice;

 - elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;

 - îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de lege;

 - aplică şi finalizează procedurile de atribuire;

 - realizează achiziţiile directe, in baza referatelor de necesitate transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante;

 - constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice in cazul procedurilor de atribuire.

       (4)  Atribuţiile specifice economistului sunt următoarele:

 - sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica si preluarea corecta a datelor in conturi, cu privire la rezultatele inventarierii, stabilirea acestora si inregistrarea in Registrul inventar a soldurilor conturilor inventariate;

 - sa intocmeasca si sa completeze documentele primare, unde este cazul;

 - sa inregistreze in conturi facturile emise de catre furnizorii de servicii si utilitati, folosind sistemul informatic si modulele acestuia, generand Angajamentele bugetare Propunerile de efectuare cheltuieli si Ordonantarile de plata;

 - sa intocmeasca lunar, nota contabila pentru cheltuiueli salariale si sa verifice concordanta acestora cu platile ulterioare;

  - sa analizeze contabil documentele primare colectate, sa elaboreze raportarea lunara cu privire la numarul de spectacole, spectatori, bilete vandute, colaboratori si angajati, conform cerintelor ordonatorului superior de credite;

  - sa conceapa articole contabile;

  - sa stabileasca formula de calcul potrivita;

  - sa efectueze calcule specifice;

  - sa completeze registrele contabile;

  - sa realizeze evaluarea patrimoniala;

  - sa transmita documentele specifice ;

  - sa transmita raportul de informatii superiorilor;

 - sa arhiveze documentele specifice;

  - sa intretina si sa actualizeze baza de rapoarte;

  - răspunde de  păstrarea  în bune condiţii a documentelor instituţiei încredinţate ;

  - răspunde de corectitudinea cu care întocmeşte şi păstrează toate actele şi documentele şi de corectitudine înregistrării lor.

       (5)  Atribuţiile specifice referentului de specialitate sunt următoarele:

  - sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la evidenta obiectelor de inventar (intrari/ iesiri/ casari pe gestiuni si spectacole);

  - sa asigure evidenta si contabilitatea debitorilor, emite Dispozitii de plata/ incasare si tine evidenta acestora;

  - sa stabileasca si sa raporteze impozitele si taxele cu privire la veniturile institutiei, sa efectueze documentele de plata si incasare, conform documentelor justificative primite (facturi cu anexe, borderouri, etc), tine evidenta OP- urilor;

  - sa intocmeasca si sa completeze documentele primare;

  - primeste si verifica Borderourile de incasari venituri din vanzari bilete spectacol;

  - totalizeaza si tine evidenta biletelor pentru spectacole.

  - raporteaza stocurile valorice cantitative.

  - tine evidenta spectacolelor pe categorii, numar de bilete vandute, numar de spectatori platitori si neplatitori.

  - sa analizeze contabil documentele primare colectate

  - sa completeze registrele contabile

  - sa realizeze evaluarea patrimoniala

  - sa transmita documentele specifice

  - sa intretina si sa actualizeze baza de rapoarte

  - sa arhiveze documentele specific

 

  PERSONALUL APROVIZIONARE

      (6) Atribuţiile specifice merceologului sunt următoarele:

  - asigura aprovizionarea cu materiale, obiecte de inventar si mijloace fixe numai in baza referatelor  si a devizelor aprobate.

  - participa la operatiunile de receptie cantitativa si calitativa a bunurilor aprovizionate si raspunde de eventualele neconcordante ce pot aparea.

