Codul de conduită

Anexă la decizia manager nr. 1977/26.08.2019
                                                      

CODUL  DE  CONDUITĂ
al personalului din cadrul OPEREI BRAŞOV

CUPRINS

 
Introducere………………………………………………………………………………………         pag. 3

CAPITOLUL I. Principii aplicabile conduitei profesionale a personalului Operei Brașov… pag. 5

CAPITOLUL II. Norme generale de conduită profesională și morală a personalului Operei Brașov. …………………………………………………………………………………………… pag. 6

CAPITOLUL III. Monitorizarea și controlul aplicării normelor de conduită pentru personalul Operei Brașov ………………………………………………………………………………… pag. 11

CAPITOLUL IV. Alte reglementări…………………………………………………………     pag. 12


CAPITOLUL V. Răspundere, sancțiuni………………………………………………………  pag. 13


CAPITOLUL VI.Dispoziții finale………………………………………………………………… pag. 14

Introducere

Codul de conduită a personalului Operei Brașov defineşte valorile, principiile și regulile de conduită care trebuie aplicate în relaţiile cu cetăţenii, partenerii, colaboratorii, colegii etc. În acelaşi timp serveşte drept ghid pentru creşterea răspunderii şi a implicării personalului din cadrul instituției.  
Principiile detaliate în cadrul acestui Cod de conduită nu sunt exhaustive, însă, asociate cu simţul răspunderii faţă de cetăţeni, colaboratori etc., acestea stabilesc reguli esenţiale de conduită aplicabilă întregului personal al Operei Brașov, precum şi colaboratorilor și partenerilor instituției.
Acest cod asigură coerenţa cu prevederile legislatiei aplicabile, defineşte şi ghidează acţiunile şi strategiile instituției.

Fiecare angajat și colaborator al instituției este obligat să respecte prevederile prezentului Cod de conduită.
Codul de conduită reprezintă un ansamblu de principii și reguli de conduită pe care personalul din cadrul Operei Brașov trebuie să îl respecte şi să îl aplice în activitatea desfăşurată în cadrul instituţiei.
Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod sunt obligatorii pentru tot personalul încadrat în baza prevederilor Legii nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru personalul încadrat în baza O.G.nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și persoanelor care încheie cu Opera Brașov contracte reglementate de Codul Civil sau cele privind drepturile de autor, în perioada în care își desfășoară activitatea în cadrul instituției.
        Linia etică rezultată din aplicarea prezentului cod urmăreşte responsabilizarea personalului instituției, precum şi definirea unui comportament individual al fiecărui salariat în concordanţă cu principiile morale.
       Implementarea Codului de conduită în cadrul Operei Brașov este utilă pentru promovarea unei conduite profesionale etice și evitarea apariţiei unor situaţii care ar putea afecta reputaţia instituției şi care ar aduce prejudicii acesteia.
      Scopul Codului de conduită a personalului Operei Brașov este de a crea cadrul etic necesar desfăşurării fiecărei activităţi, astfel încât acesta să îşi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine si in mod conştiincios îndatoririle ce-i revin.
      De asemenea prezentul cod de conduită mai are ca obiective: creşterea calităţii actului artistic, buna administrare în realizarea interesului public, precum şi eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie din cadrul Operei Braşov, prin:
a. reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii prestigiului Operei Braşov, al personalului şi a colaboratorilor, care lucrează în cadrul acesteia;
b. informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte din partea personalului şi a colaboratorilor în exercitarea funcţiei;
c. crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţenii municipiului şi angajaţii din cadrul Operei Brașov.
În înţelesul prezentului cod, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii conform legii:
           a. conflict de interese - acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al angajatului contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei deţinute;
           b. funcţie - ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de instituţia publică, în temeiul legii, în fişa postului;
           c. interes public - acel interes care implică garantarea şi respectarea de către instituţiile şi autorităţile publice a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de Constituţie, legislaţia internă şi tratatele internaţionale la care România este parte, precum şi îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienţei, eficacităţii şi economicităţii cheltuirii resurselor;
          d. interes personal - orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către personalul instituției prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care are acces, ca urmare a exercitării atribuţiilor funcţiei;
          e. informaţie de interes public - orice informaţie care priveşte activităţile sau care rezultă din activităţile unei autorităţi publice ori instituţii publice, indiferent de suportul ei;
          f. informaţie cu privire la date personale - orice informaţie privind o persoană identificată sau identificabilă;
          g. personal contractual - persoana încadrată într-o funcţie în cadrul instituţiei publice în condiţiile Legii nr.53/2003, republicată cu modificările ulterioare, precum și a O.G.nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, republicată, cu modificările și completările ulterioare

