‹ Înapoi: Anunţuri

Anunț concurs posturi tehnic

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 (*actualizată*), Opera Braşov scoate la concurs următoarele posturi contractuale pe perioada nedeterminată, astfel:

- mânuitor montator decor – 1/2 post de execuție cu studii medii la tr. prof. I cu o vechime minimă de 7 ani în muncă care face parte din cadrul compartimentului grup acapella;
- croitor – confecționer îmbrăcăminte - 1 post de execuţie cu calificare de confecționer îmbrăcăminte sau încălțăminte, la tr. prof. I cu o vechime minimă de 7 ani în muncă care face parte din cadrul serviciului producție – administrativ;

Concursul va avea loc la sediul Operei din Braşov, str. Bisericii Române, nr. 51.
Informaţii la Tel.: 0268/415990, 0268/415991 – secretariat și de la doamna ALDEA MARILENA – şef serviciu resurse umane la telefon 0758/071949.

Toţi candidaţii au obligaţia să depună la secretariatul Operei Braşov până la data de 16 ianuarie 2018 - ora 11.00 dosarul de concurs, care trebuie să conţină:
- cerere de prezentare la concurs;
- curriculm vitae model european;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
- buletin (carte) de identitate original şi copie;
- carnet de muncă original şi copie şi adeverinţele care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor după desfiinţarea cărţilor de muncă;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, corespunzătoare postului pentru care candidează;
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.


Probe de concurs: - în data de 19 ianuarie 2018 selecţia dosarelor de înscriere la concurs;
- în data de 25 ianuarie 2018 la ora 11.00 - proba practică pentru mânuitor – montator decor;
- în data de 25 ianuarie 2018 la ora 12.00 - proba practică pentru croitor – confecționer îmbrăcăminte;
- în data de 26 ianuarie 2018 la ora 11.00 - proba de interviu.

Menţionăm că proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba practică.


MANAGER,
Mezei Ovidiu – Lucian


ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
Ing. Marilena Aldea

Scris luni, 8 ianuarie 2018

Calendar spectacole şi evenimente

loading calendar

Opera Brasov Opera Brasov Opera Brasov Opera Brasov