 - evalueaza referatele si devizele estimative intocmite si semnate de sefii compartimentelor ;

 - formeaza o baza de date cu valorile materialelor cu caracter general si a materialelor comune devizelor estimative intocmite de inginerul sef de productie, conform codurilor CPV si legislatiei achizitiilor publice;

 - verifica daca materiile prime, materialele solicitate prin referat sa se achizitioneze, exista in stoc in magazie eliminand stocurile cu miscare lenta;

 - asigura aprovizionarea cu materii prime, materiale, obiecte de inventar numai in cantitatile si sortimentele prevazute in referatele, respectiv devizele estimative intocmite si semnate de sefii compartimentelor care solicita bunurile respective si aprobate de catre contabilul sef si directorul institutiei, astfel :

  - asigura realizarea cu maximum de economicitate a tuturor obiectivelor enumerate anterior, prin studierea ofertelor de piata si SICAP,  care sunt cele mai avamtajoase sub aspectul calitatii (solicita certificarea calitatii de la furnizor) si al pretului si bineinteles adaptate la specificul productiei de spectacole ;

 - participa la operatiunile de receptie cantitativa si calitativa a bunurilor aprovizionate, atat la locul de aprovizionare, cat si la sediul institutiei, raspunzand de eventualele neconcordante ce pot aparea intre cantitatile faptice si cele inscrise in documentele intocmite de catre furnizor ;

 -  respecta prevederile legale in vigoare referitoare la modul de intocmire si termenul de depunere a delegatiei de deplasare si de justificare a avansurilor spre decontare acordate pentru aprovizionarea cu bunuri, cand e cazul.

  -  aplica procedurile privind atribuirea directa a achizitilor publice, conform legislatiei aferente invigoare, avand urmatoarele atributii principale:

   - cand e cazul, îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de lege;

   - aplică şi finalizează procedurile de atribuire.

         (7) Atribuţiile specifice magazinerului sunt următoarele:

 - efectueaza operatiuni de primire, pastrare si eliberare a materialelor de intretinere si gospodarire a materialelor cu caracter functional, a obiectelor de inventar si a altor bunuri incredintate, avand  urmatoarele obligatii:

 - la primirea bunurilor controleaza daca acestea corespund datelor inscrise in actele insotitoare (factura, aviz de expeditie, referat), identifica viciile aparente, intocmeste nota de intrare-receptie, pe care o semneaza impreuna cu comisia de receptie, in prezenta careia are obligatia de a efectua incarcarea gestiunii;

  - efectueaza eliberarea bunurilor doar in cantitatea, calitatea si sortimentele specificate in actele de eliberare, respectiv referatul de necesitate,  intocmit si semnat de seful compartimentului de specialitate , sef contabil si manager, fiind interzisa eliberarea bunurilor din depozit pe baza de dispozitie verbala sau provizorie;

 - intocmeste actele cu privire la operatiile din gestiunea sa imediat dupa efectuarea miscarii bunurilor respective, completand formularele specifice, cu toate elementele prevazute de acestea in vederea evidentierii corecte a operatiunilor in contabilitate;

 - inregistreaza zilnic in evidentele tehnico-operative, respectiv fisele de magazie, operatiile de primire si cele de eliberare a bunurilor, pentru a se cunoaste in orice moment stocurile existente in magazie;

 - preda la compartimentul contabilitate documentele de primire a bunurilor  (facturacu anexe), dupa ce a avut loc receptia;

 - preda la compartimentul contabilitate , in 24 ore documentele de eliberare a bunurilor din magazie;

 - se prezinta la compartimentul contabilitate in termen de 10 zile de la incheierea lunii, cu fisele de magazie, in vederea confruntarii stocurilor  inscrise in acestea  cu cele din evidentele contabile;

 - tine evidenta formularelor cu regim special conform reglemetarilor in vigoare;

 - pastreaza ordinea in magazie, avand depozitate bunuri pe categorii si atasandu-i fiecaruia eticheta cu denumirea, cantitatea si pretul unitar;

 - ia toate masurile, pentru asigurarea pastrarii integritatii bunurilor precum si primirea/predarea bunurilor sa se faca cu instrumente(utilaje) de masurare cantarire verificate conform legii.