LEGISLAȚIA DE REFERINȚĂ:

- Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
- Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
- Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 1.344 din 31 octombrie 2007 (*actualizată*)  privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină;
- Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
- Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); 

- Ordonanţa Guvernului nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 353/17.12.2007 – lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic.

NORME INTERNE:
- Regulamentul Intern
- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare


CAPITOLUL I
PRINCIPII APLICABILE CONDUITEI PROFESIONALE A PERSONALULUI OPEREI BRAȘOV

Art.1. Principiile care guvernează conduita profesională a personalului instituției sunt următoarele:
a) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia personalul are îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării;
b) prioritatea interesului public, în exercitarea funcției deținute;
c) asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor în faţa instituţiei - principiu conform căruia personalul are îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;
d) profesionalismul - principiu conform căruia personalul are obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
e) imparţialitatea şi independența - principiu conform căruia angajaţii sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes altul decât interesul public în exercitarea funcţiei deținute;
f) integritatea morală - principiu conform căruia personalului îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcției pe care o dețin sau să abuzeze în în vreun fel de această funcție ;
g) libertatea gândirii şi a exprimării - principiu conform căruia personalul poate să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
h) cinstea şi corectitudinea - principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul trebuie să fie de bună-credinţă;
i) deschiderea şi transparenţa - principiu conform căruia activităţile desfăşurate de angajaţi în exercitarea atribuţiilor funcţiilor lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor;
j) responsabilitatea şi răspunderea, principiu potrivit căruia persoanalul răspunde în conformitate cu prevederile legale atunci când atribuţiile de serviciu nu au fost îndeplinite corespunzător.


CAPITOLUL II
NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ ȘI MORALĂ A PERSONALULUI OPEREI BRAȘOV

Respectarea Constituţiei şi a legilor
Art.2.(1) Angajaţii au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să promoveze supremaţia legii, să respecte Constituţia, legile ţării, statul de drept, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor în relaţia cu instituția, şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu aplicarea normelor de conduită care rezultă din îndatoririle prevăzute de lege.
       (2) Personalul Operei Brașov trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor deţinute.

Loialitatea faţă de instituţie
Art.3.(1) Personalul Operei Brașov are obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
        (2) Angajaţilor le este interzis:
a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea Operei Brașov în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
b) persoanele care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pot avea cunoștință de litigiile instituției, nu pot face aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare sau să furnizeze în mod neautorizat informaţii în legătură cu aceste litigii;
c) persoanele care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au acces la datele confidențiale ale instituției, ale salariaților sau colaboratorilor, conform dispozițiilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) nu pot să dezvăluie informaţii și să folosească informații care au caracter confidențial sau considerate prin decizia conducătorului instituției ca având un caracter secret, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
   (3) Prevederile alin. (2)  se aplică şi după încetarea raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene, persoanelor care în exercitarea atribuțiilor de serviciu au acces la datele confidențiale ale instituției, salariaților sau colaboratorilor, conform dispozițiilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)  și cu respectarea dispozițiilor art.20 alin.2 din Legea 53/2003.
Obligaţii în exercitarea dreptului la libera exprimare
Art.4.(1) Angajații au dreptul la libera exprimare, în condiţiile legii.
          (2) În exercitarea dreptului la liberă exprimare, angajații au obligaţia de a nu aduce atingere demnităţii, imaginii, precum şi vieţii intime, familiale şi private a oricărei persoane.
          (3) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, angajaţii au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea.
          (4) În activitatea lor angajaţii au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor, personalul Operei Brașov trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

Activitatea publică
Art.5.(1)Comunicarea oficială a informaţiilor şi datelor privind activitatea instituţiei, precum și relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoanele desemnate în acest sens de conducătorul instituţiei, în condiţiile legii.
        (2) Angajaţii desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea.
       (3)În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, angajaţii pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al instituţiei în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea.

