‹ Înapoi: Anunţuri

Anunț concursuri 24 - 30 noiembrie 2017

ANUNŢ

Nr. 2499 din data de 30.10.2017

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 (*actualizată*), Opera Braşov scoate la concurs următoarele posturi contractuale pe perioada nedeterminată, astfel:

1. Vineri 24 noiembrie 2017, ora 11.00, următoarele posturi contractuale:

- artist instrumentist – fagot - 1 post de execuţie cu studii superioare de specialitate la gr. prof. debutant din cadrul serviciului orchestră;

2. Vineri 24 noiembrie 2017, ora 13.00, următoarele posturi contractuale:

- artist liric - bas - 1 post de execuţie cu studii superioare de specialitate la gr. prof. IA cu o vechime minimă de 7 ani în specialitate care face parte din cadrul serviciului cor;

3. Vineri 24 noiembrie 2017, ora 14.00, următoarele posturi contractuale:

- regizor scenă - 1 post de execuţie cu studii superioare la gr. prof. IA cu o vechime minimă de 7 ani în muzică care face parte din cadrul serviciului studii muzicale – soliști vocali;

Concursul va avea loc la sediul Operei din Braşov, str. Bisericii Române, nr. 51.

Informaţii la Tel.: 0268/415990, 0268/415991 – secretariat și de la doamna ALDEA MARILENA – şef serviciu resurse umane la telefon 0758/071949.

Toţi candidaţii au obligaţia să depună la secretariatul Operei Braşov până la data de 16 noiembrie 2017 - ora 11.00 dosarul de concurs care trebuie să conţină:
- cerere de prezentare la concurs;
- curriculm vitae model european;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
- buletin (carte) de identitate original şi copie;
- carnet de muncă original şi copie şi adeverinţele care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor după desfiinţarea cărţilor de muncă;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, corespunzătoare postului pentru care candidează;
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.

Probe de concurs: - în data de 21 noiembrie 2017 selecţia dosarelor de înscriere la concurs;
- în data de 24 noiembrie 2017 la ora 13.00 - proba practică pentru artist liric - bas;
- în data de 24 noiembrie 2017 la ora 11.00 - proba practică pentru artist instrumentist;
- în data de 24 noiembrie 2017 la ora 14.00 - proba practică pentru regizor scenă.
- în data de 28 noiembrie 2017 la ora 11.00 - interviul pentru regizor scenă.

Menţionăm că proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă.

Tematica de concurs va fi afişată la sediul instituţiei și pe site-ul Operei Brașov www.opera-brasov.ro.


DIRECTOR,
Mezei Ovidiu – Lucian


ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
Ing. Marilena Aldea


TEMATICA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 24.11.2017 – ORA 11.00 PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ARTIST INSTRUMENTIST – fagot

CONCURSUL VA CONSTA DIN O PROBĂ PRACTICĂ:
1. O PARTE DE CONCERT CU ACOMPANIAMENT DE PIAN
2. O LUCRARE INSTRUMENTALĂ PREGĂTITĂ DE CANDIDAT;
3. PASAJE DIN REPERTORIUL DE OPERĂ ȘI OPERETĂ AL OPEREI BRAŞOV;
4. CITIRE LA PRIMA VEDERE.


ŞEF SERVICIU ORCHESTRĂ,
CONCERT MAESTRU
COSTACHE DECEBAL - CAROL

 

TEMATICA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 24.11.2017 – ORA 13.00 PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ARTIST LIRIC - bas

CONCURSUL VA CONSTA DIN O PROBĂ PRACTICĂ:

1. PROGRAMUL IMPUS: - vocalize
                                   - solfegiu
2. PROGRAMUL PREGĂTIT DE CANDIDAT – arie sau lied la alegerea candidatului cu acompaniament de pian;
3. CITIRE LA PRIMA VEDERE DIN REPERTORIUL OPEREI BRAŞOV

DIRIJOR COR,
BOGA LEONARD - NICOLAE

 

 

Scris marţi, 7 noiembrie 2017

Opera Brasov Opera Brasov Opera Brasov Opera Brasov