       Art.23. (1) Atribuţiile serviciului resurselor umane –relaţii publice sunt urmatoarele:                                              

 - coordonează activităţiile de selecţie, recrutare, angajare, salarizare, încetare a raportului de muncă al personalului angajat şi protecţia muncii;

 - urmăreşte, verifică şi monitorizează aplicarea prevederilor legale cu privire la legislaţia muncii, normele de conduită ale personalului cu contract individual de muncă;

 - gestionează activitatea privind securitatea şi sănătatea în muncă conform legislaţiei specifice în vigoare;

 - coordonează şi urmăreşte realizarea activităţii de evaluare a performanţelor profesionale individuale;

 - coordonează formarea profesională;

 - asigură evidenţa concediilor şi a prezenţei salariaţiilor;

 - asigură gestionarea dosarelor personale ale angajaților

 - verifică corectitudinea întocmirii pontajelor de către şefii de servicii;

 - organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi concursurile sau examenele, după caz, de promovare în grade profesionale/trepte profesionale;

 - asigură gestionarea fişelor posturilor aprobate;

 - asigură promovarea repertoriului spectacolelor;

 - asigură relaţiile Operei cu presa prin secretarul PR ;

 - asigură, în colaborare cu serviciul studii muzicale, publicitatea tuturor activităţilor artistice, organizează fondul documentar al Operei.

         (2) Atribuţiile specifice şefului serviciului resurselor umane – relaţii publice sunt următoarele:

 - conduce, coordonează, organizează  şi verificăactivitatea serviciului resurselor umane –relaţii publice;

  - verificarea şi operarea în programul de personal – salarizare a datelor personale ale angajaţiilor, salariile de bază brute şi funcţiile pe care le ocupă;

  - în conformitate cu prevederile legale în colaborare cu conducerea Operei, face propuneri privind structura şi numărul de personal necesare desfăşurării activităţii instituţiei, întocmeşte proiectul organigramei şi al statului de funcţii pe care le supune avizării Primarului şi aprobării Consiliului Local;

 - pe baza statului de funcţii aprobat de Consiliul Local, întocmeşte şi supune spre aprobare managerului statul de personal;

  - urmăreşte respectarea actelor normative privind salarizarea personalului, asigură şi răspunde de aplicarea strictă a prevederilor legale, privind încadrarea şi salarizarea personalului instituţiei;

  -  ţine evidenţa concediilor fără plată, a absenţelor nemotivate şi sancţiunilor;

 - întocmeşte dările de seamă statistice şi alte forme de raportare ce privesc numărul de personal, structura organizatorică, fondul de salarii realizat, în limita documentelor deţinute;

  - organizează activitatea şi întocmeşte fişa postului pentru personalul subordonat în concordanţă cu R.O.F. şi Regulamentul intern;

  - ţine evidenţa vechimilor şi a gradaţiilor în funcţie de sporul de vechime pentru toţi angajaţii;

  - întocmirea şi actualizarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern, de fiecare dată când acestea necesită să fie modificate;

 -  întocmeşte toate situaţiile statistice cerute;

         3) Atribuţiile specifice consilierului juridic sunt următoarele:

 -  în conformitate cu prevederile legale, concepe şi legalizează toate actele şi documentele elaborate de  instituţie;

 - răspunde de legalitatea tuturor actelor întocmite de către Opera Braşov;

 - concepe și redactează adrese, documente și situații care necesită o concepție și o interpretare juridică;

 - citeşte şi interpretează legislaţia în folosul instituţiei;

 - găseşte şi propune soluţiile cele mai  avantajoase pentru instituţie la toate problemele care apar;

  - execută toate lucrările juridice ale instituţiei;

 -  participă la toate şedinţele Consiliului Administrativ şi ale Consiliului Artistic;

  - întocmeşte toate actele necesare pentru a apăra interesele instituţiei în faţa instanţelor de judecată;

  - reprezintă instituţia în faţa  instanţelor judecătoreşti;