Folosirea imaginii proprii
Art.6. În considerarea funcţiei pe care o deţin, angajații au obligaţia de a nu permite utilizarea funcției în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.

Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale
Art.7.(1) Personalul care reprezintă instituţia în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional are obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi instituţiei pe care o reprezintă.
(2) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, angajaţii au obligaţia de a nu exprima opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.
(3) În deplasările în afara ţării, personalul este obligat să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi să respecte legile şi obiceiurile ţării gazdă.

Interdicţia privind acceptarea darurilor sau a altor avantaje
Art.8. Angajaţilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, în considerarea funcţiei lor, daruri sau alte avantaje.  
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile pe care angajații le-au primit cu titlu gratuit în cadrul unor activităţi de protocol în exercitarea funcției deţinute, care se supun prevederilor legale specifice.


Obiectivitate și responsabilitate în procesul de luare a deciziilor
Art.9.(1) În procesul de luare a deciziilor, angajaţii au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.
          (2) Angajaţii au obligaţia de a nu promite luarea unei decizii de către instituţie, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.
          (3) Personalul cu funcții de conducere este obligat să sprijine propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor.
      (4) În exercitarea atribuţiilor de coordonare, precum şi a atribuţiilor specifice funcţiilor  de conducere, personalul cu funcții de conducere are obligaţia de a asigura organizarea activităţii salariaților, de a manifesta iniţiativă şi responsabilitate şi de a susţine propunerile personalului din subordine.

Utilizarea responsabilă a resurselor publice
Art.10.(1) Personalul este obligat să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.
         (2) Personalul are obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând instituţiei numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute.
        (3) Personalul trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care îi revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
        (4) Personalului care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi didactice îi este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica instituţiei pentru realizarea acestora.

Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri
Art.11.(1) Orice angajat poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri:
a) când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;
b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;
c) când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.
         (2) Dispoziţiile alin.(1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.
         (3) Angajaţilor le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.

Păstrarea secretului de serviciu şi confidenţialitatea
Art.12.Angajații au obligaţia să păstreze secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei, în condiţiile legii, cu aplicarea dispoziţiilor în vigoare privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Asigurarea unui serviciu public de calitate
Art.13 (1) Personalul are obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul spectatorilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor instituţiei.
          (2) În exercitarea funcţiei deținute, angajații au obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea instituției Operei Brașov.

Respectarea regimului juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor
Art.14(1)Personalul are obligaţia să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor, precum şi normele de conduită.
          (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), personalul trebuie să exercite un rol activ, având obligaţia de a evalua situaţiile care pot genera o situaţie de incompatibilitate sau un conflict de interese şi de a acţiona pentru prevenirea apariţiei sau soluţionarea legală a acestora.
      (3) În situaţia intervenirii unei incompatibilităţi sau a unui conflict de interese, personalul are  obligaţia de a acţiona conform prevederilor legale pentru încetarea incompatibilităţii sau a conflictului de interese, în termen legal.
       (4) La angajare, la încetarea raportului de muncă, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege, angajații sunt obligaţi să prezinte, în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, declaraţia de avere şi declaraţia de interese. Declaraţia de avere şi declaraţia de interese se actualizează anual, potrivit legii.