  - răspunde la toate solicitările conducerii instituţiei;

  - asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a deciziilor Managerului, Directorului general adjunct, Directorului artistic şi a şefului de serviciu;

 - avizează şi semnează toate tipurile de contracte, atăt cele interne cât şi cele cu parteneri externi;

 - răspunde de legalitatea tuturor actelor întocmite de către Opera Braşov;

 - informeaza și consiliaza conducerea Operei Brașov, precum și angajații care se ocupă de prelucrare cu privire la obligațiile care le revin in temeiul Regulamentului nr. 679/2016 și a altor dispoziții de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la protecția datelor;

 - monitorizeaza respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 și a altor dispoziții de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la protecția datelor și a politicilor Operei Brașov in ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilităţilor şi acţiunile de sensibilizare şi de formare a personalului implicat în operaţiunile de prelucrare, precum şi auditurile aferente;    

 - furnizeaza consiliere la cerere în ceea ce priveşte evaluarea impactului asupra protecţiei datelor şi monitorizarea funcţionării acesteia, în conformitate cu articolul 35;

 - coopereaza cu autoritatea de supraveghere;

 -  isi asuma rolul de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă menţionată la articolul 36 din Regulamentul nr. 679 /2016, precum şi, dacă este cazul, consultarea cu privire la orice altă chestiune.

         (4) Atribuţiile specifice referentului resurse umane sunt următoarele:

 - întocmirea dosarelor de angajare pentru persoanalul contractual ;

 - întocmirea dosarelor de pensionare;

 - întocmirea si actualizarea registrului salariatilor şi a programului de evidenţă a salariaţilor;

 - întocmirea tuturor tipurilor de adeverinte pentru bănci solicitate de salariati

 - întocmeşte adeverinţe privind vechimea în muncă şi grupă de muncă pentru angajaţii instituţiei;

 - ţine evidenţa zilelor de concediu de odihnă, concediu medical, concedii fără plată şi a recuperărilor pentru salariaţii instituţiei.

 - urmăreşte aplicarea sancţiunilor disciplinare prin diminuarea corespunzătoare a salariilor;

 - întocmeşte registrul numerelor matricole ale salariaţilor;

 - se preocupă de întocmirea contractului individual de muncă şi semnarea acestuia de către angajator şi angajat;

  - ţine evidenţa concediilor de odihnă şi urmăreşte întocmirea formelor legale pentru plata acesta în timp util;

          (5) Atribuţiile specifice operatorului sunt următoarele:

 - pregătește zilnic mapele cu corespondenţa externă şi internă pentru funcţiile de conducere

 - ține registrul de numere de intrare – ieşire completat la zi.

 - tehnoredactează şi întocmeşte toate tipurile de adeverinţe solicitate de angajaţi în afara adeverinţelor de venit necesare pentru împrumuturi la bănci.

 - intocmeşte şi expediează corespondenţa zilnică.

 - operează pe calculator toată corespondenţa conducerii instituţiei;

 - operează pe calculator şi întocmeşte adeverinţe privind achitarea contribuţiei de asigurări de sănătate, cu salarii brute, nete, etc. pentru angajaţii instituţiei;

 - operează pe calculator toate situaţiile statistice ale instituţiei.  

  - înregistrează, expediază, ţine toată evidenţa corespondenţei şi deasemeni a registrului de evidenţă a acesteia, în care operează toate intrările şi ieşirile;

 - ține evidenţa şi operează conform legii, întreaga corespondenţă sosită pe adresa unităţii, în termen legal; 

  - întocmeşte contractele si statele de plată pentru artiştii colaboratori cu contracte de colaborare artistica, contractele si statele de plată pentru personalul tehnic și auxiliar colaboratori cu contracte de colaborare numai pe baza referatelor întocmite de şefii compartimentelor de resort, vizate de control financiar preventiv propriu şi aprobate de conducătorul instituţiei; Tine evidenta acestora, intocmeste borderoul retinerilor conform legislatiei in vigoare si a declaratiilor lunare.

  - duce şi aduce acte şi documentela Primărie, Trezorerie, Banci şi alte Instituţii cu care Opera colaborează.

      6) Atribuţiile specifice referentului de specialitate (arhivă) sunt următoarele:

 -  ţine evidenţa arhivei instituţiei;

 - organizează activitatea de arhivare a tuturor documentelor instituţiei conform legislaţiei în      domeniu;

 - extrage date din arhiva instituţiei la solicitarea conducerii instituţiei, a serviciului resurse umane- relații publice, a serviciului contabilitate-salarizare, a serviciului productie-administrativ;

 - asigură fluxul informaţional între compartimentele instituţiei;

 -  organizează şi asigură buna desfăşurare a activităţii de arhivare.

      (7) Atribuţiile specifice secretarului PR sunt următoarele:

 -  execută material publicitar (afişe, fluturaşi etc.), pe care îl multiplică.

 - redactează partea literară a programelor de sală, a afişelor şi fluturaşilor (realizatori, distribuţii), conlucrând în acest sens cu serviciul studii muzicale.

 - ține legătura permanentă cu tipografiile şi cu alte firme, în vederea realizării materialelor publicitare, acestea fiind apoi distribuite cu rigoare.

 - se interesează în timp util de modificările ce pot surveni în programul operei (titluri, distribuţii, dată, oră, etc.);

 - se ocupă de realizarea şi actualizarea SITE-ului de internet al Operei.

 - verifică şi corectează toate tipăriturile privind promovarea spectacolelor instituţiei şi, împreună cu şeful serviciului studii muzicale şi conducerea instituţiei, dă  „bun de tipar” şi acceptul de difuzare.

- redactează şi predă materialul scris, necesar realizării afişelor şi panourilor publicitare pentru ca spectacolele să fie promovate în timp util.

- realizează şi multiplică programe de sală şi fluturaşilor publicitari, pentru ca spectacolele să fie promovate în timp util

- ține legătura permanent cu instituţiile mass-media (Radio-Televiziuni locale şi naţionale, presa locală şi naţională), prin comunicate de presă diferenţiate, pentru o cât mai variată publicitate, privind noutăţile aduse de fiecare eveniment, ce urmează a se desfăşura sub sigla Operei Braşov;

 - difuzează mass - mediei săptămânal şi lunar, programul de spectacole, făcând publicitate interpreţilor (invitaţilor speciali), ce vor evolua;

 - organizează periodic Conferinţe de presă, pentru a aduce în atenţia mass-mediei toate noutăţile din activitatea Operei.

       (8) Atribuţiile specifice referentului sunt următoarele:  

 - efectueaza vanzarea biletelor de intrare la spectacole pentru copii, conform valorii acestora, in functie de categoria spectacolului, data si ora punerii acestuia in scena;

 -  la sfarsitul zilei preda la casieria centrala pe baza de borderou incasarile realizate;

 -  ridica de la casieria centrala biletele pentru vanzare in baza Borderoului chitanta;

 -  propune pentru aprobare, in urma consultarii cu seful serviciului studii muzicale si a studiilor de piata,  in baza unui referat, necesarul de bilete cu valoarea nominala, managerului institutiei;

 - gestionează biletele de spectacol si preda cotoarele biletelor vandute la casieria centrala in baza unui proces- verbal de predare- primire;

 -  ține evidenţa borderourilor-întocmire decont, pe spectacole;

 - promoveaza şi organizează spectacolele pentru copii, realizate de institutie, in toate institutiile scolare din Municipiu şi judeţul Brasov;

 - trebuie să vizioneze cu interes toate spectacolele din repertoriul curent, pentru a avea un bagaj de cunoştinţe necesar pentru a le putea face reclamă;

 - are obligatia sa detina cunostinte despre repertoriul institutiei în domeniul spectacolelor pentru copii, distributiile spectacolelor, si interpretii acestora pentru a furniza informatiile necesare cadrelor didactice și spectatorilor;

 - are de asemenea obligaţia să aibă o ţinută ireproşabilă dublată de un limbaj amabil, deoarece în procesul de publicitate şi reclamă a spectacolelor devine reprezentantul instituţiei.