Conduita în relațiile cu cetățenii
Art.15(1) În relaţiile cu persoanele fizice şi cu reprezentanţii persoanelor juridice care se adresează instituţiei, angajații sunt obligați să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine, integritate morală şi profesională.
   (2) Angajații au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei, demnităţii, integrităţii fizice şi morale a persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei, prin:
    a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
    b) acte sau fapte care pot afecta integritatea fizică sau psihică a oricărei persoane.
  (3) Personalul trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea legală, clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor.
  (4) Pentru realizarea unor raporturi sociale şi profesionale care să asigure demnitatea persoanelor, eficienţa activităţii, precum şi creşterea calităţii serviciului public, se recomandă respectarea normelor de conduită prevăzute la alin. (1)-(3) şi de către celelalte subiecte ale acestor raporturi.
  (5) Angajații trebuie să adopte o atitudine demnă şi civilizată faţă de orice persoană cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei lor, fiind îndrituiţi, pe bază de reciprocitate, să solicite acesteia un comportament similar.
  (6) De asemenea  au obligaţia de a asigura egalitatea de tratament a cetăţenilor în faţa instituţiei, principiu conform căruia angajații au îndatorirea de a preveni şi combate orice formă de discriminare în îndeplinirea atribuţiilor profesionale.
      (7) În scopul respectării dispozițiilor art. 29 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați și al Hotărârii nr. 262/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, sindicatul reprezentativ va depune diligențele necesare la confederația la care este afiliat în scopul desemnării unei persoane cu atribuții pentru asigurarea respectării egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați la locul de muncă.

Conduita în relațiile interne
Art.16(1) Între colegi trebuie să existe cooperare și susținere reciprocă bazată pe faptul că toți angajații instituției sunt mobilizați pentru realizarea unor obiective comune, iar comunicarea, prin transferul de informații, este esențială în soluționarea cu eficiență a problemelor;
         (2) Colegii îşi datorează respect reciproc, consideraţie, dreptul la opinie, eventualele divergenţe, nemulțumiri apărute între aceștia soluționându-se fără să afecteze relația de colegialitate, evitându-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor și gesturilor inadecvate, manifestând atitudine conciliantă;
        (3) Între colegi trebuie să existe sinceritate şi corectitudine, opiniile exprimate să corespundă realităţii, eventualele nemulţumiri dintre colegi să fie exprimate direct, netendenţios;
       (4) Relaţia dintre colegi trebuie să fie bazată pe recunoaşterea profesională, pe colegialitate şi performanţă;
       (5) În relațiile dintre colegi trebuie permanent promovat spiritul de echipă, deciziile fiind luate prin consens, manifestându-se deschidere la sugestiile celorlalți, admițându-se critica în mod constructiv și responsabil și, atunci când este cazul, să se împărtășească din cunoștințele și experiența acumulată în scopul promovării reciproce a progresului profesional;
      (6) Este obligatorie asistența între salariații instituției, materializată în suplinirea colegială, acordarea de sprijin în activitatea desfășurată, cooperarea cu bună-credință în cadrul avtivităților ce implică participarea mai multor persoane;
 Art. 17 (1) Constituie încălcări ale principiului colegialității:
  a) discriminarea etnică sau sub orice altă formă, folosirea violenței fizice sau psihice, limbajul ofensator ori abuzul de autoritate la adresa unui angajat al instituției, indiferent de poziția ocupată de acesta;
b) promovarea sau tolerarea unor comportamente dintre cele descrise mai sus de către personalul de conducere al instituției;
c) discreditarea în mod injust a ideilor, ipotezelor sau rezultatelor muncii unui coleg;
d) formularea, în fața unei persoane din interiorul sau exteriorul instituției, a unor comentarii lipsite de curtoazie la adresa pregătirii profesionale, a ținutei morale sau a unor aspecte ce țin de viața privată a unui coleg;
e) formularea repetată de plângeri sau sesizări neîntemeiate la adresa unui coleg.