      (9) Atribuţiile specifice referentului de specialitate sunt următoarele:  

 - gestionează biletele de spectacol şi lucrează cu bani;

 - vinde bilete pentru toate spectacolele instituţiei la caseria de la agenţia de bilete a Operei Braşov, conform următorului program: de luni  până vineri între orele 10.00 şi 17.00; în zilele cu spectacol între orele 17.00 – 19.00;

 - răspunde de corectitudinea cu care întocmeşte actele de predare a banilor încasaţi pe biletele de spectacol;

 - trebuie să vizioneze cu interes toate spectacolele din repertoriul curent, pentru a avea un bagaj de cunoştinţe necesar pentru a le putea face reclamă;

- ținută ireproşabilă dublată de un limbaj amabil, deoarece în procesul de publicitate şi reclamă spectacolelor, devine reprezentantul instituţiei;

 - are obligaţia să fie la curent cu programul lunar al spectacolelor, întocmit de serviciul studii muzicale, ţinând legătura permanent cu acesta, pentru aflarea eventualelor modificări ce pot surveni (titluri, distribuţii, dată, oră, etc.)

 - periodic, efectuează sondaje pentru aflarea preferinţelor publicului larg.

 - face reclamă eficientă pentru toate spectacolele instituţiei pe baza materialelor publicitare puse la dispoziţie de instituţie.

 

SERVICIUL SCENA - PERSONALUL TEHNIC

   Art. 24. (1) Atribuţiile şefului de serviciu de scenă sunt următoarele:

- conduce, coordonează, organizează  şi verifică activitatea serviciului de scenă;

- este subordonat ierarhic managerului prin directorul general adjunct şi are în structura sa serviciul  de scenă;

 - coordonează administrarea bunurilor legate de scenă şi tehnica de scenă;

 - aduce la îndeplinire dispoziţiile managerului cu privire la realizarea obiectivelor ce-i revin acestuia din îndeplinirea obligaţiilor născute din contractul de management încheiat de acesta cu Primăria Municipiului Braşov denumit AUTORITATE şi din hotărârile Consiliului Administrativ;

   - asigură îndeplinirea atribuţilor funcţionale şi de deservire a instituţiei de către serviciul tehnic de scenă;

   - propune conducerii Operei, după caz Consiliului Administrativ, dimensionarea judicioasă a personalui din cadrul serviciului de scenă, astfel încât să existe posibilitatea utilizării în limitele alocaţiei bugetare aprobate;

   - controlează modul în care sunt îndeplinite de către subordonaţi, sarcinile de serviciu;

   - asigură respectarea disciplinei în muncă de către personalul subordonat, a prevederilor Regulamentului Intern, luând măsurile ce se impun.

   Art. 25. (1) Atribuţiile formaţiei electrică şi sonorizare scenă sunt următoarele:

 - realizarea luminilor şi a sunetului pentru toate spectacolele şi repetiţiile Operei atât de la sediu cât şi din deplasare.

     (2) Atribuţiile specifice şefului formaţiei electrică şi sonorizare scenă sunt următoarele:

-  conducerea şi coordonarea activităţii operatorilor lumini, sunet, imagine și iluminiști de scenă;

    - cunoaşterea în amănunt a spectacolelor Operei;

    - montarea, demontarea, manevrarea şi întreţinerea aparaturii electrice de lumini;

    - cunoaşterea în amănunt a modului de funcţionare a întregii aparaturi electrice de lumini;

    - executarea cu exactitate şi operativitate a manevrelor de lumini (fazele de lumini), în timpul repetiţiilor şi la spectacole;

    - respectarea instrucţiunilor regizorului artistic, coregrafului și regizorului scenă cu privire la efectul de lumini (fazele de lumini).

     (3) Atribuţiile specifice iluministului scenă şi a operatorului lumini sunt următoarele:

    -  cunoaşterea în amănunt a spectacolelor Operei;

    -  montarea, demontarea, manevrarea şi întreţinerea aparaturii electrice de lumini;

    -  cunoaşterea în amănunt a modului de funcţionare a întregii aparaturi electrice de lumini;

    -  executarea cu exactitate şi operativitate a manevrelor de lumini (fazele de lumini), în timpul repetiţiilor şi la spectacole;

    -  respectarea instrucţiunilor regizorului artistic, coregrafului și regizorului scenă cu privire la efectul de lumini (fazele de lumini).

    - utilizarea echipamentelor de protecţie şi a instrumentelor de lucru din dotare în timpul lucrului;

    -  delimitarea zonei de lucru corespunzător Normelor Generale de Protecţia Muncii;

    -  verificarea integrităţii izolaţiei, îngrădirilor, starea carcaselor de la aparatură;

    -  verificarea instalaţiilor de protecţie prin legare la nul şi/sau legare la pământ;

    -  executarea legăturilor la pământ şi în scurtcircuit în zona de lucru;

    -  repararea şi întreţinerea instalaţiei electrice din clădirea instituţiei.

     (4) Atribuţiile specifice operatorului sunet sunt următoarele:

    -  cunoaşterea în amănunt a spectacolelor Operei;

    -  montarea, demontarea, manevrarea şi întreţinerea aparaturii de sunet;

    -  cunoaşterea în amănunt a modului de funcţionare a întregii aparaturi de sunet;

    - executarea cu exactitate şi operativitate a manevrelor de sunet, în timpul repetiţiilor şi la                                          spectacole;

      -  respectarea instrucţiunilor regizorului artistic, coregrafului și regizorului scenă cu privire la efectul de sunet;

      - utilizarea echipamentelor de protecţie şi a instrumentelor de lucru din dotare în timpul lucrului;

      -  delimitarea zonei de lucru corespunzător Normelor Generale de Protecţia Muncii;

      -  verificarea integrităţii izolaţiei, îngrădirilor, starea carcaselor de la aparatură;

      -  verificarea instalaţiilor de protecţie prin legare la nul şi/sau legare la pământ;

      -  executarea legăturilor la pământ şi în scurtcircuit în zona de lucru;

      -  repararea şi întreţinerea aparaturii de sunet din clădirea instituţiei.

     (5) Atribuţiile specifice operatorului imagine sunt următoarele:

      -  realizează conexiunea dintre dirijor şi culise prin cadrul monitoarelor de control;

      - realizează filmările de la spectacol;

      -  asigură funcţionarea aparaturii de titrare;

      - asigură titrarea spectacolelor şi a repetiţiilor generale;

      - organizează activitatea de apărare împotriva incendiilor;

      - realizează măsurile tehnice şi organizatorice, precum şi de activităţi specifice, în scopul de a asigura identificarea, evaluarea, controlul şi combaterea riscurilor de incendiu;

   - asigură respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le organizează sau le desfăşoară;

   - asigură întocmirea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru ca acestea să fie operaţionale în orice moment;

   - întreprinde activităţi de prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale identificarea, evaluarea, diminuarea şi eliminarea factorilor de risc privind accidentarea şi îmbolnăvirea profesională a salariaţilor conform legii.

   - organizează activitatea de protecţia muncii atât la angajare, cât şi periodic conform legislaţiei în vigoare;

   - face instructajul de protecţia muncii la angajare, cât şi periodic pentru toţi angajaţii;

   -  întocmeşte şi tine la zi toate fişele de protecţia muncii pentru toţii angajaţii instituţiei.