CAPITOLUL III
MONITORIZAREA ȘI CONTROLUL APLICĂRII NORMELOR DE CONDUITĂ PENTRU PERSONALUL OPEREI BRAȘOV

Art.18 (1) Opera Brașov are obligația de a coordona, controla şi monitoriza respectarea normelor de conduită de către personalul său, cu respectarea prevederilor în domeniul legislaţiei muncii şi a legislaţiei specifice aplicabile.
        (2) Normele de conduită sunt obligatorii pentru personalul din cadrul instituţiei.
        (3) În scopul îndeplinirii corespunzătoare a activităţilor prevăzute la alin. (1),  conducătorul instituției desemnează prin decizie pe d-na SCHIAU Daniela-Alina, în calitate de consilier de etică al Operei Brașov,  cu  următorele atributii:
a) actualizează prevederile Codului de Conduită a personalului din cadrul Operei Brașov ori de câte ori se impune și urmărește aplicarea şi respectarea principiilor și normelor de conduită a personalului în exercitarea funcţiilor  deţinute;
b) desfăşoară activitatea de consiliere etică, pe baza solicitării scrise a angajaților sau la iniţiativa sa, atunci când salariatul nu i se adresează cu o solicitare, însă din conduita adoptată rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia;
c) analizează petiţiile şi sesizările primite privind încălcarea principiilor și normelor de conduită a personalului în exercitarea funcţiilor deţinute;
d) elaborează analize şi rapoarte privind respectarea normelor de  conduită a personalului în exercitarea funcţiilor deţinute;
e) asigură informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte din partea personalului în exercitarea funcţiei;
f) asigură informarea personalului instituției cu privire la conduita ce trebuie respectată;
g) colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care au ca scop promovarea şi apărarea intereselor legitime ale cetăţenilor în relaţia cu personalul din institutie.
Art.19 Opera Brașov, prin consilierul de etică, va asigura transparenţa cu privire la respectarea normelor de conduită de către angajați, conform prevederilor Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.
Art.20 Pentru informarea cetățenilor, Serviciul Resurse Umane – Relații Publice  are obligaţia de a asigura publicitatea şi de a afişa normele privind conduita personalului la sediul instituției  într-un loc vizibil.
Art. 21  Sesizările cu privire la încălcarea normelor de conduită de către personalul Operei Brașov sunt analizate şi soluţionate cu respectarea prevederilor în domeniul legislaţiei muncii.
 
Capitolul IV
ALTE REGLEMENTĂRI

Art.22. Declararea averilor și intereselor
Au obligaţia declarării averii şi a intereselor persoanele cu funcţii de conducere, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiei Operei Brașov, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CAPITOLUL V
RĂSPUNDERE ȘI SANCŢIUNI

Art.23.(1)Nerespectarea prevederilor prezentului cod de conduită atrage răspunderea  administrativ - disciplinară a salariaţilor din cadrul Operei Brașov, în condițiile legii. 
          (2)Răspunderea administrativ-disciplinară se stabileşte cu respectarea principiului contradictorialităţii şi al dreptului la apărare şi este supusă controlului instanţelor de contencios
administrativ, în condiţiile legii.
          (3)Comisia de disciplină are competența de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului cod de conduită și de a propune aplicarea sancțiunilor disciplinare prevăzute de legea 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare.          
           (4) La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, de împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, de forma de vinovăţie a autorului şi de consecinţele abaterii, de comportarea generală în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi, după caz, de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni administrativ-disciplinare care nu au fost radiate în condiţiile legii.
         (5) În cazurile în care faptele săvârșite întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni, vor fi sesizate organele de urmărire competente, în condițiile legii. 
    (6) În cazul în care fapta a fost sesizată şi ca abatere disciplinară, şi ca infracţiune, procedura angajării răspunderii administrativ-disciplinare se suspendă până la dispunerea clasării dosarului ori renunţării la urmărirea penală sau până la data la care instanţa judecătorească dispune achitarea, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei sau încetarea procesului penal.
     (7) Personalul Operei Brașov răspunde patrimonial potrivit legii, în cazurile în care prin faptele săvârșite cu încălcarea normelor de conduită se aduc prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

CAPITOLUL VI
DISPOZIŢII FINALE

Art.24(1) Prezentul cod va fi îmbunătăţit periodic în funcție de necesitățile care se impun datorită complexității activității specifice a instituției, precum și în funcție de modificările legislative care intervin.
         (2) Publicitatea Codului de conduită se asigură de către Serviciul Resurse Umane - Relații Publice, prin afișare la sediul instituției, prin postare pe pagina de internet a Operei Brașov și se comunică sub semnătură întregului personal.
        (3) Prevederile prezentului Cod de conduită nu au caracter limitativ, orice alte dispoziţii speciale în materie sunt aplicabile personalului Operei Brașov.

Prezentul cod de conduită intră în vigoare de la data de 26.08.2019.                                                                  

 

Opera Brasov Opera Brasov Opera Brasov Opera Brasov