    Art. 26. (1) Atribuţiile formaţiei montare decor sunt următoarele:

    - montarea şi demontarea decorului şi a recuzitei pentru toate spectacolele şi repetiţiile Operei atât de la sediu, cât şi din deplasare.

    (1) Atribuţiile specifice şefului formaţiei montare decor sunt următoarele:

       - conducerea şi coordonarea activităţi mânuitorilor – montatorilor decor şi a recuziterilor de scenă;

     -  montarea, demontarea, manevrarea şi întreţinerea decorurilor;

     -  cunoaşterea în amănunt a modului de funcţionare a întregii aparaturi de scenă;

     -  executarea cu exactitate şi operativitate a manevrelor de scenă, în timpul repetiţiilor şi la spectacol;

     -  respectarea instrucţiunilor regizorului de scenă cu privire la montarea decorului pe scenă;

     -  cunoaşterea în amănunt a spectacolelor Operei;

    (2) Atribuţiile specifice mânuitorului montator decor sunt următoarele:

    -  montarea, demontarea, manevrarea şi întreţinerea decorurilor;

    -  cunoaşterea în amănunt a modului de funcţionare a întregii aparaturi de scenă;

    - executarea cu exactitate şi operativitate a manevrelor de scenă, în timpul repetiţiilor şi la spectacol;

    -  respectarea instrucţiunilor regizorului de scenă cu privire la montarea decorului pe scenă;

    - utilizarea echipamentelor de protecţie şi a instrumentelor de lucru din dotare (ciocan, cleşte, burghie, cuie, bride, sârme , piuliţe şi şuruburi) în timpul lucrului  la scenă;

     - ajută la montarea, demontarea şi transportul decorului până la camion pentru repetiţiile şi spectacolele care se joacă în deplasare.

     (3) Atribuţiile specifice recuziterului sunt următoarele:

      - executarea manevrelor tehnice de schimbare a recuzitei (săbii, florete de scenă, tacâmuri, sfetnice, aplice şi orice element care este menit să fie utilizat în scenă de interpreţi sau să contribuie la acţiunea de decorare a ambianţei), conform indicaţiilor regizorului artistic;  

      - verificarea înainte de fiecare spectacol a stării şi modului cum a fost amplasată recuzita pe scenă;

      - strângerea recuzitei după terminarea spectacolului şi depozitarea în condiţii optime şi de igienă;

     -  gestionarea obiectelor de recuzită;

     - participarea la toate repetiţiile şi spectacolele unde este necesare recuzită de scenă, conform programului de activitate al instituţiei.

     Art. 27. (1) Atribuţiile formaţiei costume – perucherie - machiaj sunt următoarele:

      - întreţinerea costumelor, executarea manevrelor tehnice de schimbare a costumelor şi a accesoriilor pentru toate spectacolele şi repetiţiile Operei atât de la sediu, cât şi din deplasare.

      (2) Atribuţiile specifice şefului formaţiei costume – perucherie - machiaj sunt următoarele:

      -  conducerea şi coordonarea activităţi costumierelor, a perucheriei şi a machiajului;

      - răspunde de gestiunea costumelor, a încălţămintei şi a accesoriilor de la costume, precum şi alte bunuri materiale ce privesc activitatea instituţiei, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 22/1969, O.M.F. 1802/2014.

      - răspunde de primirea bunurilor, de recepţia acestora şi asigură depozitarea lor în bune condiţii;

     - ţine evidenţa pe fişe de magazie a costumelor, intrări - ieşiri, mişcarea în cadrul instituţiei şi face confruntarea împreună cu contabilitatea, în vederea verificării;

    -  eliberează bunurile din gestiune conform dispoziţiilor legale.

Opera Brasov Opera Brasov Opera Brasov Opera Brasov